• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 20. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku komendanta głównego Policji z dnia 9 kwietnia 2015 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Barbary Bartuś (druk nr 3712).

  Głos ma pan poseł Maks Kraczkowski, sprawozdawca komisji.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich przedłożyć sprawozdanie w sprawie wniosku komendanta głównego Policji z dnia 9 kwietnia 2015 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie pani poseł Barbary Bartuś.

  Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich po rozpatrzeniu tego wniosku na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2015 r. i wysłuchaniu stron przedkłada na podstawie art. 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora propozycję odrzucenia wniosku komendanta głównego Policji o pociągnięcie pani poseł do odpowiedzialności karnej za wykroczenie. Bardzo dziękuję.

 • Proszę bardzo.

  W tym przypadku również mamy taką sytuację, że głos może zabrać pani poseł, ale nie widzę jej.

  Do głosowania w tej sprawie przystąpimy w bloku głosowań.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 20. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku komendanta głównego Policji z dnia 9 kwietnia 2015 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Barbary Bartuś.

  Na podstawie art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu.

  Przypominam, że Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich na podstawie art. 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proponuje, aby Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Barbary Bartuś.

  Na podstawie art. 7c ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów.

  Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Barbary Bartuś.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku komendanta głównego Policji z dnia 9 kwietnia 2015 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Barbary Bartuś za czyn określony w tym wniosku?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 434 posłów. Większość bezwzględna – 231. Za było 186 posłów, przeciw – 228, wstrzymało się 20 posłów.

  Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm podjął uchwałę o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Barbary Bartuś za czyn określony we wniosku komendanta głównego Policji z dnia 9 kwietnia 2015 r.