Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, druki nr 2824 i 3275. W czasie drugiego czytania zgłoszono 36 poprawek. Komisja w dodatkowym sprawozdaniu rekomenduje przyjęcie 26 poprawek i odrzucenie 10 poprawek. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech