• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjal nym (druki nr 3676 i 3680).

  Proszę panią poseł Magdalenę Kochan o przedstawienie sprawozdania komisji.

 • Dziękuję bardzo.

  Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym wpłynął do laski marszałkowskiej 3 czerwca br., 16 lipca skierowano go do pierwszego czytania, 21 lipca odbyło się pierwsze czytanie na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Wynik tych prac mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie właśnie teraz.

  Projekt ustawy jest rezultatem konsultacji z organizatorami klubów i centrów integracji społecznej, ma także związek z uwagami służb wojewódzkich sprawujących nadzór nad działalnością tych instytucji i wypełnia postulaty Najwyższej Izby Kontroli. Tak naprawdę zawiera trzy grupy rozwiązywanych problemów. Pierwsza dotyczy zachęt i ułatwień co do uczestniczenia w klubach i centrach integracji społecznej. Uznaliśmy, że osoby, które dzisiaj są wykluczone, jeśli chodzi o uczestnictwo w nich, to osoby, które albo są w trakcie terapii, albo w ogóle jej jeszcze nie podjęły – terapii, która pozwala wyzbyć się nałogów, czyli, mówiąc krótko, uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Centra integracji społecznej to miejsca, gdzie taką terapię mogą odbywać bardzo skutecznie, uznaliśmy więc, że takie osoby należy do klubów i centrów integracji społecznej włączyć. Uznaliśmy także, że osoby, które tam przebywają czasem 12, czasem 18 miesięcy, winny mieć prawo do większej niż dzisiaj ilości dni wolnych od zajęć. Dzisiaj są to cztery dni, proponujemy, żeby było ich sześć.

  Mówimy także, że osoby aktywnie uczestniczące w zajęciach z zakresu integracji mogą liczyć na 20-procentową premię, jeśli organizatorzy uznają taką premię dla tych osób za ważną, istotną, przy czym muszę powiedzieć, że nie zwiększa to kosztów, ponieważ w ramach posiadanych dotacji można będzie w sposób bardziej adekwatny do osiągnięć poszczególnych pracujących tam osób dostosowywać wysokość takiej premii. Co bardzo istotne, proponujemy wyłączyć świadczenia otrzymywane w ramach pracy w klubach i centrach integracji z zakresu zajęć komorniczych. Uznajemy, że osoby, które przystępują do tego rodzaju instytucji, to są osoby naprawdę długotrwale wykluczane z rynku pracy, z ciężkim, czasem bardzo trudnym bagażem życiowych doświadczeń, w tym także z wielkimi długami. Zachętą dla nich jest otrzymywane świadczenie w niewielkiej przecież wysokości, a jeśli je jeszcze obciążamy zajęciami komorniczymi, to często zostaje na samodzielne życie, podjęcie próby samodzielnego życia 200 zł. To jest bardzo demotywujące i w związku z tym proponujemy stosowne zmiany w art. 831 i 833 Kodeksu postępowania cywilnego, tak żebyśmy mogli wyłączyć te świadczenia z zakresu zajęć komorniczych.

  I druga grupa problemów, których rozwiązanie porządkuje obecny stan prawny. Uaktualniamy podstawę prawną, przyjmując wytyczne obecnie obowiązującego rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Doprecyzowujemy sposób naliczania dotacji, które otrzymują KIS-y i CIS-y, w tym także sposób liczenia ilości osób uczestniczących w zajęciach w każdym miesiącu. Wskazujemy Fundusz Pracy jako źródło świadczeń integracyjnych i ograniczamy świadczenia z Funduszu Pracy do wyłącznie tego jednego zadania. Tutaj muszę powiedzieć, że odbyła się dość burzliwa dyskusja między prawnikami z Biura Analiz Sejmowych i prawnikami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które popiera ten projekt i stosowane w nim rozwiązania, rozstrzygnięta de facto opinią ministra spraw zagranicznych, która wpłynęła 29 lipca 2015 r. na ręce pana Sławomira Piechoty, przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, stwierdzającą, że projekt ustawy zawarty w sprawozdaniu komisji nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Zatem świadczenia będą wypłacane z Funduszu Pracy i nie będą wchodziły w zakres płatności zwiększających pomoc de minimis.

  Wyeliminowaliśmy możliwość rejestracji klubów i centrów integracji społecznej poza danym województwem. Jeśli ktoś działa na terenie województwa mazowieckiego, to tylko u wojewody mazowieckiego może rejestrować swoją działalność, przy czym w odniesieniu do wniosku o rejestrację tej działalności wprowadzamy wymóg posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której działalność będzie uprawiana. Znane są przypadki zgłoszonych KIS-ów i CIS-ów, które nie rozpoczęły działalności mimo upływu kilku lat od momentu złożenia wniosku. Mówimy także o konieczności określenia formy prawnej, w jakiej ta działalność będzie prowadzona – czy to będzie jednostka budżetowa, czy samorządowy zakład budżetowy – oraz prosimy o opinię czy może nie prosimy, tylko wymagamy opinii starostwa na temat tego rodzaju przedsięwzięcia czy zamiaru.

  Odbiurokratyzujemy procedury. Jeśli chodzi o zmiany w organizacji klubów i centrów integracji, do dzisiaj jest to zgłaszane wojewodzie przy każdej, nawet najdrobniejszej zmianie organizacyjnej. W tych propozycjach mówimy o sprawozdaniu corocznie przedstawianym wojewodzie i o zbiorczej informacji o zmianach, które miały miejsce w trakcie roku. Mówimy o obligatoryjności wydawania zaświadczeń o zakończeniu pobytu w klubie integracji społecznej, a nie o wydawaniu na wniosek zainteresowanych.

  Projekt ustawy przewiduje także powołanie przy ministrze pracy i polityki społecznej Rady Zatrudnienia Socjalnego jako ciała doradczego, jako ciała opiniującego, jako ciała proponującego także pewnego rodzaju nowe, być może konieczne rozwiązania. Stosowne delegacje dla ministra w zakresie rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu powoływania członków tejże rady zatrudnienia są zawarte w projekcie ustawy. Myślimy o rozporządzeniu. Delegacja dla ministra jest zawarta w propozycjach.

  I ostatnia rzecz, najistotniejsza, a może nie najistotniejsza, ale bardzo istotna. Otóż kluby i centra integracji społecznej będą uczestnikami rynku pracy, będą instytucjami rynku pracy mogącymi czerpać środki na swoją działalność z pieniędzy unijnych w ramach nowej perspektywy do roku 2019, czyli staną się aktywnymi uczestnikami programu „Aktywizacja i integracja”. Stosowne zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są zawarte w propozycji.

  W imieniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny proszę Wysoką Izbę o przyjęcie rozwiązań prawnych zawartych w druku nr 3680. Dziękuję bardzo.

 • Bardzo dziękuję pani poseł sprawozdawcy.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Otwieram dyskusję.

  Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Agnieszka Hanajczyk reprezentująca klub Platformy Obywatelskiej.

  Bardzo proszę.

 • Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko naszego klubu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

  W zasadzie po wystąpieniu posła sprawozdawcy nie mam już nic do dodania, ale ponieważ są to zmiany naprawdę bardzo istotne, o czym praktycy wiedzą, to będą ewentualne powtórzenia.

  To, co jest kluczem do powstałego projektu, to fakt, iż ten projekt jest wynikiem konsultacji z praktykami, z osobami, które aktywizują i integrują ludzi w ramach CIS i KIS. Tak jak pani poseł sprawozdawca mówiła na posiedzeniu komisji, był to niejako nieformalny konwent, którego opinie, doświadczenia i sugestie były niezwykle cenne i niezwykle ważne. Propozycje zawarte w projekcie niewątpliwie przyczynią się do spójności i funkcjonalności przedmiotowego aktu prawnego m.in. przez uchylenie w art. 12 ust. 3, który nie korelował z brzmieniem art. 1 ust. 2 pkt 2 i 3.

  Efektem prac komisji jest również wprowadzenie istotnych zmian w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Chodzi o zmiany dotyczące art. 62a i programu „Aktywizacja i integracja”. Z punktu widzenia praktyków wprowadzenie przedmiotowych zmian przyczyni się do lepszej współpracy w obrębie systemu pomocy społecznej i instytucji rynku pracy. Istotą tych zmian jest podkreślenie roli i możliwości funkcjonowania podmiotów zatrudnienia socjalnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Pozytywna rekomendacja projektu przyczyni się do wprowadzenia w życie długo oczekiwanych przez praktyków zmian usprawniających działanie w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej. Najistotniejsze z nich sprowadzają się do tego, że w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających zniesiono obowiązek wcześniejszego odbycia i zakończenia programów terapeutycznych, co w konsekwencji znacznie ograniczało krąg osób uprawnionych do uczestnictwa w CIS-ie.

  Kolejną ważną i oczekiwaną zmianą jest włączenie świadczenia integracyjnego do katalogu świadczeń wolnych od egzekucji komorniczych.

  Istotną zmianą z punktu widzenia uczestników CIS jest zwiększenie liczby dni wolnych od zajęć w centrum, za które przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej wysokości – chodzi o zwiększenie z 4 dni do 6 dni – jak również podwyższenie progu motywacyjnej premii integracyjnej z 20% do 50%.

  Do znaczących zmian organizacyjnych, które wprowadza projekt, można zaliczyć zniesienie okresów składania wniosków o nadanie statusu CIS. Mówię o tym, bo takie sygnały są właśnie od osób prowadzących CIS-y. Dotychczas były to tylko dwa okresy w całym roku: od 1 do 30 kwietnia i od 1 do 30 września. Teraz zgodnie z projektem będzie można składać wnioski przez cały rok kalendarzowy.

  Projekt doprecyzował również właściwość ze względu na miejsce funkcjonowania centrum wojewody wydającego decyzję administracyjną przyznającą status centrum. Wyeliminuje to wątpliwości prawne dotyczące sytuacji, kiedy siedziba instytucji tworzącej znajdowała się w innym województwie niż siedziba przyszłego centrum.

  Kolejną zmianą jest poszerzenie katalogu wymaganych załączników do wniosku o ustalenie statusu CIS. Należą do nich: kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której ma funkcjonować CIS, opinia starosty o potrzebie powołania CIS w danym powiecie i akt powołania CIS przez jednostki samorządu.

  Wprowadzenie tych zmian porządkuje funkcjonowanie CIS-ów pod względem terminu rozpoczęcia działalności, odpowiednich warunków lokalowych, formy prawnej: jednostka budżetowa czy samorządowy zakład budżetowy, a także rzeczywistych potrzeb świadczenia usług reintegracyjnych na danym terenie. Zapoczątkują one lokalną współpracę pomiędzy służbami zatrudnienia, pomocą społeczną a instytucjami zatrudnienia socjalnego. Szczególnie dotyczy to zasad rekrutacji i finansowania działalności CIS-ów.

  W projekcie jest propozycja ujednolicenia metodologii naliczania wysokości dotacji na bieżąca działalność centrum pochodzącej ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

  Istotne z punktu widzenia kosztów finansowania działalności jest również uregulowanie proporcji osób bezpośrednio tam pracujących i uczestników CIS. W propozycji jest liczba 10 uczestników CIS przypadających na jednego pracownika merytorycznego. Przedtem to była proporcja 5:1.

  Ważną kwestią dostrzeżoną przez autorów projektu jest zatrudnienie pracowników socjalnych w podmiotach zatrudnienia socjalnego. Dotychczasowe brzmienie przepisów pozostawało w sprzeczności z ustawą o pomocy społecznej, na podstawie której jedynie pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej mogli przeprowadzać wywiady środowiskowe.

  W regulacji uwzględniono również zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych, poszerzając tym samym katalog osób mogących zakładać spółdzielnie socjalne. Są to absolwenci CIS-u lub KIS-u.

  Konkludując, powiem, że zaproponowane zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, przy jednoczesnym powołaniu organu opiniodawczego i doradczego, to naprawdę bardzo istotne, bardzo poważne zmiany. Rada Zatrudnienia Socjalnego, w której skład wchodzą praktycy i specjaliści w przedmiotowym obszarze

  (Dzwonek)

  , przyczyni się do rozwoju skutecznej formy aktywizacji i reintegracji społeczno-zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu. Integruje ponadto środowisko działające na rzecz włączenia społecznego i dzięki współpracy specjalistów pokrewnych dziedzin zostanie osiągnięty oczywisty efekt synergii.

  Oczywiście w imieniu klubu Platforma Obywatelska wnoszę o przyjęcie przedmiotowego projektu. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Michałkiewicz z klubu Prawo i Sprawiedliwość.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz wobec sprawozdania komisji dotyczącego tego projektu. Projekt zmiany ustawy zawarty jest w druku nr 3676, natomiast sprawozdanie – w druku nr 3680.

  O projektowaną zmianę ustawy o zatrudnieniu socjalnym, jak tutaj już wcześniej wspominano, wnioskowało środowisko centrów i klubów integracji społecznej, które są zorganizowane w Konwencie Centrów i Klubów Integracji Społecznej, ta zmiana jest przez nie oczekiwana oraz była z nim konsultowana. Centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej odgrywają ważną rolę w całym procesie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z różnych powodów, które nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie na rynku pracy, a działania urzędów pracy wobec tej grupy są niewystarczające i nieskuteczne.

  Proponowane zmiany są w dużej mierze zbieżne z oczekiwaniami i postulatami zarówno centrów, jak i klubów integracji społecznej, uwzględniają także wnioski wynikające z kontroli przeprowadzonej ostatnio przez Najwyższą Izbę Kontroli w centrach integracji społecznej.

  Wśród zmian, o których należy wspomnieć, chyba takie są najważniejsze.

  Po pierwsze, rozszerzenie zakresu podmiotowego stosowania ustawy o osoby, które nie spełniały kryteriów obowiązującej dotychczas ustawy, a powinny być objęte działalnością centrów i klubów integracji społecznej.

  Po drugie, zmiana dotycząca wymogów, które trzeba spełnić, aby uzyskać status centrum integracji społecznej. Ma ona na celu ułatwienie nadawania statusu, jak również rejestracji i rozpoczęcia działalności przez centra.

  Po trzecie, poszerzenie możliwości finansowania centrów integracji społecznej poprzez dodanie środków z Funduszu Pracy.

  Po czwarte, nowe możliwości zatrudniania pracowników w centrum oraz określenie proporcji, jeśli chodzi o osoby bezpośrednio pracujące w centrach integracji społecznej z uczestnikami zajęć integracyjnych.

  Warto także podkreślić zmiany w ustawie, które dotyczą klubów integracji społecznej, w tym nowe określenie zakresu działalności klubów, zasad ich finansowania oraz obowiązków sprawozdawczych. Celem tych zmian jest na pewno usprawnienie działalności klubów, które są tańszą formą reintegracji społecznej i zawodowej osób tego wymagających, ale często wydaje się, że tak samo skuteczną. Celem zmian, jeśli chodzi o kluby integracji społecznej, jest także ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej absolwentom kończącym zajęcia w klubach.

  Projekt ustawy wprowadza także nowy organ opiniodawczo-doradczy – Radę Zatrudnienia Socjalnego, określa sposób jego powołania oraz formy działania. Rada Zatrudnienia Socjalnego będzie umiejscowiona przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego. Jeśli chodzi o mankamenty tego projektu ustawy, to na pewno należy wyrazić żal, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie przygotowało własnego projektu zmiany ustawy o zatrudnieniu socjalnym, który zostałby poddany całemu procesowi uzgodnień międzyresortowych, a jednocześnie mógłby być poddany szerokim konsultacjom społecznym. Brak czasu powoduje, że nie do końca jesteśmy pewni, czy wszystkie konieczne zmiany zostały uwzględnione w tym projekcie.

  Mimo to klub Prawo i Sprawiedliwość poprze procedowany projekt, gdyż jest to projekt ważny dla rozwoju ekonomii społecznej w naszym kraju. Wierzymy także, że projekt ten dobrze będzie służył osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, które powinny być objęte reintegracją społeczną i zawodową w centrach integracji społecznej, jak również w klubach integracji społecznej. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Henryka Smolarza z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ja powiem, że nie mam aż takiego żalu o to, kto jest autorem tego projektu. Są sytuacje, w których wymagana jest też szybkość działania. To, kto jest autorem, nie musi świadczyć o tym, czy projekt jest dobry, czy zły. Jak słyszeliśmy, projekt ustawy był szeroko konsultowany ze środowiskami bezpośrednio zainteresowanymi, a wręcz – można powiedzieć – w dużych fragmentach pisany przez nie.

  Bardzo chciałbym, aby rozwiązania, które przyjmujemy, rzeczywiście służyły kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym osób mających różnego rodzaju problemy, o których mówiliśmy. To rozwiązanie ustawowe wydaje się zapewniać to wsparcie. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym

  (druki nr 3676 i 3680)

  zasługuje na przyjęcie i tak też będzie głosował Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego.

  Pozwolę sobie również podziękować wszystkim za wnikliwość i dosyć twórczą pracę nad omawianym projektem ustawy, zapewniającej szerokie możliwości wykorzystania przepisów, które w niej zawarliśmy, dającej, z jednej strony, większą swobodę w funkcjonowaniu osobom i podmiotom, które organizują centra i kluby integracji społecznej, a z drugiej, także instrument w postaci rady konsultacyjnej, która będzie służyła wsparciu merytorycznemu osób, które bezpośrednio zajmują się omawianymi problemami, i zapewnieniu im doradztwa.

  Wszystkie z ważniejszych zmian chyba zostały omówione, zatem nie chcąc się powtarzać, powiem tylko jedno, to, iż Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem omawianych rozwiązań, licząc na to, iż zostaną one w sposób aktywny i twórczy wykorzystane przez osoby i podmioty, które będą je realizowały dla dobra wspólnego osób, które mają problemy z dostosowaniem się do rynku pracy, z dostosowaniem się do funkcjonowania w społeczeństwie. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Bardzo proszę pana posła Tadeusza Tomaszewskiego z klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej o wygłoszenie oświadczenia w imieniu klubu.

 • Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Szanowna Pani Minister! To ważna nowelizacja, przygotowana w trybie projektu poselskiego, to prawda, ale przecież posłowie mają codzienny kontakt z podmiotami ekonomii społecznej, z reprezentacją tych podmiotów, która w formie konwentu wykrystalizowała się przez lata działania klubów integracji społecznej i centrów integracji społecznej i która przedstawia swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące przepisów regulujących funkcjonowanie tychże podmiotów. Podmioty, które zajmują się reintegracją zawodową i społeczną, to coraz ważniejsze podmioty. Ze sprawozdania, które było przedstawione Wysokiej Izbie, wynika, że na koniec 2013 r. funkcjonowały 132 centra integracji społecznej, w których pracowało prawie 1 tys. pracowników i zajęcia ukończyło prawie 7 tys. uczestników, natomiast KIS, klubów integracji społecznej było 220 z 14 tys. uczestników.

  Większą efektywność w funkcjonowaniu oczywiście uzyskuje się w CIS, dlatego że jest tu jednak dłuższy okres reintegracji, liczniejsza kadra bezpośrednio zaangażowana w ten proces, a także ze względu na instrumenty, które są dostępne w procesie reintegracji. Stąd ta nowelizacja, która, z jednej strony, porządkuje pewne kwestie i, jak wspomniała pani poseł sprawozdawca, upraszcza je, z drugiej strony, daje możliwość wypowiadania się samorządowi powiatowemu przy tworzeniu centrów po to, żeby koordynować politykę w zakresie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, ale też żeby łączyć wysiłek podmiotów pozarządowych i samorządów wszystkich szczebli, żeby nie były to tylko i wyłącznie pomysły określonej, aktywnej części społeczności lokalnych realizowane bez udziału pozostałych podmiotów, które funkcjonują w tych społecznościach. Jakie są obawy? Takie, jakie zostały dzisiaj przedstawione w przedłożonej opinii BAS. Po pierwsze, chodzi o zwiększenie liczby uczestników, którymi zajmuje się jeden pracownik, z pięciu do dziesięciu. Tutaj jest obawa, że może się pogorszyć jakość tej usługi w stosunku do tych uczestników. Po drugie, wątpliwości wzbudza art. 11, który mówi o tym, że zostaje usunięte sformułowanie „pracownicy centrum”, a wprowadzone „kadry centrum”, i to nowe pojęcie nie jest zdefiniowane w ustawie. Wydający tę opinię z BAS zauważają, że jest to próba usankcjonowania polityki zatrudniania na podstawie umów cywilnych, a nie umowy o pracę, pracowników merytorycznych centrum.

  Bardzo bym prosił panią minister lub panią poseł sprawozdawcę o odniesienie się do tego, czy ta obawa jest zasadna. Jeśli byłaby ona zasadna, to jest to podstawa, że tak powiem, do bardzo czerwonej kartki dla nas, bo przecież wiemy, że problem umów śmieciowych jest podstawowym problemem, i skoro wydajemy pieniądze publiczne na funkcjonowanie tych podmiotów, to powinniśmy również dbać o jakość zatrudnienia pracowników centrum, czy, jak będziemy to teraz określać, kadry centrum.

  Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej poprze to rozwiązanie, natomiast chcemy zgłosić i zgłosimy 4 poprawki. Te poprawki wynikają też z prac, które prowadziliśmy w podkomisji ds. organizacji pozarządowych, a odnoszą się do art. 4 ustawy o spółdzielniach socjalnych. Po pierwsze, dotyczą one doprecyzowania zapisów o pomocy publicznej, po drugie, dotyczą poszerzenia kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie zresztą z dokumentem rządowym pod nazwą „Krajowy program przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 2020”. Chodzi tu o osoby młode, do 30. roku życia, i osoby powyżej 50. roku życia. Zresztą te osoby młode, do 30. roku życia, już w swoich pracach chociażby nad ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której przewidujemy staże, też ujmujemy, w związku z powyższym byłoby to z tym spójne. Kwestia następna to to, żeby osoby, które mają kłopoty alkoholowe czy związane z uzależnieniami

  (Dzwonek)

  , wśród założycieli spółdzielni socjalnych jednak przechodziły aktywizację w centrach i KIS i miały stosowne zaświadczenia, wtedy mamy szansę na większą efektywność, bo dzisiaj efektywność sięga 3%–5%, jeśli chodzi o dalszą aktywizację tychże osób. Stąd te 4 poprawki, z uprzejmą prośbą o ich rozważenie. Dziękuję uprzejmie.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  Bardzo proszę, pani poseł Zofia Popiołek w imieniu koła Ruch Palikota.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu koła Ruch Palikota mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, druki nr 3676 i 3680.

  To bardzo dobrze, że powstał ten projekt zmiany, i bardzo dobrze, że jest to projekt poselski i że on został opracowany na głos praktyków. Pozwolę sobie tutaj nie zgodzić się z panem posłem Michałkiewiczem, że to, co wypływa z rządu, jest lepsze. Procedura być może pod względem prawnym jest doskonalsza i nie ma błędów legislacyjnych, takich jak być może są tutaj zauważone przez posła Tomaszewskiego, ale to praktyka weryfikuje uchwalane ustawy i najbardziej poprawny projekt, jeżeli nie spowoduje zamierzonych skutków, po prostu nie ma sensu. Natomiast przy tej demografii, przy starzejącym się społeczeństwie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ludzi wypychać na margines. To ludzie, którym się potyka noga, którzy uzależnili się – to bardzo dobrze, że narkotyki są tutaj uwzględnione – od alkoholu czy narkotyków, jest to dla nich koniec kariery zawodowej, są na marginesie społeczeństwa. Ci ludzie za wszelką cenę przez pozostałą część społeczeństwa, przez władze, przez Sejm powinni być włączeni na powrót, jeżeli się uda.

  Mam nadzieję, że to nie jest koniec prac nad tym i że ta ustawa będzie cały czas monitorowana, jak ona zafunkcjonuje, bo taka jest rzeczywistość, że ustawa ustawą, a życie czasami przynosi różne niespodziewane sytuacje. Na bieżąco każdy akt prawny powinien być monitorowany, a szczególnie dotyczący tak delikatnych materii jak ta warstwa społeczna. Zanim się obejrzymy, niedługo ludzie nam się zestarzeją, pozostali, ci bezrobotni, o słabszym charakterze, będą wykluczeni społecznie, najbardziej zdolne jednostki gdzieś wyjadą i zostaniemy w kraju z taką perspektywą. Dlatego każdy człowiek, który chce powrotu i któremu można pomóc w powrocie do normalnego, pracującego społeczeństwa, zasługuje na taką uwagę i dlatego w pełni popieramy ten projekt. Oczywiście pochylimy się nad tymi poprawkami, które wniósł pan poseł Tomaszewski. A że na pewno będą jeszcze mankamenty i że będzie potrzebne, żeby ustawa była monitorowana, to bez dwóch zdań, ponieważ, jak mówię, życie niesie różne niespodzianki. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję.

  Na tym wyczerpaliśmy listę posłów zapisanych do zabrania głosu.

  Do zadania pytania zgłosiły się dwie osoby.

  1 minuta.

  Nie widzę, by ktokolwiek…

  Jeszcze do zadania pytania zgłasza się pan Tadeusz Tomaszewski? Bardzo proszę.

  Teraz zamykam listę.

  Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Henryk Siedlaczek.

  Panie pośle, ma pan minutę.

 • Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Centra integracji społecznej zobowiązane są do realizacji indywidualnych usług aktywizujących. Właśnie dlatego powinny współpracować ze zróżnicowaną kadrą specjalistów zawodów pomocowych, co jest utrudnione, jeśli umowa zatrudnienia, która reguluje taką współpracę, ma mieć formę zgodną z zapisami Kodeksu pracy. Innym zapisem jest konieczność zachowania odpowiedniej proporcji osób bezpośrednio pracujących z uczestnikami centrum do ich liczby. W związku z powyższym zasadne wydaje się nadanie art. 11 brzmienia, które wymieniałoby rodzaje specjalistów, którzy muszą być do dyspozycji kierownika

  (w formie wybranej przez strony – Kodeks pracy, Kodeks cywilny)

  , oraz jeśli chodzi o zmianę w art. 11 ust. 3 regulującą proporcję osób bezpośrednio pracujących z uczestnikami centrum do ich liczby. A zatem czy ustawa niniejsza określa taką możliwość

  (Dzwonek)

  i zasady, na jakich centra integracji społecznej będą mogły zatrudniać specjalistów innych niż wymienieni w art. 11 niniejszej ustawy? Dziękuję.

 • Dziękuję bardzo panu posłowi z Platformy Obywatelskiej.

  Pytanie zada pan poseł Bogdan Rzońca z Prawa i Sprawiedliwości.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję bardzo.

  Chciałbym zapytać panią minister: Skoro centra integracji społecznej są tak bardzo potrzebne i skoro tych problemów społecznych jest tak dużo i będzie ich pewnie jeszcze przybywało, to dlaczego jest zapisane w ustawie, iż wniosek o założenie centrum integracji społecznej można złożyć tylko dwa razy w roku, od 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 września do 30 września?

  (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn: Tego nie będzie.)

  Wydaje mi się, że to jest pewne ograniczenie. Dziękuję bardzo.

  Nie będzie tego?

  (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn: Nie.)

 • Dziękuję.

  Za chwileczkę…

  (Poseł Bogdan Rzońca: Czy pani minister odpowie?)

  …pani minister odpowie panu posłowi.

  Jako ostatni pytanie zada pan poseł Tadeusz Tomaszewski z klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

 • Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Szanowna Pani Minister! Z informacji o funkcjonowaniu klubów integracji społecznej w 2013 r. wynika, że 77% środków przeznaczanych na funkcjonowanie tych klubów pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu gmin – ponad 18%, z konkursów ministerstwa pracy – 2,6%, ze środków własnych organizacji pozarządowych – ponad 1% i niecały 1% z budżetu marszałków województw poszczególnych województw.

  Chciałbym zapytać o nową perspektywę finansową, czyli tę, w której jesteśmy. Czy w niej są środki, jeśli tak, to jakie, pozostawione do dyspozycji, jeśli chodzi o takie podmioty ekonomii społecznej, jak KIS-y i CIS-y. To jedno. I drugie. Czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje kolejne środki we własnym budżecie na konkursy związane z funkcjonowaniem klubów integracji społecznej i centrów integracji społecznej? Dziękuję.

 • Bardzo dziękuję.

  Odpowiedzi na pytanie udzieli pani minister Elżbieta Seredyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

  Bardzo proszę, pani minister.

 • Dziękuję bardzo.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo Parlamentarzyści! Pierwsze pytanie to było pytanie pana posła Siedlaczka, które wiąże się z sugestią pana posła Tomaszewskiego, odnoszącego się do zmiany proponowanej w poselskim projekcie, zmiany nazwy „pracownicy” na nazwę „kadra”, dającej możliwość zatrudniania dodatkowo specjalistów w określonych sytuacjach, związanych z określonymi potrzebami danej jednostki. Skąd tacy specjaliści, z jakich środków? To właśnie środki, które pochodzą z RPO, dodatkowe środki, które pozyskują często instytucje będące organami założycielskimi dla CIS i KIS, mówię o NGOs, budżet państwa. Wtedy są dodatkowe szanse na zatrudnianie, również specjalistów, którzy będą potrzebni w procesie reintegracji społecznej i zawodowej. Drugie pytanie to było pytanie pana posła Rzońcy o terminy składania wniosków do wojewody. Otóż właśnie tenże poselski projekt znosi te terminy. Pani poseł sprawozdawca tłumaczyła, że już nie będzie określonego ustawowo czasu, kiedy ten wniosek można złożyć, a cały rok jest dobrym okresem na złożenie wniosku do właściwego wojewody.

  Trzecie pytanie dotyczyło środków, które wspierają realizację bardzo ważnego społecznego zadania, czyli reintegracji społecznej i zawodowej w CIS-ach i KIS-ach. To oczywiście środki z budżetu państwa. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z tym, co realizowane jest teraz, także w roku 2015 przeznaczy na to środki, zostały one zaplanowane, są to 3 mln zł na wsparcie działań centrów i klubów integracji społecznej, ale głównym kierunkiem, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków dla instytucji prowadzących reintegrację społeczną i zawodową, są regionalne programy operacyjne, w każdym z regionalnych programów priorytet dziewiąty, który ma służyć włączeniu społecznemu, szeroko rozumianej socjalizacji i procesowi reintegracji społecznej i zawodowej. Środki ministerstwa pracy oczywiście pozostają na niezmienionym poziomie. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

  Zamykam dyskusję.

  W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu przedstawienia sprawozdania.

  Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjal nym.

  Dodatkowe sprawozdanie komisji – druk nr 3680-A.

  Przystępujemy do trzeciego czytania.

  Proszę panią poseł Magdalenę Kochan o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

 • Pani Marszałek! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Podczas drugiego czytania do projektu ustawy zgłoszono 5 poprawek. Komisja rekomenduje przyjęcie ich wszystkich. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, pani poseł.

  Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 3680.

  Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedstawia poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.

  Wszystkie poprawki zostały zgłoszone do art. 4. projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o spółdzielniach socjalnych.

  W 1. poprawce do art. 4. ust. 1 pkt 2 wnioskodawcy proponują, aby spółdzielnię socjalną mogły założyć osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 431 posłów. Za było 425, przeciw głosowało 5 posłów, wstrzymał się 1 poseł.

  Sejm poprawkę przyjął.

 • W 2. poprawce do art. 4. ust. 1 wnioskodawcy proponują dodać pkt 4. Z poprawką tą łączą się poprawki 3. i 5.

  Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

  Komisja wnosi o przyjęcie tych poprawek.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 2., 3. i 5.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 433 posłów. Za było 430, przeciw – 2, 1 poseł się wstrzymał.

  Sejm poprawki przyjął.

 • W 4. poprawce wnioskodawcy proponują inne brzmienie art. 15 ust. 3.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 434 posłów. Za było 432, przeciw głosował 1 poseł, 1 poseł się wstrzymał.

  Sejm poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad całością projektu ustawy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3680, wraz z przyjętymi poprawkami?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 430 posłów. Za było 428, przeciw głosował 1 poseł, 1 poseł wstrzymał się.

  Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.