Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, projekt zawarty jest w druku nr 3428, a sprawozdanie – w druku nr 3598.

Rozwiązania zawarte w przedłożonym projekcie mają na celu zinformatyzowanie działań w zakresie ustaw, które później wymienię. Informatyzacja obejmie zarówno działania podejmowane przez obywatela wobec organów administracji publicznej, jak również współpracę między organami administracji oraz ich działania wobec obywatela.

Do najistotniejszych zmian należy możliwość załatwienia spraw w całości przez Internet, składanie wniosków i otrzymywanie decyzji, elektroniczna wymiana informacji pomiędzy organami oraz likwidacja barier administracyjnych w przypadku obywateli. W przypadku możliwości załatwienia sprawy w całości przez Internet dzięki wprowadzonym zmianom umożliwiamy obywatelom składanie wniosków wraz z załącznikami w postaci elektronicznej. Tu chciałabym wskazać zakres przedmiotowy, katalog ustaw, w których wprowadzamy zmiany na podstawie przedłożonego projektu, to: ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa Prawo o ruchu drogowym, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawa o Karcie Dużej Rodziny.

Nie wchodząc w szczegóły zaproponowanych rozwiązań, które szczegółowo omówiła poseł sprawozdawca pani Ewa Drozd, tak naprawdę łączy te ustawy wspólna płaszczyzna, która polega na wprowadzeniu zmian zmierzających do usprawnienia, uproszczenia, podniesienia jakości działań, skrócenia prowadzonych postępowań. Procedura w części przypadków polegająca na złożeniu wniosków, uzyskaniu przez organ niezbędnych informacji, zaświadczeń, oświadczeń i innych dokumentów oraz wydaniu i dostarczeniu stronie decyzji będzie w pełni zinformatyzowana. Jeśli osoba sobie zażyczy, ta korespondencja będzie mogła odbywać się w formie elektronicznej. Możliwość załatwienia sprawy bez konieczności udania się osobistego do szeregu urzędów publicznych zwiększy dostępność świadczeń.

W przypadku elektronicznej wymiany informacji pomiędzy instytucjami, organy, które realizują zadania z zakresu przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, będą mogły samodzielnie pozyskiwać niektóre informacje drogą elektroniczną od innych organów, takich jak na przykład urząd skarbowy, ZUS czy KRUS. Zakres gromadzonych informacji określony jest w projektowanych przepisach i obejmie dane osób ubiegających się o świadczenia oraz członków ich rodzin, takie na przykład, jak imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL a w szczególności informacje o złożeniu przez tę osobę wniosku o świadczenia określone w tych ustawach do konkretnego organu oraz o wydaniu decyzji i jej treści. Dzięki powyższym rozwiązaniom będzie można uzyskać informacje o ewentualnych nienależnie pobranych świadczeniach.

Szacowane oszczędności sektora finansów publicznych wynikające z wprowadzenia projektowanej ustawy wyniosą ok. 72 mln w roku 2016, a w 2025 r. ten szacunek wynosi ok. 96 mln.

Projekt wpisuje się w realizację inicjatyw przewodnich strategii Europa 2020, to jest Europejska Agenda Cyfrowa i Unia Innowacji, w zakresie budowania usług dla obywateli oraz otwartej i przejrzystej e-administracji. Jak wynika z informacji z badania ONZ dotyczącego e-administracji, Polska zajmuje 46. pozycję w zakresie usług świadczonych drogą internetową.

Przedmiotowy projekt był procedowany w podkomisji. W trakcie prac legislacyjnych zgłoszono poprawki, zarówno o charakterze merytorycznym, jak i redakcyjnym. Zostały one szczegółowo omówione przez przewodniczącą podkomisji i jednocześnie sprawozdawcę komisji panią Ewę Drozd. Projektowi towarzyszy szereg aktów wykonawczych w postaci rozporządzeń, wraz z załącznikami, które uzupełniają i uściślają zaproponowane rozwiązania.

Panie Marszałku! W imieniu klubu Platforma Obywatelska składam na pana ręce dwie poprawki i rekomenduję przyjęcie przedłożonego projektu wraz z tymi poprawkami.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech