Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W bieżącym roku przypada 742. rocznica lokacji Gdowa. Jednakże, jak podaje wielu historyków, dokładna data założenia tej miejscowości pozostaje nieznana. Pierwsza źródłowa wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1272 r. Pod tą datą odnotowana jest informacja o rycerzu Zbigniewie z Gdowa, najprawdopodobniej Szreniawicie. By uczcić tę rocznicę, Rada Gminy Gdów podjęła uchwałę o ustanowieniu herbu, lagi, banneru, lagi stolikowej i pieczęci gminy Gdów. Symbole te uchwalono po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra admi nistracji i cyfryzacji. Uroczyste odczytanie uchwały Rady Gminy Gdów nastąpi podczas tegorocznego Święta Ziemi Gdowskiej, które odbędzie się 3 sierpnia 2014 r. na gdowskim Zarabiu.

Umieszczony w herbie srebrny półgryf jest symbolem waleczności i odwagi, podobnie jak zbrojne ramię z mieczem, którym zastąpiona została szponiasta prawa łapa, symbol miejscowego rycerstwa. Ten element herbu symbolizuje także drobne szeregowe rycerstwo i włodyków zamieszkujących od wczesnego średniowiecza do początków XVII w. niektóre wioski tej gminy. Zbrojne ramię z mieczem nawiązuje także do bitwy gdowskiej stoczonej przez powstańców z oddziałem austriackim w 1846 r. Pofalowany srebrny pas symbolizuje rzekę Rabę przepływającą przez gminę. Pełniła ona bardzo ważną rolę w przeszłości, pełni ją w czasach współczesnych. Jest miejscem rekreacji i wypoczynku mieszkańców oraz turystów. Gmina Gdów to istotnie wspaniałe miejsce na mapie Małopolski. Dzięki zrównoważonemu rozwojowi prowadzonemu przez władze gminy Gdów staje się miejscem atrakcyjnym nie tylko turystycznie, ale również gospodarczo. Z całą pewnością możemy dzisiaj stwierdzić, iż gmina Gdów jest przykładem sukcesu idei samorządu terytorialnego wprowadzonego po 1989 r. Dziękuję bardzo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech