Panie Marszałku! Panie Ministrze! Na zakończenie tej wielkiej debaty dotyczącej kuratorów chciałabym podziękować wszystkim, którzy w niej wzięli udział. Myślę, że należało się to po 25 latach, pani poseł, nawet nie po 15, też jestem kuratorem zawodowym, ale po 25 latach. Dobrze, że debata się odbyła, że ma tak szeroki zakres i że dotarła do wielu gremiów. Myślę, że przyjęte końcowe rozwiązania będą jednak mimo wszystko korzystne dla naszych zespołów kuratorskich, żeby ich praca była jeszcze bardziej wydajna, żeby poczuli, że państwo się nimi też opiekuje.

Absolutnie wierzę, panie ministrze, że pana głównym zadaniem na pewno jest przestrzeganie budżetu resortu w układzie zadaniowym, i że w tym zakresie oczywiście to jest coś, z czego pan jest też troszkę rozliczany. My to absolutnie rozumiemy. Natomiast wiem, że gremia kuratorskie, chcąc tę swoją pracę jeszcze zintensyfikować i pokazać, że stanowią one bardzo rozwojową grupą zawodową, od lat bardzo jednak liczą na to, że je w tym wszystkim wesprzemy.

Dziękuję wszystkim klubom i osobom, które uczestniczyły w tych pracach, a panu ministrowi szczególnie. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech