• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 31. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie grun tów rolnych i leśnych (druki nr 3759 i 3783).

  Ponownie proszę pana posła Artura Dunina o przedstawienie sprawozdania w tym punkcie.

  Bardzo proszę.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! To dla mnie znowu zaszczyt reprezentować Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii sprawozdania o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Byłem również przewodniczącym podkomisji i twórcą zapisów tej ustawy.

  Wydaje się, że Sejm i Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wypracowały bardzo dobre zapisy. Z jednej strony jest możliwość zagospodarowania terenów wiejskich, wyjścia naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a z drugiej strony jest zabezpieczenie dotyczące utrzymania zwartej zabudowy, żeby nie była ona rozproszona.

  Zaproponowana przez Senat poprawka zaostrza rozwiązania zaproponowane przez Sejm i wydaje się, że idzie za daleko. Obywatele naszego kraju mieszkający na obszarach wiejskich będą mieli trudności z uzupełnieniem zabudowy tam, gdzie chcą pobudować swoje siedliska, swoje miejsca zamieszkania.

  Stąd po długiej, dobrej, rzeczowej debacie w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi komisja proponuje Sejmowi odrzucić zaproponowaną przez Senat poprawkę i taką też rekomendację przedstawiam Wysokiej Izbie. Panie marszałku, bardzo serdecznie dziękuję.

 • Ja też panu posłowi dziękuję.

  Wystąpienia będą trwały nie dłużej niż 3 minuty, tak ustalił Sejm.

  Otwieram dyskusję.

  Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Małgorzata Woźniak, Platforma Obywatelska.

 • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, druk sejmowy nr 3759.

  Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadził do projektu ustawy poprawkę. Klub Platformy Obywatelskiej wnosi o odrzucenie poprawki Senatu z projektu ustawy. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Pan poseł Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość.

 • Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam wielki zaszczyt w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości przedstawić stanowisko w sprawie tej ustawy. My od początku, od momentu gdy ta ustawa weszła pod obrady, uważaliśmy, że to jest farsa, zła ustawa, ustawa, która była robiona pod lobby, pod lobby wiatrakowe. Nie do końca się to udało wnioskodawcom.

  Jeżeli prawdą jest to, co mówią wnioskodawcy, że ministerstwo nie radzi sobie z tymi wnioskami, to wnioskodawcy wystawiają złe świadectwo tylko i wyłącznie ministerstwu, dlatego że wniosków o odrolnienie, których dotyczy ta ustawa, jest rocznie kilkadziesiąt. Ja aż tak złego zdania o ministerstwie nie mam. Wiem, że ministerstwo z tymi kilkudziesięcioma wnioskami sobie radzi. Myślę, że ta ustawa jest tylko i wyłącznie, tak jak powiedziałem na wstępie, robiona pod jakieś lobby, jest jakiś inny sens tej ustawy.

  Dlatego klub Prawa i Sprawiedliwości nie będzie brał udziału w tej farsie, w tym, co robią wnioskodawcy przy okazji tej ustawy, i w przypadku tej poprawki po prostu się wstrzyma. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję.

  Pan poseł Mirosław Maliszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe.

 • Szanowny Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Ja nie wiem, jakie lobby dociera do pana posła Telusa, czy w sprawie wiatraków, czy czegokolwiek innego. Do mnie żadne lobby nie docierało, a Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego w pewnym momencie był inicjatorem zmian.

  Ja w zupełności podzielam zdanie posła sprawozdawcy, który precyzyjnie powiedział, w jakim kierunku idzie poprawka. Ona jest zła. Ona nie tylko wprowadza dodatkowe zamieszanie, ale w przypadku jej przyjęcia spowodowałaby ona zahamowanie rozwoju obszarów wiejskich.

  Dlatego klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował przeciwko tej poprawce. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Pan poseł Cezary Olejniczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

 • Dziękuję.

  Szanowny Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoki Sejmie! Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej jest za odrzuceniem poprawki, którą przygotował Senat, bo ona tak naprawdę ogranicza rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach wiejskich. My jako polska lewica jesteśmy za tym, żeby obszary wiejskie się rozwijały. Ta ustawa, panie pośle Telus, idzie w ogóle w tym kierunku, żeby ludzie z miasta budowali się na polskich obszarach wiejskich, również na terenie powiatu opoczyńskiego i innych powiatów województwa łódzkiego.

  Państwo wszędzie widzicie zagrożenia, obawiacie się tego, że wszędzie będą budowane wiatraki. Nie będzie tak, panie pośle. Jeśli już, to według nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii wiatraki będzie można budować wokół swoich gospodarstw, a prąd będzie wykorzystywany na potrzeby gospodarstw i budynków jednorodzinnych. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • I ja dziękuję.

  Ponownie, choć w sprawie innego punktu, pan poseł Krzysztof Popiołek, Zjednoczona Prawica.

 • Tak jest, panie marszałku. Dziękuję bardzo.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica przedstawiam opinię dotyczącą uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, druk nr 3759.

  Naszym zdaniem zapisy przyjęte przez Sejm wcale nie chronią gruntów klas I–III, wręcz przeciwnie, otwierają drogę do ich swobodnego wykorzystywania na cele budowlane. Według informacji ministra rolnictwa takich wystąpień o odrolnienie ziemi jest tylko ok. 100 rocznie. Zatem ustawa nie jest kierowana do rolników, gdyż zgodę na budowę domu dla dziecka rolnik może uzyskać z niewielkim trudem, dość łatwo. Ta ustawa służy deweloperom.

  Propozycje Senatu zmierzają do zapewnienia takiej ochrony, m.in. nie dopuszczają do wykorzystywania tych terenów do celów innych niż mieszkaniowe.

  Klub Zjednoczonej Prawicy będzie głosował za przyjęciem poprawek Senatu. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję bardzo panu posłowi.

  Pan poseł Adam Rybakowicz złożył swoje wystąpienie na piśmie do protokołu

  Zatem teraz wieńczyć dzieło będzie ponownie pan poseł Dunin jako sprawozdawca komisji.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Panie marszałku, bardzo serdecznie dziękuję.

  Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ja ze zdziwieniem po raz kolejny słucham argumentacji Prawa i Sprawiedliwości.

  Szanowni państwo…

  (Poseł Cezary Olejniczak: I Zjednoczonej Prawicy.)

  Tak, i Zjednoczonej Prawicy.

  Szanowni państwo, posłuchajcie ludzi, którzy chcą mieszkać na wsi, posłuchajcie przedstawicieli samorządów, do których tak często i chętnie się odwołujecie. To właśnie na ich prośbę, tak, na ich prośbę. My jako koalicja i lewa strona…

  (Poseł Cezary Olejniczak: I część opozycji.)

  …część opozycji wsłuchujemy się w potrzeby ludzi. Wy tego nie robicie, wszędzie szukacie problemu, uważacie, że wszędzie są jakieś przekręty. Nie, ta ustawa ma to usprawnić, sprawić, żeby ludzie chcieli zostać na wsi, żeby tam też były odprowadzane podatki, żeby obszary wiejskie również się rozwijały. Stąd ta ustawa. Ta ustawa jest naprawdę bardzo wyważona, ta ustawa rozgranicza pewne sprawy, prowadzi do tego, żeby z jednej strony nie było rozpasania i rozproszonej zabudowy, z drugiej strony możliwe było wykorzystanie tych terenów, które już są zurbanizowane. Stąd ustawa w takim kształcie, a nie innym. Mimo to bardzo serdecznie dziękuję za każdy głos i każdą uwagę.

  To jest krótka ustawa, zmiana jest niewielka, ale bardzo dobra i potrzebna na obszarach wiejskich. Mam nadzieję, że będzie dobrze wykorzystywana i dobrze będzie służyła ludziom. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie marszałku.

  (Oklaski)

 • Dziękuję panu posłowi Duninowi.

  Zamykam dyskusję.

  Do głosowania nad uchwałą Senatu przystąpimy w bloku głosowań.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 31. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie grun tów rolnych i leśnych.

  Głosujemy nad poprawką do art. 4 i art. 7.

  Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem tej poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał? Głosowało 412 posłów. Większość bezwzględna wynosi 207. Za głosowało 275, przeciw – 9, wstrzymało się 128 posłów.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

  Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.