Dziękuję bardzo, panie marszałku.

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Udzielając odpowiedzi na pytanie pana marszałka Stefaniuka, chcę zauważyć, iż w przypadku pociągu Warszawa – Mińsk koszty związane z jego funkcjonowaniem, które ponosi przewoźnik, są wyższe niż przychody uzyskiwane z tytułu sprzedaży biletów. Z tego też powodu utrzymywanie tego połączenia wymaga stałego dofinansowywania ze strony ministra właściwego do spraw transportu, czyli ministra infrastruktury i rozwoju, który zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w zakresie międzywojewódzkich, ale także międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich.

W tym kontekście pragnę zauważyć, że dotacja na pokrycie deficytu jest przekazywana na podstawie umów o świadczenie usług publicznych, w ramach których limit dofinansowania jest ograniczony kwotą określoną w ustawie budżetowej. Niestety w bieżącym 2015 r. limit środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich jest niższy niż w poprzednich latach, co spowodowało, że przewoźnicy po konsultacji z ministrem właściwym ds. transportu byli zobowiązani do rewizji połączeń, które były prowadzone przez PKP InterCity. W kontekście rozmów podyktowanych ograniczoną kwotą środków w budżecie państwa na rok 2015 doszło do zawieszenia pociągu nr 115/116 relacji Warszawa – Mińsk – Warszawa. Chcę jednak powiedzieć, poinformować pana marszałka Stefaniuka, że mimo że to połączenie zostało zawieszone, to wciąż kursuje pociąg „Polonez” na trasie Warszawa – Moskwa – Warszawa, który w jakiś sposób zapewnia bezpieczeństwo podróżującym z Warszawy w kierunku wschodniej granicy państwa i dalej docelowo do Moskwy. Bardzo dziękuję.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech