Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Potrzeba nowelizacji przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach wynika z konieczności likwidacji naruszeń dotyczących niewłaściwej transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/ WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz dostosowania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach do przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Pan poseł sprawozdawca Tadeusz Arkit przedstawił najistotniejsze zmiany zawarte w rządowym projekcie ustawy. Należy podkreślić, że w ramach podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami do przedmiotowego projektu ustawy zgłoszono szereg poprawek dotyczących przede wszystkim: transpozycji, najpóźniej do dnia 1 lipca 2015 r., przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, magazynowania zużytych baterii i akumulatorów, uwzględnienia gęstości zaludnienia przy lokalizacji punktów zbierania oraz miejsc odbioru zużytych baterii i akumulatorów – o czym wspominał już zresztą w swoim sprawozdaniu pan poseł Tadeusz Arkit – zwiększenia stawki opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, umożliwienia przekazywania zbiorczych informacji w zakresie zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach i akumulatorach przenośnych oraz zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach i akumulatorach w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory, którzy przekazali realizację obowiązków wynikających z ustawy temu samemu podmiotowi pośredniczącemu. Chodzi również o zmiany umożliwiające inansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej badań i pomiarów prowadzonych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwową Inspekcję Handlową w zakresie zawartości metali ciężkich w bateriach, a także doprecyzowanie, że prowadzący stację demontażu obowiązany jest przekazać zużyte baterie lub akumulatory kwasowo-ołowiowe zbierającemu zużyte baterie lub akumulatory lub prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów.

Te zmiany, jak również te, o których wspominał poseł sprawozdawca, powinny w znaczący sposób przyczynić się do osiągnięcia celów wynikających z przepisów unijnych oraz do poprawy funkcjonowania systemu gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami w Polsce.

Jednak równocześnie dostrzega się potrzebę dokonania dwóch korekt w przedmiotowym projekcie ustawy. Pierwsza dotyczy ujednolicenia brzmienia zmienianego przepisu materialnego art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojaz dów wycofanych z eksploatacji z dotyczącym go przepisem karnym – art. 48a tej ustawy. Druga zaś polega na usunięciu pomyłki zawartej w przepisie dotyczącym terminu wejścia w życie ustawy.

Niniejszym składam w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska na ręce pani marszałek Sejmu przedmiotowe poprawki.

Jednocześnie informuję, że klub Platformy Obywatelskiej pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt ustawy, z zastrzeżeniem wspomnianych poprawek. Dziękuję bardzo.

Pani marszałek, przekazuję te oto poprawki.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech