Dziękuję, panie pośle.

Kolejnym mówcą będzie pan poseł Piotr Król z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Bardzo proszę.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech