Dziękuję.

Panie Marszałku! Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 2094.

Sejm na 61. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. na podstawie art. 39 ust. 2 regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu ww. projektu ustawy na posiedzeniach 3 kwietnia oraz 5 czerwca 2014 r. wnosi, by Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony projekt.

Krótkie uzasadnienie. Jeśli chodzi o zmiany w tymże projekcie, to rzeczywiście chodzi o to, żeby czas oczekiwania procedury rejestracyjnej nie był wydłużony. Przedłożenie rządowe zakłada poszerzenie kręgu podmiotów objętych zasadą jednego okienka o podmioty, które z uwagi na wybór trybu składania wniosków o wpis do KRS, tj. drogą elektroniczną, zasadzie tej nie podlegały. A więc regulacja gwarantuje rejestrowanemu podmiotowi możliwość faktycznego prowadzenia działalności niezwłocznie po dokonaniu wpisu do KRS, a także likwidacji obowiązku wielokrotnego powielania tych samych danych w różnych formularzach i zautomatyzowanie całej procedury. W trakcie prac komisji wprowadzono również poprawki redakcyjne i zmieniono datę wejścia w życie ustawy z 1 października na 1 grudnia 2014 r. Dziękuję bardzo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech