Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt obejmujący informację prezesa Rady Ministrów na temat nadzoru ministra skarbu państwa nad spółką Skarbu Państwa Eurolot SA oraz sytuacji spółki Eurolot SA?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 433 posłów. Za było 194, przeciw – 239, nikt się nie wstrzymał.

Stwierdzam, że Sejm wniosek o uzupełnienie porządku dziennego odrzucił.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech