Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan poseł Wziątek wniósł sprzeciw w sprawie czasu, jaki pan zaproponował, i zgodnie z regulaminem powinien pan ten sprzeciw uszanować i Izba powinna to przegłosować. Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Brawo!)

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech