Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Na posiedzeniu komisji w dniu 8 lipca przedstawiona została jedyna zgłoszona przez Senat poprawka do wcześniej uchwalonej ustawy, a dotycząca poszerzenia zakresu podmiotowego regulacji przejściowej zawartej w art. 3 w odniesieniu do ustawy o Kra jowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Poprawka ta ma na celu objęcie dotychczasowymi zasadami odnoszącymi się do stażu referendarskiego wszystkich osób, które rozpoczęły już aplikację sędziowską przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Podczas posiedzenia komisji zgłoszono oczywiście wiele uwag do tej poprawki i w głosowaniu komisja ustaliła, żeby poprawkę Senatu odrzucić. Z takim wnioskiem do Sejmu występuję. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech