(Początek posiedzenia o godz. 9 min 03)

(Na posiedzeniu przewodniczą marszałek Sejmu Radosław Sikorski oraz wicemarszałkowie Wanda Nowicka, Marek Kuchciński i Eugeniusz Tomasz Grzeszczak)

Otwieram posiedzenie.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

Witam i serdecznie pozdrawiam nauczycieli i uczniów ze szkoły z Bystrzycy Oławskiej, którzy będą się przysłuchiwać naszym obradom.

(Oklaski)

Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Monikę Wielichowską, Iwonę Guzowską, Piotra Króla i Marcina Duszka.

W pierwszej części obrad sekretarzami będą posłowie Monika Wielichowska i Piotr Król.

Protokół i listę mówców prowadzić będą posłowie Iwona Guzowska i Piotr Król.

Protokół 93. posiedzenia Sejmu uważam za przyjęty wobec niewniesienia zastrzeżeń.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech