Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec rządowego projektu ustawy Prawo o zgromadzeniach.

Pan minister przed chwilą szczegółowo przedstawił projekt ustawy i nie ma sensu w tym miejscu ponownie prezentować zawartych w nim rozwiązań. Warto natomiast podkreślić, że projekt ustawy wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r., a także realizuje wytyczne wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 3 maja 2007 r.

Chciałbym w tym miejscu podziękować panu ministrowi administracji i cyfryzacji, że nie poszedł taką najprostszą drogą i nie ograniczył się tylko do naprawy przepisów, które zostały zakwestionowane w Trybunale Konstytucyjnym, ale zaproponował zupełnie nową ustawę, nowoczesną regulację bardzo wrażliwej materii, jaką jest zapewnienie obywatelom wolności zgromadzeń, a także zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom tych zgromadzeń.

Szczególnie istotne jest wprowadzenie do polskiego prawa możliwości organizacji zgromadzeń spontanicznych, czyli zgromadzeń, które są organizowane po to, żeby wyrazić poglądy w sytuacjach nagłych, które nie były możliwe do wcześniejszego przewidzenia. O wprowadzenie takiej możliwości wielokrotnie apelowały organizacje pozarządowe, a także apelował rzecznik praw obywatelskich.

Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska popiera przedkładany projekt ustawy. Tak jak pan minister mamy świadomość, że zostało już niewiele posiedzeń Sejmu do końca tej kadencji, natomiast liczymy na to, że po skierowaniu tego projektu do komisji uda się sprawnie przepracować go tak, aby jeszcze w tej kadencji ustawa została uchwalona i aby te nowoczesne rozwiązania zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego. Dziękuję.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech