Dziękuję, panie pośle.

Kolejnym mówcą będzie pan poseł Jerzy Sądel z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Bardzo proszę, panie pośle.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech