Panie marszałku, bardzo dziękuję.

Szanowne Panie Posłanki! Szanowni Panowie Posłowie! Z ogromną satysfakcją przyjmuję propozycje, które była uprzejma zakreślić pani poseł, i chcę powiedzieć, że, tak jak mówiłem wcześniej, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju pracujemy nad tym, aby na pewno zaprosić miasta subregionalne do konkursu w ramach działań związanych z termomodernizacją budynków. Ten konkurs będzie ograniczony i dedykowany do zamkniętego grona beneficjentów, a tych beneficjentów będą stanowić jedynie miasta subregionalne, czyli konkurencja będzie szalenie ograniczona, nie będzie obejmowała horyzontalnie całego terytorium państwa polskiego, ale jedynie wybrane miasta subregionalne, 54 miasta, które zostały zdefiniowane w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju jako miasta subregionalne, koncepcji, która została przyjęta przez Radę Ministrów, o ile dobrze pamiętam, 13 grudnia 2010 r. To jest jeden wątek. Drugi wątek dotyczy transportu miejskiego niskoemisyjnego w miastach subregionalnych. Tutaj także ta analiza ma na celu stworzenie instrumentu finansowego, niestety, nie ze środków europejskich, bo takiej możliwości dzisiaj nie mamy – nie mamy możliwości otwarcia negocjacji z Komisją Europejską, na nowo negocjowania kształtu programu operacyjnego – ale staramy się wygenerować środki z budżetu państwa w cyklu wieloletnim, czyli najlepiej, ale na to pytanie nie potrafię wprost udzielić odpowiedzi, w czasie trwania tej perspektywy finansowej realizowanej z budżetu Unii Europejskiej, tak aby miasta subregionalne mogły z tego wsparcia korzystać. Ale znowuż powtórzę, że ten konkurs będzie konkursem otwartym, warunkowo otwartym. Ta warunkowość polegać będzie na tym, że w konkursie wziąć udział będą mogły jedynie miasta subregionalne, tylko ta pula 54 miast, i te, które przygotują najlepsze projekty, otrzymają dofinansowanie, aczkolwiek mamy nadzieję, że wygenerujemy, zabezpieczymy taką kwotę środków, która pozwoli większość problemów w miastach subregionalnych rozwiązać, przy czym duży nacisk kładę na to, abyśmy podjęli rozmowy z samorządami województw, tak by marszałkowie także zrewidowali swoje podejście do miast subregionalnych i zastanowili się nad tym, czyby nie wesprzeć finansowo w ramach regionalnych programów operacyjnych miast subregionalnych, ponieważ w ramach ZIT-ów miasta wojewódzkie otrzymały zdecydowane wsparcie ze środków programu „Infrastruktura i Środowisko” . Bardzo dziękuję.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech