Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej chciałbym przedstawić stanowisko wobec informacji o realizacji „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2013” w roku 2013, druk nr 2517.

Moi przedmówcy sięgali do odległej historii. Rzeczywiście historia budowy tego obiektu obejmuje już jedno pokolenie. Chciałbym przypomnieć trochę bliższą historię. Na posiedzeniu Sejmu w dniu 17 marca 2011 r. wyraziłem zadowolenie w imieniu Klubu Poselskiego SLD, chociaż wszystkie kluby to wtedy popierały, że rząd przedstawił projekt ustawy, dzięki któremu możliwa była kontynuacja „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba” i zakończenie tego w 2013 r. Jak wiemy, to się nie stało. W końcu 2013 r. zmieniliśmy ustawę, przedłużając proces inwestycyjny o kolejne 2 lata, do 2015 r.

Wysoki Sejmie! Trwający od niemal 30 lat proces budowy zbiornika ukazał cały szereg nieprawidłowości i swoistych patologii istniejących w sektorze wielkich inwestycji. Przeciągłość procesów decyzyjnych, brak niezbędnych środków pieniężnych, a także logistycznego dopasowania poszczególnych etapów nie wystawiają administracjom kolejnych rządów dobrego świadectwa. W czasie dyskusji prowadzonych przy okazji zmian ustawy, o której mówiłem, czy w czasie omawiania kolejnych informacji rządu słyszeliśmy te same lub podobne argumenty wskazujące na przyczyny przedłużającej się inwestycji. Chciałbym tylko przypomnieć, że np. w czasie debaty w marcu 2011 r., kiedy nowelizowaliśmy tę ustawę, poseł Arkit, który jest już klasykiem w tej dziedzinie, chciałbym go zacytować, przekonywał nas, Wysoką Izbę, cytuję: Przyczyną przedłużających się prac do ubiegłego roku – wtedy do roku 2010 – było to, że inwestycja nie miała kompletnej dokumentacji technicznej. Z tego powodu nie można było realizować niektórych przedsięwzięć, takich jak przełożenie odcinka linii kolejowej itd. Obecnie są przygotowane. Wtedy pan poseł mówił w trybie dokonanym, że te projekty już są. Podobną argumentację słyszeliśmy w 2013 r., kiedy nowelizowaliśmy i uchwalaliśmy ustawę. Teraz w informacji o ocenie realizacji programu w 2013 r., którą tu omawiamy, znajdują się, po raz już nie wiem który, stwierdzenia, cytuję: Przewidywane w kolejnych harmonogramach daty realizacji uległy przesunięciu ze względu na opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i pozwoleń na realizację. Budowa obiektów w ramach zadania drugiego została rozpoczęta z opóźnieniem ze względu na brak decyzji i pozwoleń na budowę dróg lokalnych. Zadanie trzecie – opóźnieniu uległy prace budowlane. Tu z kolei trzeba było zmieniać technologie.

Wysoki Sejmie! Wspomniane przedłużanie procedur w odbiorze społecznym postrzegane jest jako próba ukrycia realnej odpowiedzialności ponoszonej przez administrację rządową. Już moi poprzednicy mówili o wielkim znaczeniu tej inwestycji zarówno dla gospodarki, jaki i dla lokalnej społeczności przede wszystkim, która ponosi tego konsekwencje.

Mimo licznych spraw budzących wątpliwości, które przedstawiłem w poprzednich debatach, Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej przyjmuje jednak z ostrożnością, ale i nadzieją fakt, że ostatnio prace dotyczące tej ważnej inwestycji są kontynuowane i że pojawiła się możliwość ich zakończenia może już nie w perspektywie życia naszych wnuków czy prawnuków. W tej sytuacji wstrzymamy się od głosu w głosowaniu nad przyjęciem omawianej informacji. Dziękuję za uwagę.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech