Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dniu 18 lipca 2015 r. odbędą się uroczyste obchody 125-lecia powstania i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach w powiecie wielickim. Strażackie święta i jubileusze są czasem wyrażania wdzięczności tym, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Strażak to zawód od wielu lat cieszący się największym społecznym zaufaniem, co niewątpliwie jest bardzo dużym wyróżnieniem i sprawiedliwą pochwałą dla wszystkich strażaków, zarówno zawodowych, jak i ochotników, w tym strażaków ochotników z Niepołomic.

Jednostka w Niepołomicach cieszy się niezwykle długą i bogatą tradycją. Od wielu pokoleń niesie ona niestrudzenie pomoc mieszkańcom miasta, gminy oraz okolic. Jednostka nieprzerwanie bierze udział nie tylko w gaszeniu pożarów, ale i w usuwaniu skutków wypadków drogowych czy też w akcjach w czasie powodzi i podtopień.

Przy okazji wspomnianego jubileuszu warto zwrócić uwagę na fakt, że strażak to nie tylko zwykły zawód, który sam w sobie jest służbą, ale też w przypadku ochotników to oddanie społeczeństwu swojego zdrowia, a czasem i zapłacenie najwyższej ceny w czasie niesienia pomocy innym.

Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach skłania również do refleksji nad należytym dbaniem o godne warunki pracy strażaków i o dobry sprzęt. Dzisiejsze uroczyste przekazanie nowego samochodu ratownictwa technicznego jednostce w Niepołomicach jest podziękowaniem całego społeczeństwa za ich ofiarną i oddaną służbę. Z okazji wspaniałego jubileuszu, dziękując wszystkim niepołomickim strażakom za ofiarność, życzę im w kolejnych latach bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w ich życiu i w życiu ich rodzin. Należą wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w czasie ochrony życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienie pomocy. Dziękuję.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech