• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3658 i 3740).

  Proszę pana posła Jana Kaźmierczaka o przedstawienie sprawozdania komisji.

  Bardzo proszę, panie profesorze, oddaję panu głos.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić sprawozdanie połączonych komisji, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku sejmowym nr 3658.

  Wysoki Sejm rozpatrzył ten projekt w pierwszym czytaniu na posiedzeniu w dniu 21 lipca i skierował go do wymienionych przeze mnie komisji, które na wspólnym posiedzeniu 23 lipca projekt rozpatrzyły i wnoszą do Wysokiego Sejmu o uchwalenie projektu zawartego w sprawozdaniu, stanowiącego załącznik do druku nr 3740.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym krótko zreferować przebieg dyskusji nad tym projektem, ponieważ komisje postanowiły nie przekazywać go do prac w podkomisji, tylko przeprowadzić dyskusję na temat treści projektu na posiedzeniu plenarnym.

  Posiedzenie to przebiegało początkowo w warunkach dość burzliwej i ożywionej dyskusji, ale po wyjaśnieniu pewnych kluczowych kwestii prace potoczyły się, że tak powiem, wartko i skutecznie. Te podstawowe kwestie, które zostały tam wyartykułowane, to następujące zagadnienia.

  Po pierwsze, stwierdzenie, że projekt jest projektem o tyle pilnym, że brak rozstrzygnięć w kwestii, której dotyczy, uniemożliwi uruchomienie środków, mających już za sobą bardzo pozytywną historię w Programie Operacyjnym „Innowacyjna gospodarka”, myślę o tzw. kredycie technologicznym oferowanym przedsiębiorcom na wdrażanie innowacji. To była pierwsza kwestia, która – tak jak mówię – uporządkowała dyskusję, wyjaśnienie, że brak przyjęcia tego projektu oznacza duże opóźnienie w uruchomieniu tych środków, a – jak wiadomo – jesteśmy przy końcu kadencji i czas ma tu znaczenie.

  Po drugie, pewne wątpliwości budziły poszczególne zapisy w projekcie. Jako posłowie pracujący w obu komisjach doszliśmy do porozumienia również co do takiego oto tematu, że dysponent czy dający środki finansowe ma pełne prawo zażyczyć sobie, w jaki sposób, w jakiej formie i w jakim trybie środki są wydatkowane. Po wyjaśnieniu tych kwestii w zasadzie komisje w sposób dosyć płynny przeszły przez cały tekst projektu, poza niewielkimi zmianami, które bardziej dotyczyły zastrzeżeń terminologicznych zgłaszanych przez Biuro Legislacyjne. Do podstawowej zawartości rządowego projektu ustawy nie wniesiono uwag. W związku z tym, powtarzam raz jeszcze, mamy druk nr 3740 – sprawozdanie komisji, które wnoszą do Wysokiego Sejmu o uchwalenie załączonego projektu ustawy. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję.

  Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Piotr Cieśliński w imieniu klubu Platforma Obywatelska.

 • Dziękuję bardzo.

  Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw.

  Przedmiotowy projekt ustawy dotyczy zmiany przepisów ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Zawarte w niej uregulowania umożliwiają udzielanie przez banki komercyjne mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego na realizację inwestycji technologicznej. Część kredytu zostaje spłacona przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie tzw. premii technologicznej. Celem inwestycji jest wdrożenie nowej technologii.

  Kredyt technologiczny jest działaniem funkcjonującym dotychczas w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarska” na lata 2007–2013 pod nazwą: Kredyt technologiczny. W latach 2014–2020 przewiduje się jego realizację w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny rozwój” jako poddziałanie pod nazwą: Kredyt na innowacje technologiczne. Podobnie jak w minionej perspektywie finansowej celem Kredytu na innowacje technologiczne będzie wsparcie finansowe udzielane mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom w procesie wdrażania nowych technologii. Podobnie też jak dotychczas przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na spłatę części kredytu. Natomiast zasadniczej zmianie ulegnie definicja inwestycji technologicznej, na skutek proponowanych zmian modyfikacji ulegnie również tryb udzielania kredytu oraz system oceny wniosków o przyznanie premii technologicznej. Projekty inwestycyjne będą oceniane przez panel ekspertów, specjalistów w danej branży.

  Zakłada się, że realizacja tego instrumentu przyczyni się do osiągnięcia horyzontalnych celów PO IR, tj. wsparcia rozwoju innowacji „od pomysłu do rynku”, a także stymulowania współpracy sektora nauki i biznesu ukierunkowanej na prowadzenie badań na potrzeby gospodarki.

  Proponowane w projekcie zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów ustawy do celów i wymogów zawartych w PO IR, jak również do nowych zasad udzielania pomocy regionalnej w latach 2014–2020. W dniu 12 lutego 2015 r. Komisja Europejska przyjęła Program Operacyjny „Inteligentny rozwój” na lata 2014–2020. Do uruchomienia Kredytu na innowacje technologiczne, jednego z instrumentów PO IR, niezbędne jest szybkie wejście w życie programu pomocowego zawartego w ustawie, dostosowanego do nowych przepisów unijnych w zakresie pomocy publicznej.

  Wspomniane szybkie wprowadzenie zmian w ustawie jest rozwiązaniem korzystnym i oczekiwanym przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, a co za tym idzie – mającym pozytywne skutki dla gospodarki kraju. Wprowadzenie przedmiotowej regulacji przyczyni się do szybkiego wsparcia środkami finansowymi inwestycji innowacyjnych przedsiębiorców.

  Mając to na uwadze, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska popiera przedmiotowy projekt zmiany ustawy wraz z poprawkami, które chciałbym złożyć na ręce pani marszałek. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pan poseł Jerzy Żyżyński.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości wyrazić pozytywną opinię o projekcie. Popieramy go, niewątpliwie innowacyjność wymaga wsparcia. Ustawa jest potrzebna. Pomimo pewnych wątpliwości pojawiających się w trakcie dyskusji, o których powiedział poseł Kaźmierczak, uważamy, że jest to postęp, specjaliści też uważają, że jest to postęp. Konieczność uruchomienia kredytu technologicznego wymaga rozwiązania ustawowego.

  Chciałbym zwrócić uwagę na kilka kwestii. Nie chodzi o to, żeby po prostu wydać pieniądze, bo łatwo to zrobić, ale o to, żeby gospodarka jako całość była innowacyjna, żeby była wytwarzana wartość dodana, która buduje nasze jako kraju ogólne bogactwo. W związku z tym, że tego potrzebujemy, chcę zwrócić uwagę, że generalnie innowacyjność to bardzo złożone zjawisko, którego nie da się tak po prostu zadekretować, czyli dekretem, prawem, jedną ustawą tak naprawdę nie zbudujemy innowacyjnej gospodarki. Poza tym dużo lepiej wykorzystamy pieniądze, to jest oczywiście potrzebne.

  Oczywiście potrzebne jest wsparcie ze strony państwa, ale, po pierwsze, musi być popyt na innowacje. Po to, żeby były innowacje, żeby gospodarka była innowacyjna, potrzebny jest popyt na innowacje. Ten popyt musi być generowany przez gospodarkę jako taką, ale kluczowe znaczenie ma to oczywiście w takich dziedzinach, jak wysokie technologie. Tutaj ważne jest państwo, które wspiera odpowiednie kierunki badań naukowych. To oczywiście już jest, ale to wymaga systemowego rozwiązania. Chodzi np. o badania naukowe, o zbrojenia, o to, żeby nie kupować tego za granicą, tylko rozwijać pewne technologie we własnym kraju.

  Po drugie, potrzebne jest coś, co nazwałbym duchem innowacyjności. Najbardziej innowacyjne narody, o których tak się mówi, to Szkoci – masa wynalazków jest ze Szkocji, pierwsza maszyna parowa i cały szereg innych wynalazków – Chińczycy czy Amerykanie. To są innowacyjne narody. Od czego to zależy? Zarówno od tego „ssania”, popytu ze strony gospodarki, jak i od ducha innowacyjności, który tkwi w ludziach. Polacy są oczywiście narodem bardzo pomysłowym. Na świecie jesteśmy cenieni za swoją pomysłowość w wielu dziedzinach. Łazik marsjański, a teraz taka znakomita innowacja: miniodrzutowiec, można powiedzieć, prawie że personalny, bodajże na cztery osoby, to są rzeczy, które wymagają rozwoju, czy te śmigła – zamiast tych gigantycznych śmigieł – rotujące w osi pionowej. To są znakomite rozwiązania technologiczne, czyli są pomysły, ale nie ma wsparcia systemowego, żeby to się przekładało na rozwój odpowiednich przemysłów.

  Wobec tego, po trzecie, ważne są mechanizmy finansowania. Są już takie formy, oczywiście ważne, jak kredyt technologiczny czy środki unijne – kierujemy się rozporządzeniem unijnym i jest potrzebna ustawa, tu się zgadzamy – ale potrzebny jest przede wszystkim bogaty system finansowy, nasz własny venture capital, który będzie chciał wspierać innowacyjność, żeby mikroprzedsiębiorstwa się rozwijały, przekształcały w wielkie firmy, które zdobędą rynki światowe.

  Wreszcie, po czwarte, potrzebne jest korzystne prawo, wspieranie przedsiębiorczości, ulgi podatkowe. Już mówiłem, powtarzam to po raz kolejny, że ulgi podatkowe nie są wprowadzane po to, żeby komuś ulżyć i zrobić mu przyjemność, tylko po to, żeby taka ulga skompensowała ryzyko związane np. z nakładami naukowymi, wydatkami na technologie, które z definicji są obciążone dużym ryzykiem.

  Tu chciałbym zwrócić uwagę na jeden problem. Mimo wszystko nie będziemy zgłaszać poprawki, zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać, chodzi o te trzy lata. Są pewne rozwiązania technologiczne, np. w dziedzinie komputerów, w programowaniu komputerowym, w przypadku których trzy lata to naprawdę epoka, i tam trzeba dać taką możliwość, żeby to były krótkie okresy, wobec czego prawdopodobnie będą potrzebne jakieś poprawki. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. To jest wasz projekt ustawy, my nie stajemy tutaj okoniem, wspieramy ten projekt, panie profesorze, i jesteśmy jak najbardziej za, tylko trzeba zobaczyć, jak to się będzie sprawdzać, a później będziemy to, być może, poprawiać. Trzeba odpowiednich grantów, finansowania, wspierania przez państwo itd. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, jak ważna jest edukacja, żeby tego ducha innowacyjności wzbudzić w społeczeństwie. Mówi się, że dzieci są niezmiernie kreatywne. Szkoła nie może zabijać pomysłowości dzieci

  (Dzwonek)

  , które prawie od urodzenia są bardzo twórcze.

  W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość informuję szanownych państwa, że popieramy ten projekt ustawy. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Mieczysława Kasprzaka z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 • Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Jak miło usłyszeć, że wszyscy popierają projekt ustawy. Jak rozwiązanie jest dobre, to wszyscy to popierają, a mówimy dzisiaj o rozwiązaniu, które już funkcjonowało i się sprawdziło. Efekty tego rozwiązania – pod nazwą „kredyt technologiczny” – mieliśmy w ostatniej perspektywie: iluś przedsiębiorców z tego skorzystało, te pieniądze zostały pomnożone przez dodatkowe środki przedsiębiorców. Dzisiaj nadszedł czas na zmiany i, po weryfikacji tych rozwiązań, myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, z którego przedsiębiorcy korzystali, właśnie jeśli chodzi o innowacyjność, o technologie.

  Tych kilka zmian, które zostaną wprowadzone tą projektowaną ustawą, ma to usprawnić, skrócić czas od złożenia wniosku do jego rozstrzygnięcia, żeby te procedury nie trwały zbyt długo, bo jest też proces odwoławczy, tutaj mieliśmy dość długie okresy. Chodzi też o obniżenie kosztów, bo zdarzało się, że wnioskodawca, składając taki wniosek, musiał udowodnić, że jego przedsięwzięcie jest innowacyjne, musiał mieć ekspertyzę wykonaną przez jednego czy kilku fachowców, ekspertów i później okazywało się, że to nie zostało, że tak powiem, uznane, a koszty zostały poniesione. W tej chwili to spadnie na ministra gospodarki i na Bank Gospodarstwa Krajowego, który już w inny sposób, zdefiniowany w ustawie, będzie oceniał, czy ten wniosek jest innowacyjny, czy nie. Chodzi o przesunięcie tego z poziomu przedsiębiorstwa na poziom kraju, bo też nie oceniamy innowacyjności na poziomie przedsiębiorstwa, ale na poziomie całego kraju, bo to istotne, abyśmy nie wymyślali czegoś, co już w kraju funkcjonuje, bo to nie prowadzi do szybkiego postępu, a jak sobie tutaj powiedzieliśmy, oczekujemy na szybki postęp, na wykorzystanie możliwości, które daje nam nasz potencjał naukowy.

  Dla przedsiębiorców wdrażanie innowacyjności jest drogie, bo jest trudne, a czasami bardzo ryzykowne. Do mnie bardzo często przychodzą różni ludzie i mówią: mam taki czy inny pomysł, chciałbym to zrealizować, ale mnie na to nie stać. Gdyby mi ktoś pomógł, gdybym miał na to pieniądze... W takim przypadku jeżeli rozwiązanie zaproponowane przez przedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę lub mikroprzedsiębiorcę jest na tyle innowacyjne, że może być rozwijane w kraju, może on skorzystać z kredytu, a później z premii na tę innowację i mieć częściowo spłacony kredyt.

  Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego jest zadowolony z tego, że będziemy mieć kolejną dobrą ustawę. Będziemy ją popierać. Dziękuję bardzo, pani marszałek.

 • Dziękuję bardzo.

  Proszę, głos zabierze pan poseł Wincenty Elsner z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

 • Pani Marszałkini! Pani Minister! Wysoka Izbo! Opinia Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3658, również jest pozytywna. Natomiast żeby nie było tak, jak powiedział tu mój przedmówca, że tylko chwalimy ten projekt ustawy, powiem tak. Nasuwa się nam pytanie, dlaczego tak późno. To, że rozpoczyna się nowa perspektywa, było wiadomo od lat. Rozpoczęła się już, bo sygnowana jest rokiem 2014. Można było wcześniej się tym zająć. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby w tej chwili gorączkowo, w gorączce nie tylko upału letniego, ale również prac sejmowych, błyskawicznie pracować nad tym projektem. To jest na pewno uwaga krytyczna. Ale rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego przyzwyczaił nas już przez te osiem lat do tego, że jeżeli coś się robi, to robi się to na ostatnią chwilę.

  Wracając do innowacji. Czy warto stawiać na innowację, na innowacyjną gospodarkę? Oczywiście, że tak. To jest w tej chwili truizmem, dlatego że kończy się w Polsce okres możliwości prostego rozwoju polegającego na tym, że stawiało się wielką halę montowni, a któryś z koncernów zagranicznych, korzystając z taniej siły roboczej w Polsce, montował tu urządzenia, czasami nawet faktycznie nowoczesne czy bardzo nowoczesne, innowacyjne, ale jednak urządzenia, które nie mogły być przedstawione jako produkt polskiej myśli technicznej.

  Są różnego rodzaju wskaźniki innowacyjności. Niektóre wskaźniki innowacyjności lokują pozycję Polski ze względu na innowacyjność polskiej gospodarki wyżej, niektóre niżej, ale można też na to spojrzeć inaczej, pod kątem udziału płac w PKB, który to udział w przypadku Polski jest wyjątkowo niski. Według danych Eurostatu wskaźnik ten w 2013 r. wynosił raptem 37,1%, podczas gdy średnia unijna to prawie 50%. Oznacza to, że Polacy nie są odpowiednio wynagradzani w porównaniu nie tylko z krajami przodującymi, takimi jak Szwajcaria, gdzie wskaźnik, jeśli chodzi o udział płac w PKB, wynosił 61%, czy Niemcy – 51%, ale też innymi, bo wyżej lokowane są na przykład Czechy, gdzie wskaźnik ten przekracza 40%. W stanowisku związków zawodowych sformułowano bardzo trafne zdanie, że Polska nie stanie się krajem innowacyjnym dopóty, dopóki rząd będzie sprzyjał prowadzonej przez przedsiębiorców polityce niskich płac. A więc między tymi sprawami, wydawałoby się, że tak odległymi od siebie, jak płaca minimalna w Polsce – Sojuszu Lewicy Demokratycznej dąży do tego, by tę płacę minimalną wywindować jak najwyżej – i innowacyjność gospodarki, jest związek. Między tymi dwoma dość, wydawałoby się, odległymi kwestiami: innowacyjnej gospodarki i minimalnej płacy jest powiązanie, tak jak to zwykle bywa w gospodarce, że wszystko ze wszystkim się wiąże. A więc oczywiście jeśli chodzi o premię, kredyt technologiczny, innowacyjność i jej rozwój – tak, ale muszą być też podejmowane inne działania, cały kompleks tych działań, aby stymulować rozwój innowacyjnej gospodarki, w tym również powinno się dbać o to, aby ustawowo stymulować wzrost płac.

  Odnosząc się do konkretnych rozwiązań, o które były proponowane podczas posiedzenia komisji, to pani minister Henclewska mówiła o tym, że na to działanie przeznaczono 420 mln euro do wykorzystania przez przedsiębiorstwa. W dużej mierze będą to przedsiębiorstwa mikro, małe i w jakimś stopniu średnie, bo jest to instrument przygotowany w dużej mierze właśnie dla najmniejszych przedsiębiorstw. To dobrze. Pani minister mówiła też, że jeśli chodzi o kredyt technologiczny na inwestycje, to w tej kończącej się perspektywie wykorzystano ponad 3 mld, bo 3,4 mld zł, przy czym była to pewnego rodzaju dźwignia finansowa, ponieważ połowa nakładów pochodziła ze środków prywatnych, a połowa, po zawarciu umowy, z kredytu technologicznego czy później z premii technologicznej. To dobrze, że taka kwota w wysokości 1,5 mld zł została wykorzystana, natomiast jest pytanie, jak została wykorzystana, czy została dobrze wykorzystana. Tu niestety pojawiają się takie przykłady, że w niektórych przypadkach te pieniądze mogły być po prostu źle wykorzystane. Przytoczę tylko jeden przykład ze względu

  (Dzwonek)

  na kończący się czas. Chodzi mi o słynny portal Emp@tia zbudowany z myślą o osobach bezdomnych za 50 mln zł, o tym szeroko pisała prasa, którego utrzymanie kosztuje 2 mln zł i w którego stopce nadal widnieje informacja, że został zbudowany…

  Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska: Dziękuję.

  …z pieniędzy podatników polskich i zagranicznych w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”. Nie wiem, czy w przypadku tego portalu korzystano akurat z tego narzędzia...

  Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska: Panie pośle, dziękuję.

  Jeszcze chwilę, już kończę.

  …wsparcia, natomiast pokazuje to, że w poprzedniej perspektywie te pieniądze były również marnotrawione. Należałoby sobie życzyć, aby to narzędzie służyło wsparciu naprawdę innowacyjnych i potrzebnych przedsiębiorstw w Polsce. Dziękuję bardzo.

 • Bardzo proszę.

  Głos zabierze pan poseł Mieczysław Golba, Zjednoczona Prawica.

 • Dziękuję bardzo.

  Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt w imieniu klubu Zjednoczona Prawica przedstawienia stanowiska wobec sprawozdania o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw.

  Omawialiśmy ten temat na ostatnim posiedzeniu Sejmu, omawialiśmy również w sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

  Szanowni Państwo! Rzeczywiście, jest to temat bardzo pilny, że tak powiem, i dobrze, że skończyliśmy go omawiać, dyskutować o nim. Tylko jeśli przeczytamy wstęp, że w ogóle cała inwestycja technologiczna polegająca na zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej towarów, procesów lub usług… Proszę państwa, jest to temat niełatwy, a dyskusja trwała bardzo krótko i wydaje mi się, że z tego w przyszłości wynikną problemy dla tych, którzy to wdrażają, jak również dla przedsiębiorców. Pierwsza sprawa dotyczy panelu ekspertów.

  Szanowni państwo, panel ekspertów. Wcześniej, jeśli jest technologia innowacyjna, jeśli ona jest, załóżmy, nowoczesna, jeśli, załóżmy, profesorowie z uczelni, z uniwersytetów stwierdzili, że to urządzenie, ta linia technologiczna, składająca się z wielu różnych urządzeń, jest innowacyjna, nowoczesna, występuje nie tylko w województwie, ale w kraju… Nagle okaże się, że panel ekspertów będzie o tym decydował. Jeśli panel ekspertów będzie o tym decydował, jaką mamy gwarancję, że ta decyzja będzie właściwa, że ta decyzja będzie dobra, że nie skrzywdzi jednego, drugiego czy trzeciego przedsiębiorcy, że nie skrzywdzi jednej, drugiej czy trzeciej firmy? Nie jestem pewny, czy decyzje będą rzeczywiście podejmowane obiektywnie. Mam do tego oczywiście wiele uwag, tylko i wyłącznie zgłoszonych przez przedsiębiorców, którzy wiedzą o wprowadzonych zmianach.

  Jest również kwestia tego, co zostało wprowadzone, jak zacząłem mówić, w naszym kraju lub jest wytwarzane w skali kraju, w związku z tym też są pewne obawy. Kto to sprawdzi, czy to było wdrażane itd. Wiadomo, że będą w przyszłości jeszcze kryteria i dodatkowa ocena tego wszystkiego. Są pewne obawy, które dotyczą w tej chwili tych przedsiębiorców, wielu jeszcze innych zagadnień, ale żeby nie było, że totalnie krytykuję te rozwiązania. One są, można powiedzieć, dobre. W ogóle ustawa bardzo dobrze wchodzi, ona już się sprawdziła wcześniej, dobrze zafunkcjonowała. Faktem jest, że trochę na innych zasadach był udzielany ten kredyt i przede wszystkim to wdrożyło pewną nowoczesność, pewne rozwiązania dały impuls do jeszcze lepszych rozwiązań. Przede wszystkim bardzo ważne jest to, że na pewno wzrosło zatrudnienie, to jest bardzo ważne, że te przedsiębiorstwa stały się konkurencyjne. Czyli, ogólnie rzecz biorąc, kredyt technologiczny jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm, dla przedsiębiorstw itd., tylko chodzi o zasady. Wiem, że kończy się kadencja, wiem, że niejednokrotnie trzeba pewne sprawy szybko rozwiązać, ale nie ukrywam, że podobnie jak przedsiębiorcy mam obawy co do niektórych rozwiązań, w szczególności chodzi o kwestie związane z ekspertami, którzy będą podejmować decyzje. Czy niejednokrotnie nie będzie tak, że przedsiębiorca nie będzie dobrze oceniony przez panel ekspertów?

  Jeśli chodzi o innowacyjność i rozwój naszych firm, to na pewno to wiele pomoże i dobrze, że to wchodzi. Jeszcze jedno. Dobrze, że jest ta kwota 6 mln, że nie jest wyższa, bo jeśli chodzi o mniejsze przedsiębiorstwa, ciężko by było im to zrealizować, bo są programy pomocowe zaczynające się od 10, 20 mln i rzeczywiście kwota 6 mln jest bardzo dobra dla mikro- czy nawet dla małego przedsiębiorstwa. Oczywiście, on nie musi w 100% wykorzystać, może to być 30, 40 czy 10% tej wartości, ale jeśli ma on dobry pomysł na coś innowacyjnego, nowoczesnego, na coś, co chce wprowadzić i zaskoczyć w kraju swoją produkcją, to na pewno ma taką szansę.

  Jeszcze raz zaznaczam, ogólnie projekt ustawy jest dobry, można powiedzieć, że dobrze, iż ona wchodzi, to jest najważniejsze. Mamy nadzieję, że z końcem roku czy na początku przyszłego roku będzie można składać różne wnioski, to jest bardzo ważne.

  (Dzwonek)

  Na pewno poprzemy ten projekt ustawy i myślę, że ustawa, oby jak najszybciej weszła, da nowy impuls przedsiębiorstwom, firmom, a o to przede wszystkim chodzi. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo panu posłowi.

  Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

  Do zadania pytania zgłosili się dwaj panowie posłowie.

  Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze się dopisać?

  Nie widzę.

  Zamykam listę.

  (Poseł Mieczysław Golba: Jeszcze ja.)

  Jeszcze pan poseł, czyli trzecia osoba, pan poseł Golba.

  Bardzo proszę, jako pierwszy pytanie zada pan poseł Wincenty Elsner.

  Ma pan 1 minutę na zadanie pytania.

 • Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Pani Minister! Odpowiadając podczas posiedzenia komisji na pytanie pani posłanki Gabrieli Masłowskiej, w jaki sposób, w jakiej kolejności będą rozpatrywane złożone wnioski, powiedziała pani tak: dotychczas było tak, że przyznawaliśmy pewną pulę środków, a wnioski były rozpatrywane i akceptowane w kolejności składania. W tej chwili ten czynnik czasu zostanie wyeliminowany. Planuje się wprowadzenie punktowej oceny wniosków i przyznanie premii technologicznej na podstawie kryteriów oceny, a nie czasu złożenia wniosku.

  Co do zasady, oczywiście to jest, wydaje się, dobry kierunek, aby nie było presji czasu, że trzeba jak najszybciej składać wniosek, aby zdążyć załapać się, ale wówczas po spełnieniu kryteriów bazowych otrzymywało się premię, natomiast, jak wiadomo, często diabeł tkwi w szczegółach. Chciałbym dowiedzieć się, co pani rozumiała, mówiąc o kryteriach oceny, tzn. jakie przewiduje się kryteria oceny punktowej i w związku z tym hierarchizację tych wniosków

  (Dzwonek)

  , parę słów więcej, jak to ma wyglądać. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję.

  Bardzo proszę, pan poseł Bogdan Rzońca, Prawo i Sprawiedliwość – 1 minuta.

 • Dziękuję bardzo.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mamy zapewne dużo doświadczeń z minionej perspektywy co do polskiej innowacyjności, myślę, że raczej też wiele przykrych, niedobrych, bo w wielu przypadkach nie popisywały się ani zespoły branżowe, ani specjaliści, wręcz nawet dochodziło moim zdaniem do kupowania pewnych zaświadczeń o tym, że dany produkt, towar jest innowacyjny. To są bardzo wstydliwe rzeczy. Mieliśmy do czynienia niestety raczej z imitacją albo po prostu wyłącznie z wykorzystywaniem pieniędzy, a nie z rozwojem firmy czy poprawianiem jakości produktu, który ma konkurować z produktami spoza Polski, z tym jest bardzo duży problem. Zwracam też uwagę na to, że czym innym jest teoretycznie dobre napisanie wniosku, a czym innym zapewnienie realizacji tego wniosku poprzez odpowiedniej jakości produkt, który „stoi” za złożonym wnioskiem.

  (Dzwonek)

  Stąd moje pytanie do pani minister: Co stało, jakie doświadczenia spowodowały to, może pani minister o tym powie, że wykreślono z tej definicji zapis „i która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat”? Przypuszczam, że wykreślenie tych wyrazów było czymś spowodowane. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Bardzo proszę, jako ostatni pytanie zada pan poseł Mieczysław Golba, Zjednoczona Prawica.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Ja mam trzy, może cztery pytania. Wcześniej w moim wystąpieniu miałem dwa odnośnie do panelu ekspertów, dlatego chciałbym zapytać panią minister: Czym się będzie różnił ten panel ekspertów od profesorów z uczelni, którzy wcześniej wydawali pewne decyzje co do tych różnych inwestycji, wniosków, które były oceniane?

  Drugie pytanie. Ile będzie kosztował panel ekspertów? Czy koszty poniosą przedsiębiorcy, czy będą one pokrywane z tych 420 mln euro, które są przeznaczone na innowacyjność, na kredyt technologiczny?

  Kolejne pytanie. Jeśli inwestycja będzie wymagać pozwolenia budowlanego – załóżmy, dzisiaj przedsiębiorcy się dowiedzieli, że są niezbędne pewne przedsięwzięcia budowlane i w związku z tym uruchamiają procedury, zbierają dokumentację – czy będzie czas na to od momentu złożenia wniosku, czy natychmiast musi być to uzyskane, wtedy, kiedy będzie nabór?

  I pytanie ostatnie.

  (Dzwonek)

  Kto będzie rozpatrywał odwołania w przypadku odrzucenia wniosku przedsiębiorców? Kto to będzie oceniał: czy ten sam panel ekspertów, czy będzie to inny panel ekspertów? Dziękuję bardzo.

 • Odpowiedzi udzieli pani minister Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

  Bardzo proszę, pani minister.

 • Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Odpowiadając na pytania i odnosząc się do problemów, które w wystąpieniach państwa posłów zostały zgłoszone, chciałabym podkreślić, że w tej nowelizacji ustawy o kredycie technologicznym dostosowujemy zapisy do rozporządzeń unijnych, chodzi tutaj o rozporządzenie nr 651 w sprawie pomocy publicznej i rozporządzenie nr 1303 z 2013 r. dotyczące sposobu wdrażania funduszy strukturalnych. Jednocześnie tego, co jest zapisane w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, co jest uregulowane i dotyczy wszystkich projektów, w tym również kredytu technologicznego, tych zapisów już nie powielamy, stąd część przepisów, artykułów, które były wcześniej, została usunięta.

  Jeśli chodzi o składanie wniosków i kryteria oceny, to, jak powiedzieliśmy, tym razem te wnioski będą zgłaszane nie w sposób ciągły, tylko w tzw. systemie zamkniętym – będzie określony czas na zgłaszanie tych wniosków, a po jego upływie panel ekspertów będzie oceniał te wnioski. Jak już podczas prac komisji wspominałam, chcemy, aby ocena wniosków, które będą podlegać właśnie ocenie ekspertów, była oceną punktową, to znaczy, żeby mogły być wybrane wnioski, które otrzymają najwyższą ilość punktów, żeby nie było tylko tak, że wniosek spełnia te kryteria albo ich nie spełnia, że był pierwszy albo drugi, a ten ostatni, mimo że bardzo dobry czy może wręcz najlepszy, jako ostatni nie może być wybrany. Teraz zgłoszone wnioski będą podlegać ocenie i ocena ostateczna będzie oceną punktową, rozwiązania z zakresu innowacyjności będą poddane ocenie ekspertów. Jak mówię, będzie możliwość dyskusji, będzie możliwość rozmowy z wnioskodawcą, żeby to wszystko, co najlepsze w projekcie, mogło być wzięte pod uwagę. Kryteria oceny będą takie jak te, które są wymienione w ustawie o kredycie technologicznym. Grupa robocza w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, złożona również z partnerów społecznych i gospodarczych, wypracowuje te kryteria oceny, będą one również zatwierdzone przez Komitet Sterujący Programu Operacyjnego „Inteligentny rozwój”.

  Dlaczego odejście od 5 lat? Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o poziom zaawansowania czy o poziom innowacyjności tych projektów, to również bierzemy pod uwagę te wnioski, które płynęły z ocen śródokresowych, że ta nowa technologia powinna być na skalę kraju, a nie na skalę przedsiębiorstwa. Wynika to również z tych kryteriów, które występują w innych projektach.

  Chcę również powiedzieć na temat odrzucenia wniosku. W przypadku odrzucenia wnioskodawca ma możliwość odwołania się do ministra gospodarki, który będzie to wdrażał. To znaczy w tym przypadku tą instancją, do której wnioskodawca może się odwołać, będzie minister gospodarki.

  Generalnie chciałabym podkreślić, że ten kredyt technologiczny, tak jak wynikało też z wypowiedzi państwa posłów, jest dobrze oceniany. Po ocenie okresu 2007–2013 mamy wiele przykładów dobrze wdrożonych projektów, którymi możemy się chwalić. Są to też rozwiązania, które znajdują się w kosmosie. Mogę zapewnić, że to, o czym mówił pan poseł Elsner, nie miało miejsca akurat w ramach tego instrumentu wdrażanego z kredytu technologicznego. Bardzo dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo, pani minister.

  Zamykam dyskusję.

  W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w celu przedstawienia sprawozdania.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Dziękuję za dyskusję w tym punkcie.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw.

  Dodatkowe sprawozdanie komisji – druk nr 3740-A.

  Przystępujemy do trzeciego czytania.

  Proszę pana posła Jana Kaźmierczaka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

 • Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoka Izbo! W dniu dzisiejszym na wspólnym posiedzeniu Komisje: Finansów Publicznych oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii rozpatrzyły zgłoszone w drugim czytaniu poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw. Poprawki są trzy.

  Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie wszystkich trzech poprawek. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Komisje wnoszą…

  Przepraszam, panie pośle, w jakim trybie?

  (Poseł Jerzy Żyżyński: Mam pytanie do poprawki.)

  Pytanie do poprawki, tak?

  To za chwilę, panie pośle.

  Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 3740.

  Komisje przedstawiają również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.

  W poprawce 1. wnioskodawcy proponują, aby skreślić art. od 2 do 4 ustawy nowelizującej.

  Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki.

  Proszę pana posła Jerzego Żyżyńskiego o zadanie pytania.

  Czas – 1 minuta.

 • Dziękuję.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dyskutowaliśmy nad tą ważną ustawą, zdecydowaliśmy się poprzeć ten projekt ustawy w drugim czytaniu, ale zgłoszono, powiedziałbym, psim swędem poprawki, które w zasadniczy sposób zmieniają sens projektowanej ustawy.

  Mam pytanie do pani minister. Przede wszystkim skreślenie trzech ważnych artykułów w tej ustawie – art. 2, art. 3 i art. 4 – w pierwszej poprawce oznacza, że ulgi podatkowe nie będą traktowane tak, jak miały być traktowane, czyli jako pomoc de minimis, pomoc niewymagająca notyfikacji Unii Europejskiej. Te artykuły skreślono. W ich miejsce wprowadzono poprawkę 2., która odwołuje się do rozporządzenia dotyczącego art. 107 i art. 108 traktatu, które jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 187 z 26 czerwca 2014 r. Sprawdziłem to. To rozporządzenie składa się tylko z 59 artykułów

  (Dzwonek)

  , a tu jest odwołanie do art. 107 i art. 108, więc coś jest nie w porządku. Psim swędem, na chybcika przeforsowywane są poprawki wadliwe z punktu widzenia tworzenia prawa.

  Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska: Bardzo dziękuję, panie pośle.

  I wreszcie trzecia poprawka mówi o tym, że właściwie każdy, kto wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej, będzie mógł korzystać z Krajowego Funduszu Kapitałowego, w szczególności przedsiębiorstwa innowacyjne – a więc nie tylko przedsiębiorstwa innowacyjne.

  Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska: Bardzo dziękuję, panie pośle. Czas minął.

  Panie ministrze, chciałbym zapytać, czy ministerstwo kontroluje to, co Platforma Obywatelska wprowadza w postaci poprawek, a co zasadniczo zmienia sens ustawy. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  (Gwar na sali)

  Bardzo proszę o ciszę na sali.

  Odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki pani Grażyna Henclewska.

  Bardzo proszę.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Poprawka, która dotyczy skreślenia art. 2, art. 3 i art. 4, to poprawka poselska. Chodzi w niej o to, że zmiany, które były proponowane w tym projekcie ustawy, zostały już przyjęte ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. W związku z tym wprowadzanie tych zmian w niniejszym projekcie ustawy jest niezasadne. Takie jest uzasadnienie tej poprawki poselskiej, w związku z tym rząd popiera jej wprowadzenie.

 • Dziękuję bardzo.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki?

  Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

  Głosowało 421 posłów. Za było 277, przeciw głosowało 2, wstrzymało się 142 posłów.

  Sejm poprawkę przyjął.

 • W 2. poprawce wnioskodawcy proponują, aby dodać przepis nowelizujący art. 2 pkt 3 ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym.

  Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 411 posłów. Za było 261, przeciw nikt nie głosował, wstrzymało się 150 posłów.

  Sejm poprawkę przyjął.

  W 3. poprawce wnioskodawcy proponują, aby dodać przepis nowelizujący art. 5 ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym.

  Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki.

  Do pytania zgłosił się pan Jerzy Żyżyński.

  1 minuta.

 • Przepraszam bardzo, ale prosiłem panią minister o odniesienie się do pozostałych poprawek. Powiedziałem, że w poprawce nr 2 jest odniesienie się do artykułów rozporządzenia, które nie istnieją. To po pierwsze. A po drugie, poprawka nr 3 właściwie umożliwia różnym podmiotom korzystanie z tych środków. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Głosujemy.

  W 3. poprawce wnioskodawcy proponują, aby dodać przepis nowelizujący art. 5 ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym.

  Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 433 posłów. Za było 283, przeciw – 2, 148 posłów się wstrzymało.

  Sejm poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad całością projektu ustawy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3740, wraz z przyjętymi poprawkami?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 426 posłów. Za było 292, przeciw – 9, wstrzymało się 125 posłów. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw.