Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 35. porządku dziennego...

(Poseł Marek Balt: Wniosek formalny.)

Wniosek formalny?

Proszę bardzo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech