Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałbym, żeby ta dyskusja służyła poprawieniu nowego PROW na lata 2014–2020, dokumentu, na który czeka polska wieś, a nie uprawianiu propagandy przez partię chłopską, która przypomina mi propagandę z czasów towarzysza Edwarda Gierka.

(Głos z sali: Pamięta pan?)

Tak, pamiętam.

Zdaniem PSL, które było wyrażone głosem posła Maliszewskiego, 10 lat w Unii Europejskiej przyniosło wyłącznie wielkie pozytywne zmiany. Dostrzegam różne pozytywne zmiany na obszarach wiejskich, ale proszę o umiar w tej hurrapropagandzie. Czy pan poseł ma na myśli około 10% gospodarstw, które skorzystały z dofinansowania na modernizację, czy około 90% gospodarstw, które nie skorzystały? Rozmawiałem niedawno z wójtem jednej z gmin wiejskich, gdzie zameldowanych jest około 8 tys. mieszkańców. Wójt, sprawdzając liczbę mieszkańców na potrzeby ustawy śmieciowej, nie doliczył się 1700 osób, które wyjechały za pracą do Anglii, Niemiec, Holandii. Czy te osoby PSL ma również na myśli, mówiąc o wyłącznie pozytywnych efektach 10 lat w Unii Europejskiej? PROW ma służyć nie tylko modernizacji rolnictwa, ale także, a może przede wszystkim, poprawie jakości życia na obszarach wiejskich. Dramatycznie mało jest środków na drugi filar uzyskanych w ramach przegranych, niestety, negocjacji budżetu WPR na lata 2014–2020. Padło bałamutne zapewnienie, że część środków z polityki spójności przeznaczona zostanie na sfinansowanie tych działań na obszarach wiejskich, na które nie uzyskano środków w Brukseli. Próbujemy od wielu miesięcy znaleźć te obiecane dodatkowe środki. Niestety, ani Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ani marszałkowie województw, którzy są dysponentami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie potwierdzają, nie wskazują, gdzie te środki mogą być.

(Dzwonek)

Nie można oszukiwać mieszkańców wsi mirażem wsparcia, którego nie zapisuje się w dokumentach. Młodzież w swoim slangu o takim wprowadzaniu w błąd mówi „ściema”. Dlaczego ściemniacie? Gdzie są te dodatkowe pieniądze z polityki spójności na obszary wiejskie?

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech