Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoka Izbo! W trakcie drugiego czytania wniesiono dwie poprawki. Komisja Zdrowia po rozpatrzeniu tych poprawek proponuje poprawkę 1. przyjąć, a poprawkę 2. odrzucić. Dziękuję.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech