Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Nurtuje mnie jedno pytanie, bardzo krótko spróbuję je uzasadnić, dotyczące mechanizmu płatności w przypadku produkcji, która jest powiązana, czyli 15% wsparcia powiązanego z produkcją. Do końca nie wiemy, jaki efekt przyniosą przyjęte stawki i wielkość środków oraz czy produkcja, którą chcemy wspierać, rzeczywiście będzie się rozwijała, czy też rozwój będzie hamowany.

Mam pytanie i prosiłbym może nawet nie o szybką odpowiedź, lecz o odpowiedź na piśmie, bo to zapewne wymaga głębszej analizy. Jakie w kolejnych latach perspektywy finansowej 2014–2020 mamy możliwości dokonywania zmian mechanizmu wsparcia bezpośredniego w obszarach powiązanych z produkcją? Jakie, w ramach średniookresowego czy corocznego przeglądu wspólnej polityki rolnej, są możliwości, abyśmy mogli na podstawie doświadczeń zmodyfikować ten system płatności w kolejnych latach? Dziękuję.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech