Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie połączonych Komisji Finansów Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3503.

Senat w swojej uchwale zgłosił 18 poprawek. Połączone komisje rekomendują przyjąć 17 poprawek, a 1 odrzucić, konkretnie 9., z tym że rekomendują także, aby Sejm raczył głosować łącznie nad poprawkami 2. i 7. oraz nad poprawkami 3. i 8., a także nad poprawkami 4., 6. i 10., podobnie jak nad poprawkami 16. i 18. Dziękuję bardzo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech