Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej chcę oświadczyć, że klub będzie głosował zgodnie z rekomendacjami komisji. Dziękuję za uwagę.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech