Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoka Izbo! W drugim czytaniu zgłoszono do komisyjnego projektu ustawy dwie poprawki. Na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrzono obie poprawki. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech