Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej chciałabym przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Tak jak powiedziała pani poseł sprawozdawca, wszystkie poprawki, które zostały zawarte w tej uchwale, a jest to ustawa bardzo ważna, wręcz ustrojowa, zostały, poza poprawką 9., przyjęte, dlatego też klub Platformy Obywatelskiej popiera wszystkie te poprawki, jak również odrzucenie poprawki 9. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech