Dziękuję, panie pośle, ale pragnę pana poinformować, że zarówno Prezydium, jak i Konwent dziś rano nad tą kwestią dyskutowały i uzgodniliśmy, że znajdzie się ona w proponowanym harmonogramie kolejnego posiedzenia. Ma pan rację, sprawa jest pilna. Na najbliższym posiedzeniu przeprowadzimy trzecie czytanie.

Dziękuję bardzo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech