Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

(Burzliwe oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech