Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania. Wnioskodawcy wycofali 2. poprawkę. Komisja rekomenduje przyjęcie 1. poprawki. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech