• Wznawiam obrady.

  Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

  (druki nr 3662 i 3735)

  Bardzo proszę pana posła Tadeusza Aziewicza o przedstawienie sprawozdania komisji.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! W imieniu Komisji Gospodarki mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

  Przypominam, że jest to projekt wzmacniający pozycję konsumentów, czyli słabszych uczestników procesów rynkowych, na rynku usług finansowych, czyli w szczególnym obszarze, w którym stosowanie nieuczciwych praktyk może mieć bardzo poważne skutki.

  Projektodawcy koncentrują się głównie na przeciwdziałaniu zjawisku tzw. missellingu, czyli sprzedawania konsumentom produktów niedopasowanych do ich rzeczywistych potrzeb. Jako przykład można podać oferowanie ludziom będącym w mocno zaawansowanym wieku produktów ubezpieczeniowych połączonych z elementem inwestycyjnym.

  Postulowany przez autorów projektu zakaz proponowania konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają im potrzebom, oraz oferowania ich nabycia w sposób nieadekwatny do ich charakteru ma na celu wymuszenie dwustronnej refleksji nad rzeczywistą potrzebą konsumenta w kontekście zawieranej transakcji.

  Ciekawym rozwiązaniem umożliwiającym uzyskanie informacji, które mogą stanowić dowód w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, będzie instytucja tzw. tajemniczego klienta, dająca organowi dokonującemu kontroli prawo podjęcia zakupu produktu, który budzi uzasadnione wątpliwości.

  Drugi cel projektodawców to reforma systemu eliminowania z obrotu niedozwolonych postanowień wzorców umownych. Zgodnie z omawianym projektem to prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w formie decyzji administracyjnej będzie rozstrzygał o niedozwolonym charakterze wzorca umowy i zakazywał jego dalszego wykorzystywania. Rozwiązanie to powinno zwiększyć skuteczność eliminowania z obrotu postanowień abuzywnych i jednocześnie uprościć zasady obowiązujące w środowisku prawnym, w którym działają przedsiębiorcy.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Sejm na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2015 r. skierował omawiany projekt do Komisji Gospodarki w celu rozpatrzenia. Komisja jeszcze w tym samym dniu powołała podkomisję nadzwyczajną, która przygotowała sprawozdanie przyjęte przez Komisję Gospodarki na posiedzeniu w dniu 23 lipca.

  Przyjęte poprawki mają charakter legislacyjny, z jednym wyjątkiem. Tym wyjątkiem jest skrócenie z 14 do 10 dni terminu, w którym prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów musi przekazać odwołanie od decyzji tymczasowej wniesione przez przedsiębiorcę, czyli jest to zmiana na korzyść przedsiębiorców postulowana przez ich środowisko. Warto odnotować, że na posiedzeniach zarówno podkomisji nadzwyczajnej, jak i Komisji Gospodarki wszystkie decyzje podejmowane były jednogłośnie, za co serdecznie dziękuję. Świadczy to o tym, że poszczególne kluby doceniają wagę tego projektu i jego jakość.

  Pani Marszałek! W imieniu Komisji Gospodarki wnoszę o uchwalenie załączonego projektu ustawy. Dziękuję za uwagę.

 • Bardzo dziękuję panu posłowi sprawozdawcy.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Otwieram dyskusję.

  Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Antoni Mężydło z klubu Platforma Obywatelska.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko klubu w sprawie sprawozdania Komisji Gospodarki dotyczącego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw przede wszystkim wzmacnia kompetencje prezesa UOKiK w zakresie ochrony interesów konsumentów na rynku usług finansowych. Chodzi zwłaszcza o wyeliminowanie w Polsce problemu tzw. missellingu, czyli sprzedaży produktów niedopasowanych do potrzeb konsumenta. Ten problem dotyczy w największym stopniu produktów finansowych, których stopień skomplikowania wyklucza możliwość oceny ich odpowiedniości przez przeciętnego konsumenta. Przykładem takiego produktu finansowego są np. ubezpieczenia na życie czy polisolokaty. Jest to ogromny problem ze względu na ilość i wartość tych produktów sprzedanych na naszym rynku w ostatnich latach oraz przede wszystkim ryzyko inwestycyjne, które jest bardzo duże i z którego konsumenci w ogóle nie zdają sobie sprawy. Najczęściej o ryzyku konsument dowiaduje się, gdy chce się zdecydować na przedterminowe wycofanie środków z funduszu. Przy takiej operacji bardzo często okazuje się, że wysokość opłat likwidacyjnych przekracza nawet 90% wartości funduszy. Ale misselling to również udzielanie kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, kiedy to ryzyko materializuje się najczęściej w wyniku kryzysu finansowego, tak jak miało to miejsce u nas w 2008 r., a dotyczyło głównie kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich. Misselling to także tzw. chwilówki, czyli drobne kredyty konsumenckie udzielane najczęściej osobom, które nie posiadają zdolności kredytowej i są wciągane w tzw. spiralę zadłużenia. Często wtedy rzeczywista roczna stopa zwrotu wynosi nawet od kilkuset do kilku tysięcy procent.

  Ta regulacja ma wyeliminować czy ograniczyć na naszym rynku zjawisko missellingu, szczególnie na rynkach finansowych, chociaż ma ona charakter bardziej ogólny i dotyczy wszystkich sektorów gospodarki. I to nawet dobrze jej służy ze względu na to, że nie zostanie ona uznana za niekonstytucyjną, co pewnie wielu podmiotom finansowym by się marzyło.

  Kolejną sprawą regulowaną tą ustawą są kwestie wyeliminowania klauzul niedozwolonych we wzorcach umów zawieranych z konsumentami, tzw. klauzul abuzywnych. Obecnie reguluje to Kodeks cywilny, a system usuwania klauzul abuzywnych opiera się na kontroli sądowej

  (Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Sądu Okręgowego w Warszawie)

  . System ten jest nieskuteczny, dlatego w tym projekcie ustawy przyjęto rozwiązanie administracyjno-sądowe, upoważniając prezesa UOKiK, dając mu możliwość bezpośredniego ingerowania w zachowania przedsiębiorców. Będzie on mógł określić sposób usuwania klauzul abuzywnych we wzorach umów. Bardzo często te regulacje nie mają charakteru twardej normy prawnej, lecz są normowane bardziej miękko, dając prezesowi UOKiK pewien luz decyzyjny, i zwiększają uznaniowość, co z prawnego punktu widzenia budzi pewne obawy i przedsiębiorcy obecni na posiedzeniach Komisji Gospodarki i podkomisji bardzo te kwestie podnosili, nasi legislatorzy z Biura Legislacyjnego Sejmu również mieli tutaj zastrzeżenia. Ale taka jest już tendencja we współczesnym świecie. Ona jest dość powszechna, jeśli chodzi o sprawy konsumenckie, zawsze tam, gdzie strony mechanizmu rynkowego są bardzo nierówne, jak w tym przypadku, gdy mamy wytrawnego przedsiębiorcę finansowego i bezbronnego konsumenta.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Główne cele tej nowelizacji to zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów na rynku usług finansowych i reforma systemu eliminowania klauzul abuzywnych z wzorców umownych. Dlatego Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska będzie głosował za przyjęciem tej ustawy według przedłożenia Komisji Gospodarki i nie wnosi żadnych poprawek. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Bardzo proszę panią poseł Ewę Malik o zabranie głosu w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość.

 • Pani Marszałek! Szanowni Państwo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić opinię dotyczącą rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 3662 oraz 3735.

  Projekt przyczynia się do osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów na rynku usług finansowych, oraz reformuje system eliminowania z obrotu niedozwolonych postanowień wzorców umownych, jak również przyczynia się do wzmocnienia istniejącego już modelu ochrony konsumentów poprzez stworzenie szeregu nowych instrumentów prawnych dających prezesowi UOKiK możliwości skuteczniejszego działania w tym zakresie.

  Od kilku lat narasta w Polsce problem tzw. missellingu, czyli sprzedaży produktów niedopasowanych do potrzeb konsumenta. Dotyczy on w największym stopniu niektórych produktów finansowych, których oferta jest pozornie bardzo atrakcyjna, a jednocześnie jest tak skonstruowana, iż nastręcza klientom, w sposób naturalny lub celowy, ogromnego problemu czy wręcz tworzy barierę na drodze do ich właściwej oceny. Przykładem takiego typu produktów są ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub tzw. polisolokaty. Są to bardzo popularne produkty, według niektórych źródeł wartość aktywów zgromadzonych w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych przekroczyła w ubiegłym roku poziom 50 mld zł.

  Misselling dotyczy także udzielania kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych. Szczególnie problem ten dotyka tzw. frankowiczów. W latach 2005–2008 udzielono ponad 450 tys. kredytów we frankach szwajcarskich, choć produkty te nie były dopasowane w ogóle do potrzeb konsumentów, którzy zresztą rzadko uzyskiwali dochody w walucie kredytu, w związku z czym doświadczyli ryzyka walutowego, którego skali znaczna ich część nie była w ogóle świadoma. Zdaniem klientów w odniesieniu do tych produktów finansowych oferta została im przedstawiona jako całkowicie bezpieczna i nikt nie informował ich o ryzyku związanym z przyjęciem tych usług.

  Jeszcze innym obszarem, w którym występuje zjawisko missellingu, są kredyty konsumenckie, tzw. chwilówki, oferowane przez firmy pożyczkowe. Często niestety, jak się okazuje, udzielenie pożyczki ma na celu wciągnięcie konsumenta w spiralę zadłużenia i czerpanie zysków z nakładanych kar oraz żądanie kolejnych kredytów refinansujących to zadłużenie.

  Ta nowelizacja spowoduje, że prezes UOKiK będzie mógł korzystać z uprawnień i instrumentów prawnych takich jak decyzje tymczasowe, wydłużenie okresu przedawnienia dla praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, możliwość nieodpłatnego publikowania komunikatów dotyczących zachowań lub zjawisk stanowiących potencjalne zagrożenie interesów konsumentów i informacji, co do których zostały wydane postanowienia, o których mowa w art. 73a

  (są to postanowienia nazywane wręcz ostrzeżeniami publicznymi)

  . Ponadto będzie wyposażony w instytucję tzw. tajemniczego klienta pozwalającą na dokonywanie próby zakupu w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowy interes konsumentów.

  Wymienione przeze mnie instrumenty powinny w znaczący sposób wpływać na bezpieczeństwo konsumentów w obrocie i ułatwić skuteczne wykrywanie praktyk przedsiębiorców naruszających interesy konsumentów.

  Zmiana ustawy umożliwi sprawne przeciwdziałanie naruszeniom interesów konsumentów nie tylko w odniesieniu do zagrożeń na rynku usług finansowych, ale także w innych obszarach, np. usług energetycznych, telekomunikacyjnych czy też tzw. sprzedaży na pokazach.

  (Dzwonek)

  Reasumując, chcę powiedzieć, że przyjęte przez Komisję Gospodarki propozycje zmiany przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw są racjonalne, celowe i sprzyjają zarówno zabezpieczeniu interesów poszczególnych konsumentów, jak i umocnieniu uczciwej konkurencji na rynku usług. Klub Prawa i Sprawiedliwości popiera przepisy…

  Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska: Dziękuję, pani poseł…

  …nowelizacji ustawy zawartej w drukach nr 3662 i 3735 oraz rekomenduje ich uchwalenie w polskim Sejmie. Dziękuję.

  (Oklaski)

  (Poseł Jerzy Borkowski: Brawo, pani poseł, bo to rzadkość.)

 • Bardzo proszę pana posła Wincentego Elsnera z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

 • Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Ocena klubu Polskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej dotyczącego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw zawartego w druku nr 3662 jest pozytywna. Klub Poselski SLD popiera ten projekt. W swoim omówieniu chciałbym trochę szerzej spojrzeć na problem rozwoju rynku finansowego. Oczywiście rynki finansowe w Polsce rozwijają się bardzo dynamicznie, ale oprócz kierunku, w którym chcielibyśmy podążać, pojawia się szereg zjawisk patologicznych. Najpierw był problem z Amber Gold, gdzie gdzieś zniknęło 850 mln oszczędności Polaków, a firma przez długi czas hasała bezkarnie, korzystając z nieudolności władz i z nieumiejętności stworzenia skutecznego nadzoru nad takimi patologicznymi zjawiskami, a niekiedy nawet korzystając z pomocy władz. Przypomnę to słynne zdjęcie, na którym widzieliśmy samolot OLT na gdańskim lotniku ciągniony przez prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej. Potem był zalew chwilówek, osiągających w szczycie obrót 4 mld. Chwilówkowe firmy pożyczkowe, korzystając z braku uregulowań prawnych i z wolnoamerykanki, łupiły Polaków wielusetprocentowymi kosztami pozaodsetkowymi. W międzyczasie były SKOK-i – 2,5 mln klientów i wieloletnia niemożność podporządkowania SKOK-ów nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, zresztą będąca w jakimś stopniu skutkiem działań obstrukcyjnych np. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W styczniu pojawił się problem z frankami – 500 tys. kredytobiorców znalazło się w niezwykle ciężkiej sytuacji.

  Myślę, że te niekorzystne sytuacje na rynku finansowym często związane były z brakiem regulacji, ze spóźnionym i nieprecyzyjnym prawem oraz z lukami w prawie. Stopniowo, krok po kroku staramy się z lepszym lub gorszym skutkiem domykać te luki w prawie, porządkować rozwijający się tak żywiołowo rynek finansowy. Sprawy chwilówek w pewnym stopniu już załatwiliśmy, uchwalając niedawno ustawę, która może nie rozwiązuje problemu, ale na pewno jest krokiem w dobrym kierunku. Również SKOK-i znalazły się ostatecznie pod kontrolą KNF, chociaż jakiś wyłom stanowi ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W tej chwili zaś procedujemy w Sejmie nad ustawą dotyczącą przewalutowania kredytów frankowych, również wielce niedoskonałą, ale będącą pewną próbą zapanowania nad tymi patologicznymi zjawiskami.

  Omawiany projekt ustawy wpisuje się w ten kompleks ustaw porządkujących rynek finansowy i dających takie uprawnienia prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które, miejmy nadzieję, pozwolą na uszczelnienie systemu ochrony konsumentów, czy to przez możliwość podjęcia przez prezesa UOKiK miękkich działań wobec przedsiębiorcy polegających na skłonieniu go do zaprzestania naruszeń ustawy bez konieczności wszczynania przez organ postępowania, czy też przez bardzo ciekawą funkcję tzw. tajemniczego klienta, czyli pewnej formy zakupu kontrolowanego, tak aby móc udowodnić przedsiębiorcy nielegalność jego działań, ich niezgodność z ustawą.

  Jak piszecie państwo w uzasadnieniu, co też powiedziałem przed chwilą, rynek usług finansowych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem dla konsumentów, a produkty na nim oferowane mają szczególny charakter, nie tylko są skomplikowane, ale też ich nabycie pociąga za sobą długotrwałe zobowiązania finansowe – jak bardzo długotrwałe, przekonują się chociażby kredytobiorcy frankowi. Tak że doprowadzenie do sytuacji, w której UOKiK będzie silnym rzecznikiem konsumentów i będzie miał uprawnienia, które dadzą mu wyrównane szanse w starciu z często bezlitosnymi instytucjami finansowymi, jest na pewno krokiem w dobrym kierunku. Być może nawet nie ma konieczności powoływania rzecznika finansowego – nie tak dawno to zrobiliśmy – działającego na rzecz konsumentów, może wystarczy doposażyć prezesa UOKiK i sam Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dodatkowe uprawnienia.

  (Dzwonek)

  Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska: Proszę konkludować.

  Kończąc, chcę powiedzieć, że niezależnie od głównych celów nowelizacji, jakimi są zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów na rynku usług finansowych oraz reforma systemu eliminowania z obrotu niedozwolonych postanowień wzorców umownych, niezbędne jest dalsze wzmacnianie istniejącego modelu ochrony konsumentów. Dziękuję bardzo.

 • Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Jerzego Borkowskiego z koła Ruch Palikota.

 • Dziękuję bardzo.

  Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Ruch Palikota mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3662.

  Na początku mała dygresja. Bardzo nas cieszy, może chodzi o to, że to końcówka kadencji Sejmu, że nawet pani z Prawa i Sprawiedliwości, gdy są dobre ustawy, nie zgłasza wniosku o odrzucenie, a zazwyczaj tak bywało, tym bardziej że pani poseł Malik jest z mojego okręgu. Bardzo pani poseł gratuluję, bo dobre ustawy trzeba popierać, obojętnie kto je tworzy, czy koalicja, czy opozycja. Przedstawiony projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ma dwa cele: ochronę konkurencji i ochronę interesów konsumentów. Oba cele są nierozerwalnie ze sobą związane. Zdrowa konkurencja na rynku zawsze pozytywnie wpływa na sytuację konsumentów, a z kolei skuteczne przeciwdziałanie naruszeniom interesów konsumentów sprzyja wzmocnieniu uczciwej konkurencji. Brak uczciwości kupieckiej wobec konsumentów szkodzi konkurencji, firmy stosujące nieuczciwe metody często zyskują udziały w rynku kosztem uczciwych przedsiębiorców.

  W ostatnich kilku latach zaobserwować można narastanie w Polsce problemu tzw. missellingu, czyli sprzedaży produktów niedopasowanych do potrzeb konsumenta. Dotyczy to w największym stopniu niektórych produktów finansowych, których stopień skomplikowania wyklucza możliwości oceny ich odpowiedniości przez przeciętnego konsumenta. Przykładem, jak już wspomnieli moi przedmówcy, takiego typu produktu są ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub tzw. polisolokaty. Misselling dotyczył również udzielania kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych. W okresie relatywnie wysokich stóp procentowych w stosunku do polskiej waluty udzielono znacznej liczby takich kredytów, chodzi przede wszystkim o wspomniane kredyty tzw. frankowiczów, z uwagi na koszty ich bieżącej obsługi.

  Projekt omawianej nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw obejmuje m.in. zapewnienie większej skuteczności ochrony interesów konsumentów, a w szczególności wzmocnienie jej na rynku usług finansowych proponujących nabycie tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru. Ponadto w szerszym zakresie ustawa proponuje wprowadzenie takich możliwości i instytucji jak: prewencyjny tryb występowania przez prezesa UOKiK do przedsiębiorców, zakup towarów w formacie tzw. tajemniczego klienta czy instytucja decyzji tymczasowych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

  Ustawa proponuje również zmianę systemu kontroli postanowień wzorców umów zawieranych z konsumentami przez powierzenie jej prezesowi UOKiK z zachowaniem merytorycznej kontroli nad decyzjami prezesa UOKiK ze strony Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W szczególności zmiany w tym zakresie obejmują: wprowadzenie zakazu stosowania we wzorcach umów zawieranych z konsumentami postanowień wskazanych w art. 385 § 1 Kodeksu cywilnego, wprowadzenie możliwości określenia przez prezesa UOKiK środków usunięcia skutków stosowania tego rodzaju klauzul czy wprowadzenie możliwości przyjęcia zobowiązań przedsiębiorcy co do usunięcia skutków naruszenia, jest to decyzja zobowiązaniowa, co wydaje się zasadne z punktu widzenia konsumenta czy przedsiębiorcy. Nowelizacja usprawni i przyspieszy interwencję prezesa UOKiK przez wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku usług finansowych, wprowadzenie wydawanych w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów tzw. decyzji tymczasowych zobowiązujących przedsiębiorcę, wydłużenie okresu przedawnienia praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz dopracowanie przepisów dotyczących występowania przez prezesa UOKiK do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.

  Wprowadzenie tych zmian wymaga interwencji legislacyjnej na poziomie ustawowym. Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w tym zakresie przyniesie wymierne korzyści, przede wszystkim usprawni i przyspieszy interwencje w tego rodzaju sprawach, dlatego też Koło Poselskie Ruch Palikota, które reprezentuję, będzie głosować za przyjęciem nowelizacji ustawy. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję.

  Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

  Zgłosił się jeden poseł do zadania pytania.

  Czy ktoś z państwa posłów chciałby jeszcze się zapisać?

  Nie widzę, zamykam listę.

  Pan poseł Wincenty Elsner, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

  Ma pan 1 minutę.

 • Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Bardzo dobrze, że napisaliście państwo o missellingu, że dotyczył on również udzielania kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, mam na myśli szczególnie franka, że produkty, tak jak napisaliście w uzasadnieniu, mogły być niedostosowane do potrzeb konsumentów, którzy nie zawsze byli świadomi tego, jaki kredyt zaciągają. To dobra zmiana, dlatego że jeszcze kilka miesięcy temu dominował w Ministerstwie Finansów pogląd w skrócie określany jako „widziały gały, co brały”. Jest to bardzo korzystna zmiana. Bardzo dobrze, że piszecie państwo również, że obecne rozwiązania nie zapewniają skutecznej eliminacji niedozwolonych postanowień wzorców umów z obrotu, nadal mam na myśli umowy dotyczące kredytów we frankach.

  W związku z tym mam pytanie: Czy po wejściu w życie ustawy ci, którzy w jakiś sposób zostali uwikłani w kredyty we frankach, otrzymają nowe możliwości walki z tymi, którzy im w ramach missellingu zaoferowali kredyty we frankach?

  (Dzwonek)

  Czy będą mogli dochodzić swoich praw np. w zakresie klauzul niedozwolonych, które wówczas, w momencie podpisywania mogły się znaleźć w umowach? Dziękuję bardzo.

 • Bardzo proszę.

  Odpowiedzi na pytanie pana posła udzieli pan minister Adam Jasser, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Nowe regulacje dotyczą nowych umów i umów zawieranych w przyszłości. Co do nieuczciwej sprzedaży, ponieważ ona dopiero wchodzi jako definicja prawna do naszego porządku prawnego, jeśli chodzi o produkty na rynku finansowym, to nie będzie można stosować tego wstecz.

  Oczywiście faktem jest, że świadomość nieuczciwej sprzedaży rośnie, że jest to przedmiotem dyskusji, że pojawiają się nowe argumenty i nowe przesłanki, które mogą być brane pod uwagę przy rozpatrywaniu indywidualnych roszczeń, przy podejmowaniu decyzji przez sądy. Z punktu widzenia otoczenia prawnego, jeżeli chodzi o argumenty, zbiera się masa krytyczna. Sama ustawa nie pozwoli na to chociażby ze względu na wydłużenie okresu przedawnienia do trzech lat w sprawach konsumenckich. Większość tych umów kredytowych dotyczyła lat 2004–2007, więc po prostu nie będzie szansy na wykorzystanie zawartego w tej ustawie wydłużonego okresu przedawnienia. Oczywiście w przyszłości będzie to działało. Dziękuję bardzo.

 • Bardzo dziękuję.

  Pan poseł Aziewicz chciałby jeszcze zabrać głos.

  Bardzo proszę, pan Tadeusz Aziewicz, poseł sprawozdawca.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeszcze na koniec chciałbym serdecznie wszystkim podziękować. Jesteśmy na końcu procesu, który ma doprowadzić do uchwalenia dobrej, ważnej, potrzebnej ludziom ustawy. Wyrazy uznania należą się także Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów za przygotowanie projektu, który właściwie przyjmujemy bez poprawek, i wszystkim osobom, które angażowały się w prace nad tym projektem. Udało się go przeprowadzić przez komisję i podkomisję. Widzę, że Wysoka Izba jest przychylna przyjęciu tego projektu w tak szybkim tempie. Jest to ważny projekt, który służy ludziom. Przypominam, że wszyscy jesteśmy konsumentami, często bezbronnymi wobec instytucji finansowych dysponujących całym sztabem wyspecjalizowanych w technikach manipulacyjnych sprzedawców. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, również za uwagę.

 • Bardzo proszę.

  Głos jeszcze zabierze pan minister Adam Jasser, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Bardzo proszę, panie ministrze.

 • Pani Marszałek! Panie Pośle! Skoro pan poseł podziękował, to i mnie wypada podziękować.

  Chciałbym wszystkim posłom, którzy nad tym pracowali w komisji i w czasie pierwszego czytania, podziękować za poparcie tego projektu. Serdeczne dzięki.

 • Bardzo dziękuję panu ministrowi.

  Zamykam dyskusję.

  Do trzeciego czytana projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumen tów oraz niektórych innych ustaw.

  Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 3735.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3735?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 434 posłów. Za – 432, przeciw głosował 1 poseł, 1 poseł wstrzymał się.

  Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.