Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platformy wobec sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, druk nr 3766.

Jak wiemy, niniejsza ustawa to, obok ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, kolejny etap budowy pomocnego, spójnego systemu pomocy obywatelom. W ramach prac Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które miały miejsce wczoraj, rozpatrywaliśmy poprawki zaproponowane przez Senat. Było ich 13. Faktycznie najistotniejsza z nich dotyczyła zakresu dokonywanych czynności w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Tutaj komisja przychyliła się do stanowiska Senatu i w pełni je poparła. Pozostałe poprawki zgłoszone przez Senat, tak jak powiedział mój przedmówca, dotyczyły doprecyzowania ustawy i w dużej mierze zostały przez komisję zaakceptowane.

Klub Platformy Obywatelskiej w pełni popiera przedłożone sprawozdanie. Dziękuję.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech