Pani Premier! Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani premier, mówiła pani o e-administracji, o podatkach i o tym, jakie będą ułatwienia. To jest szalenie ważne również w kontekście podręcznika, który za chwilę będzie, jak również e-administracji. Mój kolega już o to pytał, ale chciałabym powtórzyć to pytanie, jakie są szanse dla tego cywilizacyjnego projektu, jakim jest szerokopasmowy Internet, dostęp wszystkich Polaków do tego instrumentu, by mechanizmy, które są planowane w administracji, mogły zadziałać. Dziękuję.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech