Dziękuję, panie pośle.

Ostatnie oświadczenie wygłosi pani posłanka Gabriela Masłowska z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Bardzo proszę.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech