Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm przeprowadził debatę średnią w dyskusji nad informacją ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 r.

Ponadto Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów w łącznych dyskusjach w pierwszych czytaniach projektów ustaw: o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz o Agencji Wywiadu, a także w pierwszych czytaniach projektów ustaw dotyczących: zasad wykonywania prawa własności górniczej przez Skarb Państwa w zakresie wydobywania węglowodorów oraz utworzeniu Funduszu im. Ignacego Łukasiewicza, Prawa górniczego i geologicznego oraz podatku węglowodorowego i podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Prezydium Sejmu proponuje także, aby Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów w dyskusjach nad sprawozdaniami komisji dotyczącymi ratyfikacji umów, zawartymi w drukach nr 2317, 2318.

Prezydium Sejmu proponuje także, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów w dyskusjach nad pozostałymi punktami porządku dziennego.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął.

Sprzeciwu nie słyszę.

Informuję, że Konwent Seniorów przyjął propozycję Prezydium Sejmu rozpatrzenia na posiedzeniu informacji bieżącej w sprawie projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Punkty porządku dziennego bieżącego posiedzenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów.

Informacja w tej sprawie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu.

(Gwar na sali)

Informuję, że Senat przyjął bez poprawek następujące ustawy:

— o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw,

— o zmianie ustawy o odpadach,

— o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw,

— o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Informuję panie i panów posłów, że trwa posiedzenie Sejmu.

Wszystkie rozmowy proszę przenieść do kuluarów.

Pozostałych państwa, którzy są zainteresowani, proszę o zajęcie miejsc w ławach poselskich.

Proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech