Proszę bardzo.

Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie

Zarządzam przerwę w posiedzeniu do dzisiaj, tj. do 12 czerwca 2015 r., do godz. 9.

(Przerwa w posiedzeniu o godz. 1 min 10)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech