Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Mam ogromną przyjemność wystąpić w sprawie bardzo dobrego projektu zmiany ustawy o samorządzie powiatowym.

Dziękuję posłom wnioskodawcom. Dziękuję klubom parlamentarnym za poparcie tego dobrego projektu. Porządkuje on pozycję ustrojową organów jednostek samorządu terytorialnego. A przy okazji, nieco uprzedzając panią poseł Rozpondek, odpowiadam panu posłowi: tak, do tej pory regulaminy organizacyjne przyjmowane były uchwałą rady organu stanowiącego czy organu powiatu. I w tej kwestii mam przyjemność oznajmić państwu, że przyjmując ten projekt, naprawiamy błąd, który ciążył nad nami przez 17 lat. Precyzyjnie: od 1998 r. obowiązujące było – i dziś obowiązuje – rozwiązanie, które przenosiło na organ stanowiący obowiązek ustalania regulaminu urzędu starostwa. Cieszę się w związku z tym, że po tych 17 latach docieramy do momentu uporządkowania tej sytuacji, jeśli chodzi o nierówną pozycję powiatu w stosunku do gmin i województw. Bardzo dziękuję za uwagę.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech