Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Projekt wpłynął do Sejmu 16 października 2014 r., druk otrzymał nr 2832. 5 listopada 2014 r. odbyło się tutaj, na sali plenarnej, pierwsze czytanie. Komisja polityki społecznej skierowała następnie projekt do procedowania w podkomisji. Sprawozdanie komisji w sprawie procedowanej ustawy zawarte jest w druku nr 3357. W trakcie prac legislacyjnych wpłynęło bardzo wiele uwag dotyczących zmian w zaproponowanym projekcie. Były to uwagi zarówno przedstawicieli instytucji państwowych, jak i osób ubezpieczonych. Wszystkie zostały szczegółowo omówione podczas prac podkomisji.

Zasadniczą ideą przedłożenia rządowego jest propozycja zmiany następujących elementów w systemie ubezpieczeń społecznych: formy i trybu wydawania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, sposobu obliczenia podstawy wymiaru zasiłków dla niektórych grup ubezpieczonych, a także kwestii rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego o ubezpieczonych ojców dziecka w sytuacji śmierci nieubezpieczonej matki, porzucenia przez nią dziecka lub jej niepełnosprawności powodującej niemożność sprawowania opieki nad dzieckiem.

Jest jeszcze jedna kwestia, dotycząca ułatwień w pozyskiwaniu danych w wersji elektronicznej przez komorników sądowych. W projekcie zostało także zawarte zagadnienie uregulowane w innej ustawie uchwalonej ostatnio przez Sejm, dotyczące stosowania nowych zasad naliczania emerytury dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. W trakcie prac podkomisji mieliśmy świadomość toczącego się procesu legislacyjnego w tej sprawie, ale uznaliśmy, że dopóki prawo nie zostanie uchwalone, nie będziemy rezygnować z odpowiednich zapisów. Po uchwaleniu ustawy na posiedzeniu komisji polityki społecznej została podjęta decyzja o wykreśleniu ze sprawozdania art. 9 i art. 27 oraz dokonaniu zmiany redakcyjnej w art. 28.

W art. 48a nowy ust. 4 zmienił przepis, który dawał możliwość nadużywania go przez płatnika i uzyskania wysokiego świadczenia mimo opłacania niskich składek. W trakcie posiedzenia komisji zwrócono uwagę na ważną kwestię osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i w okresie pierwszych dwóch lat korzystają z preferencyjnej podstawy opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, tj. 30% podstawy minimalnego wynagrodzenia. Poprawka ma na celu uregulowanie przepisów, które potraktują te osoby tak, jakby nigdy nie korzystały z preferencyjnej podstawy. Bazą wyjściową jest 60% przeciętnego wynagrodzenia. Krótko mówiąc, zrównujemy wszystkich płatników, którzy mają uprawnienia do niższej podstawy lub ich nie mają. I tak art. 48 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli ubezpieczony przez cały okres wykonywania pozarolniczej działalności deklaruje podstawę wymiaru składek w kwocie nie niższej niż określona w art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, o której mowa w ust. 1, uważa się kwotę określoną w art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Na zakończenie chciałabym powiedzieć, że zmiany w projekcie ustawy nie wzbudzały zastrzeżeń. Część z nich wynika z orzeczeń Sądu Najwyższego i wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zaproponowane zmiany powinny ułatwić rodzicom sprawowanie opieki nad dzieckiem oraz ograniczyć skalę nadużywania obowiązujących przepisów w zakresie nabywania prawa do wysokich zasiłków macierzyńskich i chorobowych po krótkim okresie ubezpieczenia. Wykorzystanie technologii informatycznej w procesie wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy jest w sposób oczywisty uzasadnione.

Cały projekt został przegłosowany jednogłośnie, liczbą 21 głosów, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. W imieniu klubu Platforma Obywatelska wnoszę o przyjęcie przedłożonego projektu ustawy. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech