• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmia nie ustawy Prawo lotnicze (druki nr 3663 i 3702).

  Bardzo proszę pana posła Cezarego Grabarczyka o przedstawienie sprawozdania komisji.

  Bardzo proszę, panie marszałku.

 • Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Reprezentując Komisję Infrastruktury, mam zaszczyt rekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze zawartego w druku nr 3663. Projekt ten wpłynął do Sejmu 10 lipca 2015 r. Komisja Infrastruktury przeprowadziła pierwsze czytanie 21 lipca br. Projekt ustawy ma na celu wykonanie prawa europejskiego, konkretnie rozporządzenia nr 255/210 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiającego wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego.

  Proponowane w ustawie rozwiązania służą wyegzekwowaniu należytej staranności przy wykonywaniu usług lotniczych. W szerszym kontekście nowe przepisy mają zwiększać bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Propozycje te wzmacniają gwarancję dyscypliny w krytycznych momentach procedur lotniczych: startu i lądowania w porcie lotniczym.

  Projektowany art. 67fa ust. 1 nakłada na podmiot zarządzający przepływem ruchu lotniczego obowiązek przedstawiania, na wniosek koordynatora lub zarządzającego lotniskiem, w porcie lotniczym, w którym przeprowadzono koordynację rozkładów lotów, bez zbędnej zwłoki, nie później niż zostanie wykonany lot, przyjętego planu lotów, który dotyczy danego lotniska. Do planu lotów będzie miał dostęp prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także organy kontroli ruchu lotniczego oraz użytkownicy statków powietrznych. Zwiększeniu gwarancji bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, a więc pasażerów, ma służyć także nowy przepis art. 68 ust. 3 ustawy wprowadzający obowiązek zawiadamiania prezesa ULC oraz instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na pojemność kontroli ruchu lotniczego. Obowiązek ten będzie spoczywał na zarządzających lotniskami.

  W projekcie ustawy wprowadzono także katalog kar administracyjnych o charakterze pieniężnym, między innymi za delikty związane z nieprzestrzeganiem zgodności planów lotów z przedziałami czasu na start i lądowanie w portach lotniczych, a także postępowaniami w razie wystąpienia zdarzeń krytycznych. Wysokość sankcji za poszczególne delikty została określona tak, aby wypełniać dyrektywy płynące z art. 15 przywołanego już rozporządzenia nr 255/2010 Komisji. Kary pieniężne mają być proporcjonalne i skuteczne, mają odstraszać i zapobiegać popełnianiu deliktów, bo w grę wchodzi bezpieczeństwo uczestników ruchu lotniczego. Wysokość kar, w zależności od deliktów, waha się od 5 tys. do 50 tys. zł.

  (Poseł Michał Wojtkiewicz: Do 100 tys. zł.)

  W debacie podczas pierwszego czytania w komisji projekt został oceniony pozytywnie. Komisja Infrastruktury rekomenduje przyjęcie projektu bez poprawek, aczkolwiek w trakcie debaty pojawił się postulat strony społecznej, aby dokonać innego zapisu art. 67fa. O ile tego rodzaju propozycja w toku dzisiejszej debaty się pojawi, będziemy na posiedzeniu Komisji Infrastruktury pracowali nad tą propozycją. Jeżeli nie, być może nowa propozycja dotycząca tego przepisu pojawi się dopiero na etapie prac w Senacie, a wówczas komisja będzie opiniowała tę propozycję podczas dalszych prac.

  Chcę podziękować wszystkim członkom Komisji Infrastruktury za dobrą pracę nad tym projektem i jeszcze raz rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie tej ustawy. Dziękuję za uwagę.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie marszałku.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Otwieram dyskusję.

  Jako pierwsza głos zabierze pani posłanka Elżbieta Pierzchała z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

  Bardzo proszę.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej RP mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze

  (druk nr 3663)

  .

  Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Konieczność wykonania rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 255/2010 z dnia 25 marca ustanawiającego wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego wiąże się z nałożeniem na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązku ustanowienia sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia. Rekomendowanym rozwiązaniem jest nowelizacja ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze polegająca na wprowadzeniu administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków nałożonych na podmioty objęte rozporządzeniem nr 255/2010. Z uwagi na charakter projektowanych rozwiązań, które związane są z prawami i obowiązkami podmiotów, nie ma możliwości osiągnięcia zakładanych efektów w wyniku działań innych niż zmiana przepisów o randze ustawowej.

  Projekt ten przewiduje, że w kosztach związanych z zadaniami finansowymi z opłat za koordynację nie mogą być uwzględniane kary pieniężne, o których mowa w przepisach ustawy Prawo lotnicze. Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest uniemożliwienie podmiotowi, na który została nałożona kara pieniężna, zrekompensowania poniesionej kary poprzez podniesienie kosztów stanowiących podstawę ustalenia pobieranych opłat. Rozwiązanie takie zostało zaproponowane również do opłat lotniskowych i nawigacyjnych.

  Nowela ustawy nakłada na podmiot zarządzający przepływem ruchu lotniczego obowiązek przedstawiania na wniosek koordynatora lub zarządzającego lotniskiem, w którym wprowadzono koordynację rozkładów lotów, przyjętego planu lotu, który dotyczy tego lotniska. Na wniosek koordynatora przydziałów czasu na start lub lądowanie w porcie lotniczym lub organu zarządzającego koordynowanym portem lotniczym centralny organ odpowiedzialny za ATFM lub lokalny organ ATFM składają tym podmiotom przyjęty plan lotu dla lotu wykonywanego w danym porcie lotniczym przed wykonaniem danego lotu. Rozporządzenie nr 255 nie precyzuje, komu dostęp ten ma przysługiwać. W związku z tym istnieje konieczność nałożenia wyżej wymienionych obowiązków na właściwe organy, a także doprecyzowania katalogu podmiotów uprawnionych do wglądu do planów lotów.

  Nowy przepis przewiduje konieczność zawiadamiania prezesa urzędu oraz instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na pojemność ruchu lotniczego lub jego zapotrzebowanie. Projektodawca przewidział sankcje za naruszenie wyżej wymienionego przepisu, nie było jednak możliwości nałożenia kary. Nowela tej ustawy określa katalog administracyjnych kar pieniężnych za stwierdzenie naruszenia obowiązków nałożonych na podmioty objęte rozporządzeniem w zakresie przestrzegania zgodności planów lotu z przydziałami czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych, postępowania w razie wystąpienia zdarzeń krytycznych oraz monitorowania zgodności ze środkami ATFM.

  W kontekście powyższych regulacji należy uznać, że niezbędne informacje, umożliwiające powiązanie oznaczenia lotu podanego w planie lotu z oznaczeniem podanym do celów przydziału odpowiedniego czasu na start lub lądowanie, to informacje wynikające z planu lotu, w szczególności znak rozpoznawczy i typ statku powietrznego. Do celów wykonywania zadań niezbędnych do realizacji funkcji sieci zarządzania ruchem lotniczym, ATM, wyznaczony jest menedżer sieci, który realizuje funkcje zarządzania przepływem ruchu lotniczego. Opracowuje on szczegółowe procedury i ustalenia robocze dotyczące operacji celem uwzględnienia aspektów planistycznych i operacyjnych.

  Wejście w życie niniejszej ustawy może spowodować wpływy do budżetu z tytułu kar administracyjnych nakładanych zgodnie z nowymi przepisami. Nie jest jednak możliwe oszacowanie wysokości tych wpływów z uwagi na indywidualny charakter wysokości kary, a także uzależnienie jej nałożenia od naruszenia przez podmiot obowiązków określonych w przepisach. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, iż potencjalna liczba takich naruszeń będzie raczej niska.

  Pani marszałek, Wysoka Izbo, dostosowanie prawa krajowego do przepisów Unii Europejskiej umożliwi uniknięcie potencjalnych kar, jakie mogą być nałożone na Polskę za brak wdrożenia prawa Unii Europejskiej. Klub Platformy Obywatelskiej RP opiniuje pozytywnie rządowy projekt ustawy

  (Dzwonek)

  o zmianie ustawy Prawo lotnicze. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, pani posłanko.

  Głos teraz zabierze pan poseł Michał Wojtkiewicz z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Dziękuję bardzo.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! W imieniu Prawa i Sprawiedliwości mam zaszczyt odnieść się do zmiany Prawa lotniczego, druki nr 3663 oraz 3702.

  Projekt ma na celu przede wszystkim wykonanie prawa unijnego i narzuca kary pieniężne. Są to kary pieniężne w wysokości od 5 tys. do 100 tys., panie marszałku, a nie do 50 tys. Oczywiście to jest dyskusyjna sprawa, będę chciał jeszcze powiedzieć na ten temat dwa słowa. Oczywiście to są kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów związanych z koordynacją, można w skrócie powiedzieć, rozkładu lotów i to jest zrozumiałe.

  Wygląda to tak. Dla pasażera jest to bardzo korzystne, bo każdy chce punktualnie wsiąść do samolotu, przylecieć, wysiąść, chce, żeby to wszystko mieściło się w czasie, a jeszcze następują różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. W związku z tym Unia Europejska narzuca nam przestrzeganie tego prawa i stosowanie odpowiednich kar. Są to głównie kary, które będzie płaciła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Konsultacje były prowadzone szeroko, uwag właściwie nie było, tylko Polska Agencja Żeglugi Powietrznej miała kilka uwag. Było tych uwag pięć, dotyczyły one kilku spraw. Pierwsza to była kwestia pieniężna, tego, dlaczego mają płacić tak wysokie kary pieniężne. Druga sprawa była taka, że jest to związane z zatrudnieniem większej liczby osób oraz stworzeniem biurokracji.

  Oczywiście Unia Europejska nic innego nie robi, tylko narzuca nam odpowiednie prawa i trzeba je stosować. Z jednej strony to ma służyć ludziom, w tym wypadku to są kwestie bezpieczeństwa, można to tak wytłumaczyć, trzeba się z tym zgodzić, ale z drugiej strony to jest tak, że tych przepisów prawa się mnoży, mnoży, mnoży i to jest tak, jak w tej reklamie, że siedzi sobie świstak i w sreberko zawija te wszystkie prawa, które są tworzone. Tych praw jest cała masa, w związku z tym do pewnego stopnia jest to niekorzystne.

  Więcej uwag do tego Prawa lotniczego jako klub Prawa i Sprawiedliwości nie mamy. Będziemy głosowali za przyjęciem tych zmian. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Kolejnym mówcą będzie pan poseł Bartłomiej Bodio z Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić opinię w sprawie sprawozdania Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, zawartym w druku nr 3663, zgłoszonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

  Projekt ten ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Głównym celem projektu ustawy jest wykonanie rozporządzenia Komisji nr 255/2010 ustanawiającego wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego w zakresie, w jakim w art. 15 nakłada ono na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Rozporządzenie Komisji Europejskiej stosuje się od dnia 26 września 2011 r.

  Przedłożony projekt ustawy przede wszystkim określa w sposób jednoznaczny, że do kosztów związanych z zasobami finansowymi w ramach koordynacji nie można wliczać kar pieniężnych nakładanych przez właściwe organy na podstawie przepisów projektowanej ustawy. Poza tym ustawa przewiduje cały katalog obowiązków oraz wynikających z nich restrykcji i kar. Chodzi m.in. o nałożenie na podmiot zarządzający przepływem ruchu lotniczego obowiązku przedstawiania na wniosek koordynatora lub zarządzającego lotniskiem przyjętego planu lotu, który dotyczy tego lotniska. Za naruszenie tego obowiązku przewidziano sankcje w wysokości do 50 tys. zł. Kolejną restrykcją w katalogu jest nałożenie na koordynatorów lub zarządzających lotniskiem, w którym wprowadzono koordynację rozkładów lotów, obowiązku zapewnienia dostępu do posiadanego planu lotu prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Za naruszenie tego obowiązku przewidziano sankcje w wysokości do 50 tys. zł. Przewidziano także obowiązek zawiadomienia prezesa ULC o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na pojemność kontroli ruchu lotniczego, z przewidzianą sankcją w wysokości do 50 tys. zł. Wprowadzono również dodatkowe przepisy prawa materialnego umożliwiające nałożenie kar za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów rozporządzeń nr 552/2004 oraz 255/2010.

  Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego przychyli się do stanowiska Komisji Infrastruktury i poprze ten projekt w głosowaniu. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  Kolejnym mówcą będzie pan poseł Tomasz Kamiński z klubu SLD.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Dziękuję.

  Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu mojego klubu pragnę przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, druki nr 3663 i 3702.

  Jak już mówili moi przedmówcy, projekt dotyczy wprowadzenia administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków nałożonych na podmioty objęte rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 255 z dnia 25 marca 2010 r. Jest to kolejna ustawa, która implementuje przepisy unijne.

  Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował zgodnie ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  Zakończyliśmy wystąpienia klubowe i przystępujemy do pytań. Czy ktoś z państwa chciałby zapisać się do zadania pytania, jeżeli wcześniej się nie zapisał?

  Jeśli nie, zamykam listę.

  Jako pierwszy i ostatni zarazem zada pytanie pan poseł Michał Wojtkiewicz.

  1,5 minuty, panie pośle.

 • Nawet nie trzeba. Dziękuję bardzo, pani marszałek.

  Panie ministrze, krótkie pytanie. Tworzymy biurokrację na każdym etapie ustanawiania tutaj, w Sejmie, nowego prawa. Szczególnie chodzi tu o prawo geodezyjne, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Znowu mamy katalog dokumentacji itd. Ta biurokracja coraz bardziej się rozrasta. Takie jest działanie Unii, wszyscy urzędnicy siedzą i tylko w jedną i w drugą stronę przerzucają papierki, i biorą za to kasiorę. Kto za to płaci? Głównie płacą podatnicy. Czym podyktowane jest to, że te najwyższe kary są w wysokości 100 tys. zł? To będzie obciążało Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Jeżeli jest to możliwe, prosiłbym o ewentualne wytłumaczenie tego. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Ponieważ, jak już wspomniałam, było to jedyne pytanie, o odpowiedź zwracam się do sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju pana Pawła Olszewskiego.

  Bardzo proszę, panie ministrze.

 • Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Przede wszystkim, jak wszyscy państwo powiedzieli, jest to zmiana, która wynika z konieczności implementacji prawa unijnego. Jesteśmy beneficjentami udziału w strukturach unijnych, tym samym mamy również obowiązki. Nie jest prawdą, że są kary w wysokości 100 tys., najwyższa bowiem kara wynosi 50 tys. zł. W związku z powyższym prosiłbym o zweryfikowanie tego. Nie ma takich kar, o jakich pan poseł mówił.

 • Dziękuję, panie ministrze.

  Na zakończenie dyskusji głos zabierze sprawozdawca komisji pan poseł Cezary Grabarczyk.

  Bardzo proszę, panie marszałku.

 • Dziękuję bardzo.

  Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W zasadzie i poseł zadający pytanie, i pan minister mają rację, w tabeli bowiem, która stanowi integralną część projektu ustawy, wymiar sankcji został określony w wysokości od 5 do 50 tys. zł. Natomiast jest jeden przepis szczególny, czyli art. 209c ust. 2, dotyczący jednego przypadku, przy bardzo szerokim zakreśleniu znamion: Kto działa z naruszeniem obowiązków lub warunków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 255/2010/UE, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 tys. do 100 tys. zł. Ale ten maksymalny wymiar kary nie musi być orzekany każdorazowo, ponieważ zarówno rozporządzenie, jak i ustawa przewidują, iż ten wymiar będzie dostosowywany proporcjonalnie do stopnia zawinienia osoby, która się dopuściła tego deliktu. Nadto trzeba powiedzieć, że kary mogą mieć zastosowanie nie tylko w stosunku do kontrolerów, są bowiem przewidziane także przypadki zastosowania tych kar w stosunku do innych podmiotów, m.in. zarządzających lotniskami. To jest tylko drobna korekta.

  Z mojej strony jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszej debaty za prace nad projektem ustawy i jeszcze raz wnoszę do Wysokiej Izby o przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze. Dziękuję za uwagę.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  (Poseł Michał Wojtkiewicz: Ja chciałbym tylko powiedzieć…)

  Pan poseł w trybie sprostowania.

  Minuta, panie pośle.

  Bardzo proszę.

 • Chciałbym panu ministrowi, panu marszałkowi serdecznie podziękować. Widzę, że pan to dokładnie przeczytał. Natomiast polecam tę lekturę panu ministrowi, żeby dokładnie to przeczytał. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Zamykam dyskusję.

  Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmia nie ustawy Prawo lotnicze.

  Przystępujemy do trzeciego czytania.

  Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 3663.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3663?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 434 posłów. Za było 434 posłów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

  Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo lotnicze.