Dziękuję bardzo.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym przedstawić stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej w sprawie poprawek do ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Senat zaproponował 25 poprawek, z czego trzy są merytoryczne, a pozostałe o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Dwie spośród nich nie zmieniają celów ustawy z pierwotnego przedłożenia rządowego, a jedynie je dopełniają, natomiast trzecia poprawka wprowadzająca przepis przejściowy odnośnie do rozliczeń z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych nie znajduje uzasadnienia w sytuacji rozpatrzenia poprawek Senatu na tym posiedzeniu Sejmu, o czym powiedziała przed chwilą dość dokładnie i szczegółowo pani poseł sprawozdawca.

Dlatego klub Platformy Obywatelskiej, podobnie jak komisja, będzie rekomendował odrzucenie tej poprawki i przyjęcie pozostałych. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech