• Dziękuję bardzo.

  Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3575 i 3707).

  Proszę pana posła Józefa Rackiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

 • Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Komisji Infrastruktury przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac komisji nad rządowym projektem ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3575.

  Projekt ustawy ma na celu usprawnienie przygotowania inwestycji drogowych oraz zapewnienie sprawnej realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami zadania w zakresie wywłaszczenia i odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe podejmuje starosta. Dlatego w art. 11a dodano ust. 2a o następującej treści: wojewoda albo starosta wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji objętej wnioskiem właściwego zarządcy drogi, w tym dla wszystkich elementów, które winny być ujęte w tej decyzji.

  Chodzi m.in. o powiązanie projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi, określenie linii rozgraniczających teren, w tym określenie granic pasów drogowych innych dróg publicznych, w przypadku gdy wniosek zawiera określenie granic tych pasów, określenie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określenie obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych, określenie obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, określenie obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, określenie obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, a także określenie obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów.

  Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do przekazania wybudowanych i oddanych do użytku dróg właściwym zarządcom drogi. W dotychczasowym stanie prawnym wojewoda wydawał decyzję dla elementów budowy drogi krajowej i wojewódzkiej, a dla elementów wychodzących poza pas, dotyczących zjazdów, przebudowy urządzeń wodnych, dróg dojazdowych decyzje wydawał starosta. W nowym stanie prawnym będzie to zawarte w jednej decyzji.

  Wychodząc naprzeciw ułatwieniu przekazywania właściwym zarządcom wybudowanej infrastruktury wraz z gruntami, wprowadzono zapis w art. 11d określający załączniki, jakie winny być złożone przy wniosku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Są to m.in.: mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca zasięg proponowanej inwestycji, nie tylko projektowanej drogi, powiązania z innymi drogami publicznymi, projekt podziału gruntów z określeniem nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządowej, określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości i zawiera m.in. oznaczenie nieruchomości lub ich części według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

  Zmiana w art. 19 dotyczy wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy, stanowiącej własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków, gdy trwały zarząd jest ustanowiony na rzecz właściwego zarządcy lub zarządu drogi, następującego z mocy prawa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad albo właściwy zarząd drogi otrzymują z mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd odpowiednio nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotycząca tych nieruchomości stała się ostateczna.

  W art. 18 i art. 20b zapisano, że Lasy Państwowe zarządzające nieruchomościami przeznaczonymi pod inwestycje drogowe są zobowiązane do dokonania nieodpłatnie wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia, a wysokość ustalonego odszkodowania zmniejsza się o kwotę równą wartości drewna pozyskanego z wycinki drzew i krzewów.

  Ustawa dokonuje zmian w ustawie Prawo wodne i w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  W dodanym ust. 1a do art. 88 ww. ustawy zapisano, że przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko jest dopuszczalne, o ile ponowna ocena nie dotyczy kwestii rozstrzygniętych wcześniej postanowieniem wydanym po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

  W art. 5 projektu ustawy zapisano, że do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem opisanych w ust. 2 tego artykułu.

  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i traci moc z dniem 31 grudnia 2023 r.

  Mając na uwadze dalsze usprawnienia procesu inwestycyjnego dotyczącego budowy dróg, wnoszę o przyjęcie ptojektu ustawy przedłożonego w sprawozdaniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zawartego w druku nr 3707. Dziękuję za uwagę.

  (Oklaski)

  (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka)

 • Dziękuję, panie pośle.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Otwieram dyskusję.

  Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Lucjan Pietrzczyk z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw został przygotowany – co odnajdujemy również w uzasadnieniu – w celu usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych, przede wszystkim, co oczywiste, w związku z przewidywanym wydatkowaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014–2020. Kwota tych środków jest bardzo duża. Jak pamiętamy, na budowę dróg w tym okresie będziemy chcieli przeznaczyć ponad 90 mld zł, a na utrzymanie dróg i zarządzanie drogami, a więc na remonty, przebudowy, ok. 50 mld zł. Projektowana ustawa jest o tyle ważna, że dotyczy budowy, remontów, utrzymania i przebudowy dróg, które są – co każdy wie i rozumie – krwiobiegiem gospodarki. Oczywiście wszystkie bardzo ważne sprawy w ramach specustawy zostały załatwione, natomiast teraz jesteśmy zobowiązani pracować nad projektem w taki sposób, aby wszystkie prace, które będą prowadzone w latach 2014–2020, przebiegały w sposób optymalny i aby optymalnie były wydawane środki.

  Wszystkie szczegółowe rozwiązania przedstawił sprawozdawca pan poseł Józef Racki, w związku z tym pozwolę sobie ich nie przypominać. Natomiast w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska chciałbym złożyć deklarację, że klub Platforma Obywatelska poprze zmiany przedłożone w projekcie z druku nr 3707, który jest zawarty w sprawozdaniu dwóch komisji. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  Kolejnym mówcą będzie pan poseł Piotr Krzysztof Ćwik z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Dziękuję bardzo.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chciałbym przedstawić stanowisko wobec procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przedłożony projekt zmian jest zdaniem naszego klubu bardzo spóźnioną i od kilku lat oczekiwaną przez środowiska drogowców nowelizacją, która ma usprawnić przygotowanie i realizację inwestycji drogowych w Polsce, szczególnie w kontekście wydatkowania funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

  W uzasadnieniu do projektu czytamy, że proponowane zmiany wyeliminują zagrożenia terminowej realizacji zadań, ale też przyczynią się do gospodarnego wydatkowania środków publicznych. Należy więc zadać pytanie: Dlaczego dopiero teraz? Dlaczego na samym końcu kadencji wprowadzamy zmiany tak ważne z punktu widzenia rozwoju sieci drogowej w Polsce? Poprzednia perspektywa wykorzystania środków unijnych na inwestycje drogowe wiązała się ze złym wydawaniem pieniędzy publicznych i upadkiem polskich firm jako podwykonawców. Trzeba tu sięgnąć do raportu Najwyższej Izby Kontroli, który wskazuje na niewłaściwe przygotowanie, zaniedbania na etapie początkowym i brak rzetelnego nadzoru na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, co skutkowało błędami w obliczaniu kosztów planowanych prac projektowych i błędnie przygotowanymi projektami, a to z kolei prowadziło do wadliwego wykonania i konieczności napraw oraz dodatkowych robót, jak stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie. Łączna wartość roszczeń i dodatkowych prac obejmujących skontrolowane inwestycje wyniosła prawie 63 mln zł. Kolejne pozwy sądowe dotyczące spraw, które trwają, opiewają na kwotę ok. 18 mld zł.

  Projektowana specustawa będzie miała zastosowanie do podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji prowadzonych na jej podstawie, ale też do właścicieli. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na wątpliwość dotyczącą sposobu zawiadamiania pozostałych stron, w tym także poszczególnych właścicieli prywatnych, jak czytamy w art. 11d ust. 5: w drodze obwieszczeń odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi. Wątpliwości budzi skuteczność takiego zawiadamiania z punktu widzenia tego, czy każdy zainteresowany doczyta, że został pozbawiony prawa własności. Czy nie należałoby więc pójść w kierunku takich rozwiązań, które zagwarantują stronom dostarczenie decyzji do domu, pod wskazany adres?

  Jednak zasadnicze wątpliwości budzą zapisy dotyczące katastru nieruchomości. Taki zapis znajdował się także w obecnie obowiązującej ustawie, ale nie sposób nie zadać pytania o tę kwestię. Przypomnę definicję katastru. Jest to urzędowy opis, spis, rejestr nieruchomości – gruntów i nieruchomości – sporządzany do celów podatkowych. W ramach opisu dokonuje się szacowania wartości i wykazu dochodów z nieruchomości. Trzeba więc zadać pytanie zarówno w kontekście dotychczas obowiązujących przepisów, jak i zmian wprowadzanych obecnie: Dlaczego posługujecie się państwo określeniem, które nie znajduje dzisiaj odzwierciedlenia w realiach polskiego prawa? Dlaczego zamiast określenia adekwatnego do przyjętego w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, gdzie jest mowa o „adresie ujawnionym w operacie ewidencji gruntów i budynków”, używane jest w ustawie określenie „adres wskazany w katastrze nieruchomości”? Czy nie jest to kolejny etap wprowadzania zapisów w polskim prawie, które doprowadzą do wprowadzenia podatku katastralnego?

  Biorąc pod uwagę to, jak wielkie niepokoje wśród Polaków wywołuje perspektywa podatku katastralnego, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chciałbym zgłosić poprawkę zmierzającą do tego, aby sformułowanie „adres wskazany w katastrze nieruchomości”, które jest zawarte w art. 11d ust. 5, a także w art. 11f ust. 3, zastąpić sformułowaniem „adres ujawniony w operacie ewidencji gruntów i budynków”. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  Głos zabierze pan poseł Józef Racki z Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego oświadczam, że będziemy głosowali za przyjęciem sprawozdania przedstawionego przez połączone podkomisje: Komisję Infrastruktury oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  Głos zabierze pan poseł Jacek Czerniak z Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Dziękuję bardzo.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 3575 i 3707.

  Warto zauważyć, że projekt ustawy przewiduje zmiany w następujących trzech ustawach: ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  Ten projekt ustawy został przygotowany, jak wynika to z uzasadnienia, w celu usprawnienia przygotowania inwestycji drogowych w kontekście wydatkowanych funduszy unijnych w nowej perspektywie w latach 2014–2020, jak również po to, aby wyeliminować zagrożenia dotyczące niedotrzymania terminów realizacji zadań. Zmiany w zakresie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. specustawy, zostały przygotowane ze względu na konieczność zapewnienia sprawnej realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych zarówno poprzez doprecyzowanie istniejących przepisów, jak i dodanie nowych. Przepisy projektowanej ustawy będą miały zastosowanie do następujących podmiotów: zarządów dróg publicznych, wojewodów i starostów jako organów wydających decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tzw. decyzję ZRID, a także użytkowników wieczystych gruntów oraz osób, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe.

  Po pierwsze, projekt ustawy przewiduje 11 zmian w zakresie przepisów specustawy. W ustawie Prawo wodne proponowane zmiany polegają na wydłużeniu terminu ważności pozwoleń wodnoprawnych do lat sześciu. W ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko proponowane zmiany dotyczą wydłużenia okresu wykorzystania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do złożenia wniosku o decyzję realizacyjną, tj. o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji ZRID, jak również wprowadzenia możliwości dokonania zmiany decyzji ZRID bez zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wprowadzenia możliwości przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji ZRID.

  Mając na względzie te wszystkie proponowane zmiany projektu ustawy, Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się za ich przyjęciem. Dziękuję bardzo za uwagę.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  Kolejnym mówcą będzie pan poseł Andrzej Lewandowski z Koła Poselskiego Ruch Palikota.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Ruch Palikota pragnę przedstawić oświadczenie koła w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. Rozpatrywany projekt ustawy ma na celu głównie usprawnienie przygotowania inwestycji drogowych, szczególnie w kontekście wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej obejmującej lata 2014–2020. Zdaniem Koła Poselskiego Ruch Palikota kierunek proponowanych zmian należy uznać za właściwy.

  Na szczególną uwagę i poparcie zasługują: wydłużenie terminu ważności pozwoleń wodnoprawnych oraz wydłużenie okresu wykorzystania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do złożenia wniosku o decyzję realizacyjną, czyli o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w skrócie ZRID.

  Obecnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ważność decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wynosi trzy lata. Okres ten jest z uwagi na złożoność projektów drogowych zbyt krótki. Wydłużenie terminu ważności pozwoleń wodnoprawnych do sześciu lat zapobiegnie konieczności powtarzania procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku przedłużających się procedur realizacji inwestycji drogowej. Pozytywnie należy również ocenić wydłużenie terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do maksymalnie 10 lat, czyli sześć plus cztery lata w przypadku, kiedy dana inwestycja mogłaby być realizowana etapowo.

  Kolejnym bardzo ważnym elementem jest wprowadzenie możliwości dokonania w określonych przypadkach zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ZRID-u, bez zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dotyczy to przypadków, kiedy różnica, jeśli chodzi o ZRID, nie powoduje zmian w decyzji środowiskowej we wcześniej określonych warunkach. Zmiana ta pozwoli na jednoznaczne wyeliminowanie wątpliwości co do potrzeby lub braku konieczności zmiany w tej sytuacji decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

  Reasumując, Koło Poselskie Ruch Palikota popiera inicjatywę zmiany przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy Prawo wodne oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w formie przedłożonej Wysokiej Izbie w sprawozdaniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w druku nr 3707. Bardzo dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  Przechodzimy do pytań. Czy ktoś z państwa chciałby zapisać się do zadania pytania, jeśli jeszcze się nie zapisał?

  Jeśli nie, to zamykam listę.

  Czas na zadanie pytania – 1,5 minuty.

  Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Andrzej Adamczyk z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Dziękuję bardzo.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt ustawy, który procedowany jest w tej chwili na sali plenarnej, powinien pojawić się przed kilkoma laty. Oczekiwano tych zmian dużo wcześniej. Niestety, jak to w życiu bywa, kończy się kadencja, kończy się projekcja, jeśli chodzi o środki unijne, kończy się realizacja programu, na który wydano ponad 100 mld zł, i dopiero wprowadza się niezbędne zmiany. Ale cóż, tak już jest, i do tego nas przyzwyczaiła koalicyjna większość.

  Chciałbym natomiast skoncentrować się na kwestii, którą poruszył w swoim wystąpieniu pan poseł Ćwik, mianowicie na kwestii katastru. Dlaczego wnioskodawca odsyła nas do katastru, który formalnie w Polsce nie istnieje? W Polsce istnieje ewidencja gruntów i budynków. Jeżeli ktoś szukałby adresów na potrzeby powiadamiania właścicieli nieruchomości, to znajdzie je w ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli państwo odsyłacie do katastru, to znaczy, że wasze nadzieje i plany, o których mówiliśmy trzy lata temu, dotyczące wprowadzenia katastru i podatku katastralnego, są cały czas realne i niebezpieczne, stanowią zagrożenie dla naszego państwa i jego obywateli.

  Mam pytanie, panie ministrze. Dlaczego państwo upieracie się przy tym, aby w kolejnych aktach prawnych odwoływano się do nieistniejących bytów?

  (Dzwonek)

  Zwracam się do ministra reprezentującego rząd z zasadniczym pytaniem: Dlaczego, panie ministrze, odwołujecie się do nieistniejących bytów? Dlaczego nie odwołujecie się do ewidencji gruntów i budynków? To tam należy szukać adresów potrzebnych do właściwego powiadamiania właścicieli nieruchomości. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Kolejne pytanie zada pan poseł Cezary Grabarczyk z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

  Bardzo proszę, panie marszałku.

 • Dziękuję bardzo.

  Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Prowadzimy debatę o nowelizacji specustawy drogowej. Pan poseł, który przemawiał przede mną, powiedział, że jest za późno na nowelizowanie tej ustawy.

  (Poseł Andrzej Adamczyk: Nie powiedziałem, że za późno.)

  Oczywiście, można było to zrobić w 2005, w 2006 czy na początku 2007 r., ale pierwszy raz znowelizowaliśmy te przepisy w 2008 r. i dzięki temu nastąpiło przyspieszenie budowy dróg i autostrad. Ta specustawa w nowym brzmieniu pozwoliła na budowę wieluset kilometrów autostrad i dróg ekspresowych.

  Moje pytanie brzmi: Czy pan minister może przywołać liczby, dane, ile dróg wybudowaliśmy dzięki przepisom z 2008 r. i ile zamierzamy wybudować w ramach kolejnego programu budowy dróg krajowych i autostrad? Czy w nowym programie budowy dróg krajowych i autostrad droga ekspresowa S14 znajdzie się na liście podstawowej? Dziękuję za uwagę.

  (Poseł Michał Wojtkiewicz: Nie na temat, panie ministrze. Nie dotyczy to ustawy.)

 • Dziękuję, panie marszałku.

  Pan poseł Adamczyk w trybie sprostowania.

  1 minuta, panie pośle.

 • Bardzo dziękuję, pani marszałek, za umożliwienie mi zabrania głosu.

  Panie pośle – zwracam się do pana posła Cezarego Grabarczyka – nie taka była moja intencja, w moim pytaniu nie wybrzmiała żadna fraza, która wskazywałaby na to, że uważam przyjmowanie tego projektu ustawy za niepotrzebne albo zbędne.

  (Poseł Cezary Grabarczyk: Nie mówiłem tego.)

  (Poseł Michał Wojtkiewicz: Jak to nie? Można odsłuchać.)

  Może pan to sobie odsłuchać.

  Panie ministrze, powiedziałem bardzo wyraźnie: za późno, za dużo strat w czasie, w środkach finansowych, w procedurach związanych z przygotowaniem inwestycji. Za późno. Nie znaczy to jednak, że niepotrzebnie. Mówię to, żeby sprawa była jasna. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Pan marszałek Grabarczyk, oczywiście w trybie sprostowania.

  Też 1 minuta.

  Bardzo proszę, panie marszałku.

 • Dziękuję, pani marszałek. Będę mówił nawet krócej.

  Nie powiedziałem, że niepotrzebnie. Powiedziałem właśnie, że pan poseł zarzucił nam, że robimy to za późno. Ale nie wytłumaczył pan poseł, dlaczego nie uchwaliliście tej ustawy w 2005, w 2006 i na początku 2007 r.

 • Dziękuję.

  (Poseł Andrzej Adamczyk: Jak to nie uchwaliliśmy?)

  Panie pośle, wymianę zdań proszę…

  (Poseł Andrzej Adamczyk: Pan poseł Grabarczyk stwierdził nieprawdę. 2007, 2006 r., panie ministrze…)

  Panie pośle…

 • Panie pośle, byłem przewodniczącym podkomisji nadzwyczajnej do spraw…

  (Poseł Andrzej Adamczyk przemawia przy wyłączonym mikrofonie)

  Wicemarszałek Wanda Nowicka: Panie pośle, zabrał pan głos, mimo że nie udzieliłam go panu. Mam nadzieję, że taka sytuacja więcej się nie powtórzy.

  Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać w sytuacji, gdy poseł Grabarczyk mówi nieprawdę.

 • Dziękuję bardzo.

  Wszystkie pytania zostały już zadane, a zatem mogę się zwrócić do sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju pana Pawła Olszewskiego o odpowiedź.

  Bardzo proszę, panie ministrze.

 • Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie!

  Panie pośle Adamczyk, dlaczego odnosimy się do katastru? (Poseł Michał Wojtkiewicz: Nie ma czegoś takiego.)

  Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że te zapisy istnieją od momentu, w którym uchwaliliśmy tę ustawę. Na żadnym etapie prac nie zgłaszał pan wniosków. Gdyby pan zgłosił, debatowalibyśmy o tym. W związku z powyższym na obecną chwilę to pytanie jest bezprzedmiotowe, rozumiem je tylko w kategoriach publicystycznych, a nie merytorycznych.

  Odnosząc się do tego, co mówił pan marszałek Grabarczyk, muszę stwierdzić, że w istocie zmiany, które wprowadziliśmy od 2007 r., w kontekście wcześniejszych lat były podstawą, dały impuls do tego, żeby w Polsce naprawdę rozpoczęła się budowa autostrad i dróg ekspresowych. Ten pierwszy impuls, w latach 2007–2011, przyniósł to, co dzisiaj widzimy, czyli bardzo dużą sieć dróg ekspresowych, autostrad, dobrych dróg krajowych, co wcześniej było tylko i wyłącznie marzeniem W związku z tym wielkie ukłony w stronę pana marszałka Garbarczyka, ówczesnego ministra, dzięki któremu zaszły te zmiany i dzisiaj mamy te drogi, i budujemy kolejne.

  Jeżeli chodzi o te zmiany, które dzisiaj wprowadzamy, na które wszyscy się zgadzają, to nie do końca rozumiem poziom emocji ze strony opozycji, która z jednej strony mówi, że to są słuszne zmiany, a z drugiej strony je atakuje. Panowie, zdecydujmy się. Bez względu na to, kto będzie rządził, czy ministrem byłby pan minister Grabarczyk, czy ministrem będzie ktokolwiek inny, te drogi będą bez względu na barwy polityczne, choć trzeba oddać cesarzowi, co cesarskie, powiedzieć, kto rozpoczął te zmiany, kto wprowadził takie zmiany legislacyjne, które pozwoliły podnieść Polskę do poziomu europejskiego, a nie równać do przeszłości i do standardów bynajmniej nie krajów cywilizowanych.

 • Dziękuję, panie ministrze.

  (Poseł Andrzej Adamczyk: Można?)

  Panie pośle, minuta na sprostowanie.

  Bardzo proszę, pan poseł Adamczyk.

 • Postaram się krócej, pani marszałek.

  Otóż, panie ministrze, trwa proces legislacyjny, to jest drugie czytanie projektu ustawy. Została zgłoszona przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprawka dotycząca właśnie tego katastru. Tak że bardzo proszę nie umieszczać tych naszych wypowiedzi w obszarze publicystycznym. Zawsze jest czas na poprawkę, jeżeli jest zgłoszona we właściwym czasie, we właściwym terminie, a to jest właśnie ten właściwy czas, panie ministrze.

  Natomiast nie mogę jeszcze nie odnieść się do kwestii związanej z działaniami dotyczącymi specustawy drogowej. Pragnę przypomnieć – zwracam się do pana posła Grabarczyka – że wówczas, panie pośle, kiedy był pan w opozycji – co prawda nie był pan członkiem sejmowej Komisji Infrastruktury i mogło to panu umknąć – przyjęliśmy rozstrzygnięcia w specustawie, rozszerzając grono beneficjentów o samorząd powiatu

  (Dzwonek)

  i samorząd gminy, o samorząd województwa. Tak że prace nad tą ustawą stale trwały i można było w roku 2008, roku 2009 wprowadzać kolejne nowelizacje. Dlatego – jeszcze raz będę z uporem powtarzał – jest za późno.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  Głos zabierze pan minister Olszewski.

  Bardzo proszę.

 • Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Panie Pośle! Odniosę się do ostatniego zdania. Różnica polega na tym, że państwo cały czas myśleli i pracowali, a pan minister Grabarczyk i rząd budowali. To zasadnicza różnica i uważam, że akurat to jest meritum.

  (Poseł Michał Wojtkiewicz: Najdroższe autostrady, najdroższe drogi na świecie.)

  (Poseł Cezary Grabarczyk: Nieprawda.)

  Jeśli chodzi o możliwości zgłaszania poprawek, to oczywiście że tak, dzisiaj państwo zgłaszają poprawkę, ustosunkujemy się do niej we właściwym momencie. Już nie chcę mówić, ile ta ustawa funkcjonuje, ale przez cały ten okres ani razu nie podnosiliście państwo tej kwestii, w związku z czym rozumiem, że pewne dobre rozwiązania dla Polski bolą opozycję, stąd próba przyjęcia jakichś rozwiązań, które mają to zamydlić. Natomiast sami państwo doskonale wiedzą i sami państwo mówią, że jesteście za tymi rozwiązaniami, w związku z czym, myślę, szkoda czasu nas wszystkich, żebyśmy dyskutowali o polityce, kiedy powinniśmy zająć się czystą, zwykłą robotą.

 • Dziękuję, panie ministrze.

  Na zakończenie dyskusji głos zabierze sprawozdawca komisji pan poseł Józef Racki.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Bardzo bym chciał podziękować, właściwie dziękuję zarówno podkomisji, jak i komisji, posłom i posłankom za merytoryczny wkład w opracowanie tego projektu ustawy.

  Ta ustawa rzeczywiście jest krokiem we właściwym kierunku. Połączyliśmy dwie decyzje w jedną. Wreszcie decyzją wojewody albo starosty obejmiemy obszar prac, które będziemy wykonywać w zakresie infrastruktury drogowej. Dotychczas były to podzielone obszary. W elemencie drogi wojewódzkiej i drogi krajowej decyzję wydawał wojewoda, odcinał w granicach administracyjnych to, co jest rządowe i samorządu województwa, od tego, co jest gminne i powiatowe. Teraz cały obszar inwestycji będzie objęty jedną decyzją i to postępowanie będzie bardzo skrócone.

  Jeżeli chodzi o zawiadomienia, to oczywiście zastanawialiśmy się nad tym, jak zawiadomienia mają dotrzeć do właściwego adresata. Siedzący na sali kolega geodeta wie, że nie wszystkie adresy są uwidocznione, zawarte w ewidencji gruntów, która zwana jest katastrem nieruchomości, jest odesłanie do katastru nieruchomości. Też zastanawiałem się nad tym, ale pojęcie katastru już poszło tak daleko w obiegu prawnym. Jest definicja dotycząca odesłania: kataster a ewidencja gruntów. W jednej z ustaw jest to wyjaśnione. Dlatego powtórzyło się pojęcie „kataster nieruchomości” również w tym zapisie. Gdybyśmy sięgnęli do innych zapisów, to okazałoby się, że też tak było.

  Jeżeli chodzi o czas, o którym mówimy, czy o to, kto wniósł większy wkład, to trzeba powiedzieć jedno, że na posiedzeniu Komisji Infrastruktury debatowaliśmy o tym, jak usprawnić pracę. Finał tej pracy jest dzisiaj. Z mojego punktu widzenia powiem, że dobrze, że to się znalazło dzisiaj, a nie w czasie, kiedy realizowaliśmy inwestycje, bo rozpoczęliśmy procedury prawne i te procedury prawne być może trzeba byłoby prowadzić w nowym wątku prawnym. Dlatego skończyliśmy jedne zadania, przystępujemy do drugich i – myślę, że pan minister Grabarczyk przyzna mi rację – wchodzimy w nową rzeczywistość w nowym stanie prawnym.

  (Poseł Cezary Grabarczyk: Racja, absolutna racja.)

  Dziękuję przede wszystkim za poparcie tego projektu ustawy. Rozpatrzymy poprawki, które poseł zgłosił, będziemy na posiedzeniu komisji debatowali o tym, bo też miałem kiedyś, już wcześniej te wątpliwości, o których mówił kolega, dlaczego nie odsyłamy do tego, co jest, co nazywamy po imieniu, bo jest już w systemie prawnym taka definicja. Jeszcze raz dziękuję wszystkim posłom.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, żeby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu przedstawienia sprawozdania.

  Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Sejm propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw.

  Dodatkowe sprawozdanie komisji – druk nr 3707-A.

  Przystępujemy do trzeciego czytania.

  Proszę pana posła Józefa Rackiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

 • Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W trakcie drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw wpłynęły dwie poprawki. Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rekomendują odrzucenie tych poprawek. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 3707.

  Komisje przedstawiają w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.

  W poprawkach 1. i 2. wnioskodawcy proponują, aby zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej było wysyłane na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków.

  Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

  Komisje wnoszą o ich odrzucenie.

  Do pytania zgłosił się pan poseł Piotr Krzysztof Ćwik.

  Bardzo proszę, panie pośle, 1 minuta.

 • Dziękuję.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zapisy w projekcie ustawy, nad którym procedujemy, wyraźnie mówią o katastrze nieruchomości jako bazie danych adresowych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości. Tymczasem pojęcie katastru nie funkcjonuje dziś w polskim prawie. Poprawka Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie proponuje zmianę tego zapisu na „adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków”.

  Połączone komisje samorządu i infrastruktury nie poparły naszych poprawek, chociaż remisowe głosowanie wskazuje, że obecny zapis budzi niepokoje posłów. Budzi on też niepokoje wśród Polaków co do pomysłu wprowadzenia podatku katastralnego.

  Mam pytanie do rządu: Czy tego typu zapisy w różnych ustawach są przygotowaniem do wprowadzenia tego podatku? Jeśli tak nie jest, to macie dzisiaj państwo posłowie okazję jednoznacznie rozwiać wątpliwości w tej sprawie poprzez poparcie naszych poprawek. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Odpowie przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, sekretarz stanu pan Paweł Olszewski.

 • Pani Marszałek! Pani Premier! Szanowny Panie Pośle! Był pan podczas debaty dotyczącej tego punktu, państwo ochoczo popierali rozwiązania, które rząd proponuje w zakresie tej ustawy umożliwiającej realizowanie inwestycji, szczególnie w nowej perspektywie, i bardzo zintensyfikowaną budowę dróg.

  Natomiast jeśli chodzi o to, o czym pan mówi, oczywiście nie ma takich planów. Gdyby słuchał pan bardzo uważnie wyjaśnień już na początku debaty, podczas prac, toby pan wiedział, że to, co proponujecie w tej poprawce, jest absolutnie niekompletne, nie ma tam bowiem pełnych danych teleadresowych. W związku z powyższym pańskie pytanie w moim odczuciu wynika niestety z braku zrozumienia zapisów, które obecnie funkcjonują i obowiązywały dotychczas w poprzedniej perspektywie. Nie zgłaszaliście na żadnym etapie prac i przez wiele lat obowiązywania tej specustawy żadnych poprawek, więc nie widzę sensu, aby dokonywać w tym zakresie zmian.

 • Dziękuję bardzo.

  Głosujemy…

  W jakim trybie, panie pośle?

  (Poseł Piotr Krzysztof Ćwik: Sprostowanie.)

  Ale nie był pan…

  (Poseł Piotr Krzysztof Ćwik: Wymienił mnie pan…)

  Bardzo proszę.

 • Panie ministrze, jesteśmy na etapie procedowania nad projektem ustawy i ja bardzo uważnie słuchałem tego, co było mówione w czasie posiedzenia połączonych komisji, kiedy zgłaszaliśmy nasze poprawki. To jest właśnie moment do tego, żeby podjąć decyzję w tej sprawie. Skoro pojawiają się w przepisach ustawowych zapisy, które mówią o katastrze nieruchomości, a nie pracujemy nad tym, żeby w przyszłości pojawił się podatek katastralny, to zacznijmy zmieniać te przepisy. Skoro są takie niedopatrzenia w przepisach, to jest to najlepszy moment, żeby to zmienić. Tak że myślę, że trzeba po prostu głosować za poprawką Prawa i Sprawiedliwości.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 1. i 2.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 438 posłów. Za było 196, przeciw – 240, 2 posłów się wstrzymało.

  Sejm poprawki odrzucił.

 • Głosujemy nad całością projektu ustawy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3707?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 437 posłów. Za było 286, przeciw – 4, wstrzymało się 147 posłów.

  Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw.