• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 30. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3754 i 3782).

  Proszę pana posła Artura Dunina o przedstawienie sprawozdania komisji.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! To dla mnie wielki zaszczyt wystąpić w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako poseł sprawozdawca. Chodzi o rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw, zawartej w druku nr 3754.

  Z Senatu przyszły dwie poprawki do ustawy. Argumentacja Senatu wprowadzająca i rekomendująca przyjęcie tych poprawek jest taka, że te poprawki eliminują wyjątek, jakim jest prawo Agencji Rynku Rolnego do posiadania akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego. Zasadą jest brak takiego uprawnienia dla jednostek sektora finansów publicznych. To jest wyjątek. Senat pochylił się nad tym problemem i żeby nie było wyjątków i nie było wątpliwości, wszystko ma trafić do odpowiedniego ministra kierującego sprawami własnościowymi Skarbu Państwa, czyli do ministra skarbu państwa.

  Po dyskusji na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się 4 sierpnia tego roku, komisja rekomenduje odrzucenie obydwu poprawek. Tylko jeszcze na zakończenie powiem, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi było za przyjęciem poprawek senackich.

  Panie marszałku, bardzo serdecznie dziękuję.

  (Oklaski)

 • I ja z podobną serdecznością dziękuję panu posłowi.

  Przystępujemy do wystąpień klubowych, które, przypominam, nie mogą być dłuższe niż 3-minutowe.

  Otwieram dyskusję.

  Pan poseł Łukasz Tusk, Platforma Obywatelska.

  Proszę bardzo.

 • Dziękuję.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu klubu Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu w sprawie zmiany ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw, zawartej w druku nr 3754.

  Senat zgłosił dwie poprawki. Rozpatrzone zostały one łącznie. Z tego merytoryczna jest poprawka 1., która niejako była już wcześniej, w przedłożeniu pierwotnym, lecz została usunięta. Dotyczy ona art. 9, który, jak już wcześniej było powiedziane, umożliwiał nabywanie i obejmowanie przez agencję udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Senat postanowił przywrócić zapisy umożliwiające przekazywanie udziałów przez Agencję Rynku Rolnego. Oczywiście mowa jest tylko o jednej spółce, która jest sporna, mianowicie o spółce Elewarr, która zdaniem Platformy powinna zostać przekazana pod nadzór Skarbu Państwa.

  W imieniu klubu Platforma Obywatelska stwierdzam, że będziemy głosować za przyjęciem poprawek Senatu. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • I ja dziękuję.

  Pan poseł Jacek Bogucki, Prawo i Sprawiedliwość.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko wobec senackich poprawek do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw.

  W dwóch poprawkach Senat zajmuje się właściwie tylko jedną kwestią, mianowicie pozbawieniem Agencji Rynku Rolnego, a pośrednio także ministra rolnictwa i rozwoju wsi możliwości posiadania udziałów i nadzorowania spółek Skarbu Państwa. W praktyce dotyczy to w tej chwili tylko jednej spółki, mianowicie Elewarr, o której była tu już mowa. Zresztą spółka Elewarr jest dosyć znana, bo było bardzo dużo zastrzeżeń do jej działalności pod przywództwem PSL-u, były bodajże nawet postępowania prokuratorskie, a na pewno bardzo krytycznie działalność spółki ocenił NIK. Te zastrzeżenia rzeczywiście są poważne. Niemniej jednak Prawo i Sprawiedliwość ocenia rzeczywistość taką, jaka jest naprawdę, i zdajemy sobie sprawę z tego, iż cel przeniesienia nadzoru nad tą spółką do Ministerstwa Skarbu Państwa jest zupełnie inny.

  Mam więc pytanie, panie i panowie ministrowie: Kto i za ile ma ten Elewarr docelowo od was kupić? Przecież do tej pory się nie zdarzyło, żeby spółka związana z rolnictwem przeszła do Skarbu Państwa i pozostawała dalej jego własnością. Każda przygotowywana jest wcześniej czy później do sprzedaży. Sprzeciwiamy się temu, ponieważ minister rolnictwa nie ma już prawie żadnych mechanizmów regulacyjnych na rynkach rolnych. Elewarr, który zajmuje się stabilizowaniem rynku zbóż, powinien się zajmować właśnie tym, a nie lewymi interesami PSL-u. Mam nadzieję, że od jesieni będzie się zajmował stabilizowaniem rynków zbóż. Elewarr jest tą ostatnią instytucją, która powinna pozostać w nadzorze ministra rolnictwa za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego. Mam nadzieję, że klub PSL nie zmieni zdania od wczorajszego posiedzenia komisji i poprze ten wniosek.

  (Poseł Cezary Olejniczak: Nie zmieni.)

  Widać więc, kto jest zainteresowany dochodem ze sprzedaży spółki Elewarr, kręceniem lodów z tej sprzedaży. Ale tam lodów nie ma, tam jest tylko zboże, którego rynek naprawdę powinno się stabilizować…

  (Dzwonek)

  (Poseł Magdalena Kochan: Panie marszałku, naprawdę, to jest skandal.)

  …bo jest to rynek najważniejszy…

  Wicemarszałek Jerzy Wenderlich: Dziękuję bardzo panu posłowi.

  Wicemarszałek Jerzy Wenderlich: O zabranie głosu proszę pana posła Mirosława Maliszewskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe.

  ...bardzo istotny dla polskiego rolnictwa. Dziękuję.

 • Pan poseł Mirosław Maliszewski, PSL.

  Bardzo proszę.

 • Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Pan poseł Bogucki ma wyjątkową wiedzę, którą się wyróżnia wśród posłów, w tematyce kręcenia lodów, lewej prywatyzacji, lewych pieniędzy, robienia interesów na majątku publicznym. Może by pan się podzielił tymi informacjami w innym miejscu, bo one są bardzo interesujące. Zastanawiam się tylko, skąd pan ma taką wiedzę. Czy to jest tęsknota za czymś, czy oczekiwanie czegoś? Trudno to zdiagnozować. W każdym razie zbyt często pan, moim zdaniem, porusza te tematy, rzucając bezpodstawne oskarżenia.

  (Poseł Magdalena Kochan: Każdy sądzi według siebie.)

  W mojej ocenie pan powinien trochę to powściągnąć, bo za chwilę będziemy panu przypisywać tego typu działania.

  Odnosząc się bezpośrednio do tego projektu, chciałbym powiedzieć, że poprawki, które wniósł Senat, naszym zdaniem idą w złą stronę. Spółka Elewarr, która jest dobrze zarządzana, dobrze reguluje rynek zbożowy w Polsce, oddziałuje – i słusznie, takie ma możliwości – także na występujące na tym rynku ceny, powinna pozostać podległa Agencji Rynku Rolnego, a pośrednio czy bezpośrednio ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi jako ważny instrument. Chciałoby się, aby więcej takich instrumentów było na rynku rolnym, aby rząd mógł dysponować takimi spółkami. Być może sytuacja na wielu innych rynkach byłaby wtedy zdecydowanie lepsza. Dzisiaj one często są rozgrywane przez kapitał spekulacyjny.

  Polskie Stronnictwo Ludowe jako autor poprawki przywracającej Elewarr pod jurysdykcję Agencji Rynku Rolnego i ministerstwa rolnictwa będzie konsekwentnie dążył do tego do końca, czyli będzie głosował za odrzuceniem poprawek Senatu. Bardzo dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję.

  Pan poseł Romuald Ajchler, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie pośle Maliszewski, nie byłoby tego problemu i tej dyskusji na sali, gdyby nie słynna sprawa taśm i rozmowy pana Serafina z Łukasikiem. Nie byłoby tego problemu, na pewno pan poseł Bogucki – choć nie jestem jego adwokatem – tego tematu by nie podnosił. Ale stało się to, co się stało, i musicie tę żabę łyknąć czy połknąć, jak to się mówi. Trudno. Znamy także udział pana Śmietanki w sprawach związanych z Elewarrem. Jak pan sobie przypomni debatę na posiedzeniu komisji, to sprawa Elewarru zdominowała dyskusję, co zrobić, czy utrzymać tę firmę na rynku. Zna pan moje podejście i moją wypowiedź, zresztą to stanowisko jest identyczne ze stanowiskiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, kolega Cezary Olejniczak również w tej sprawie się wypowiadał. I mimo że wiemy, kto zarządza tą spółką…

  (Poseł Cezary Olejniczak: Jest nowy prezes.)

  …wiemy, jak było w przeszłości, popieramy to i chcemy, żeby ona była w gestii ministra rolnictwa, bo to jest jedyny argument, który powoduje stabilizację na rynku zbóż, ale także i rzepaku. Nie chcemy, żeby poszło to w zarząd ministra skarbu, bo wtedy los tej spółki jest przesądzony.

  Druga rzecz jest taka, że podczas debaty na temat sytuacji ekonomicznej na rynkach rolnych minister mówił, że nie ma instrumentów.

  Wicemarszałek Jerzy Wenderlich: Panie pośle, proszę koncentrować się na sprawozdaniu komisji o stanowisku Senatu.

  Panie marszałku, ale to jest właśnie to, o czym mówię, bo jedną z poprawek jest wycofanie udziałów Elewarru. To jest poprawka 2. i jej omawianie zajęło najwięcej czasu. To jest sprawa Elewarru i wycofania czy przekazania jego udziałów ministrowi skarbu państwa. Sojusz Lewicy Demokratycznej działa przeciwko takiemu stanowisku.

  Jednym słowem, Wysoka Izbo, Sojusz mówi w ten sposób: firma od dwóch lat przynosi dochód, w miarę dobrze funkcjonuje na rynku, po tej ostatniej nieszczęsnej kontroli Najwyższej Izby Kontroli to wszystko zostało w miarę unormowane. Namawiamy więc Wysoką Izbę, aby poprawkę 2. odrzucić, tak samo jak poprawkę 1.

  Wysoka Izbo! Klub Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował za odrzuceniem obu poprawek. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję panu posłowi.

  Pan poseł Krzysztof Popiołek, Zjednoczona Prawica.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica przedstawiam opinię o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3754.

  Zaproponowane przez Senat poprawki zmierzają do pozbawienia możliwości posiadania przez Agencję Rynku Rolnego udziałów lub akcji spółek. To jest jedna z poprawek. Natomiast druga poprawka określa czteromiesięczny graniczny termin przekazania przez Agencję Rynku Rolnego na rzecz Skarbu Państwa wszystkich posiadanych udziałów lub akcji w spółkach. Praktycznie chodzi o zlikwidowanie spółki Elewarr, którą państwo polskie powołało w bardzo istotnym celu. Spółka ta miała służyć stabilizacji cen wielu produktów rolnych w dłuższej perspektywie czasowej. Sam fakt, że dochodziło w tej spółce do nieprawidłowości, o czym informowała prasa, nie oznacza, że należy ją sprzedać. O wiele prostszą metodą usunięcia nieprawidłowości jest odwołanie zarządu spółki, a nie jej sprzedaż, gdyż ostatecznie do tego celu zmierzają poprawki Senatu. Czy to jest już ostatni skok koalicji PO–PSL na majątek narodowy?

  Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica stanowczo i zdecydowanie wyraża swój sprzeciw wobec zaproponowanych przez Senat poprawek i będzie głosował przeciwko ich przyjęciu. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Pan poseł Adam Rybakowicz złożył swoje wystąpienie na piśmie do stenogramu

  Ostatnie słowo należy do sprawozdawcy komisji pana posła Artura Dunina.

 • Dziękuję.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Trochę zobligowany jako poseł sprawozdawca chciałbym przypomnieć, co zawierają te poprawki senackie. Nie ma tam mowy o żadnej sprzedaży. Szanowni państwo, czy wy wiecie, za czym chcecie głosować? Tu jest tylko i wyłącznie zmiana właścicielska: z Agencji Rynku Rolnego spółka przechodzi we władanie ministra skarbu. Tylko tyle i nic więcej. Proszę też nie wprowadzać Wysokiej Izby w błąd, że rząd chce sprzedać Elewarr. Nie ma takiego zamiaru.

  Na zakończenie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim parlamentarzystom, którzy wykazali się ochotą do pracy...

  (Poseł Cezary Olejniczak: I zabierali głos.)

  Tak, panie pośle, również tym, którzy zabierali głos.

  Faktycznie wydaje się, że ustawa o Agencji Rynku Rolnego ma dobry kształt i będzie służyć polskiemu rolnictwu. Bardzo serdecznie dziękuję, panie marszałku.

  (Oklaski)

 • Dziękuję panu posłowi Duninowi.

  Dziękuję wszystkim uczestnikom debaty w tym punkcie.

  Zamykam dyskusję.

  Do głosowania nad uchwałą Senatu przystąpimy w bloku głosowań.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 30. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rol nych oraz niektórych innych ustaw.

  Głosujemy nad 1. poprawką Senatu.

  Z nią łączy się poprawka 2.

  Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

  Komisja wnosi o ich odrzucenie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 1. i 2.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 421 posłów. Większość bezwzględna – 211. Za było 223 posłów, przeciw głosowało 191 posłów, wstrzymało się 7 posłów.

  Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów.

  Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw.