Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnę oświadczyć, że w głosowaniu nad sprawozdaniem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, druki nr 3677 i 3788, posłowie klubu SLD głosować będą zgodnie z rekomendacją komisji. Dziękuję za uwagę.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech