Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja chciałbym prosić o zwołanie Konwentu Seniorów po to, żeby Konwent upomniał…

(Głos z sali: Kogo?)

…pana posła Jońskiego, a być może także jego klub, w sprawie, która jest – jak sądzę – ważna dla dobrych obyczajów. Mianowicie tutaj obrażano osobę, która jest szczególnie zasłużona w walce o prawa obywatelskie w Polsce

(Oklaski)

, także w czasach, kiedy te prawa były w warunkach takiej quasi-okupacji Polski

(Poruszenie na sali)

łamane w sposób niezwykle wręcz brutalny, a panowie z tej strony byli funkcjonariuszami

(Poruszenie na sali, oklaski)

właśnie tej okupacji.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech