Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi o możliwość zmiany tego za naszych czasów, to przypomnę, że mieliśmy w Sejmie 155 posłów, to po pierwsze, czyli była koalicja...

(Głos z sali: Więcej.)

...i w tej sprawie niekoniecznie musiała być zgoda, a po drugie, do pewnych trudnych decyzji sytuacja musi dojrzeć. Dziękuję bardzo.

(Wesołość na sali, oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech