• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 35. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (druki nr 3757 i 3799).

  Proszę pana posła Tadeusza Tomaszewskiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

 • Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Sejm uchwalił 9 lipca nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach, natomiast Senat uchwałą z 24 lipca br. wprowadził do tej ustawy 13 poprawek. Te poprawki mają charakter redakcyjny, merytoryczny, ale także decydują o dniu wejścia w życie określonych przepisów ustawy.

  Poprawki 1., 2., 3. i 4. mają charakter redakcyjny. Komisja rekomenduje Sejmowi przyjęcie tych poprawek. Poprawka 5. ulepsza zapis przyjęty przez Sejm, stąd rekomendacja jej przyjęcia.

  Poprawka 6. ma charakter merytoryczny. Sejm przyjął możliwość realizacji inicjatywy lokalnej również na majątku niebędącym własnością jednostek samorządu terytorialnego – chodzi na przykład o wspólnoty mieszkaniowe, o spółdzielnie mieszkaniowe – tak aby można było realizować w ramach inicjatywy lokalnej takie przedsięwzięcia, jak budowa prostych urządzeń architektonicznych, np. placów zabaw. Nie ma zdaniem komisji zagrożenia wyprowadzaniem pieniędzy publicznych na cele prywatne, dlatego że to rada gminy przyjmuje zasady realizacji właśnie tych przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej, a następnie upoważnione osoby podpisują stosowne umowy. Dlatego też komisja stoi na stanowisku, że poprawkę 6. Senatu należy odrzucić.

  Poprawki 7., 8. i 11. wzbudziły najwięcej kontrowersji, zwłaszcza w kręgu organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych, które przesyłały do podkomisji i komisji swoje stanowiska. Mianowicie Senat wprowadza całkowity zakaz promocji 1% podatku i dla tych, którzy łamią te zasady, przewiduje stosowne kary grzywny. Sejm przyjął inne rozwiązanie mówiące o tym, że należy informować o promocji 1%, a stosowne formy tej promocji określi w rozporządzeniu minister pracy i polityki społecznej. Poprawka 10. ulepsza stosowne przepisy ustawy.

  Jeśli chodzi o poprawki 12. i 13., one przede wszystkim stwarzają możliwość powołania przez ministra pracy i polityki społecznej rozszerzonego składu Rady Działalności Pożytku Publicznego już po 14 dniach od ogłoszenia tej ustawy. Ustawa ma wejść w życie po 60 dniach od dnia ogłoszenia, natomiast ze względu na to, że zakończyła się kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego, proponujemy przyjąć te poprawki Senatu – 12. i 13. Dziękuję uprzejmie.

  (Oklaski)

 • Dziękuję panu posłowi sprawozdawcy.

  Otwieram dyskusję.

  W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska głos zabierze pan poseł Marek Hok.

 • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska co do uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca tego roku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych ustaw.

  Senat zaproponował 13 poprawek do tej ustawy. Tak jak powiedział pan poseł sprawozdawca, poprawki te były omawiane w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja rekomenduje przyjęcie większości tych poprawek oraz odrzucenie poprawek 6., 7., 8. i 11.

  Parlamentarzyści Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska będą głosowali zgodnie z rekomendacją komisji. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • I ja dziękuję panu posłowi.

  Pan poseł Piotr Łukasz Babiarz, Prawo i Sprawiedliwość.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam przyjemność przedstawić stanowisko w sprawie poprawek zaproponowanych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej do ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

  Otóż 24 lipca 2015 r. Senat RP wprowadził 13 poprawek do ustawy zaproponowanej przez Sejm. Część poprawek ma charakter redakcyjny lub doprecyzowujący propozycje Sejmu i co do nich się zgadzamy. Jednak jedna sprawa ma charakter konstytucyjny, a mianowicie w poprawkach 7., 8. i 11. proponuje się zmienić rozwiązanie przewidziane w ustawie uchwalonej przez Sejm, która dopuszcza finansowanie działalności promocyjnej 1% prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego ze środków finansowych pochodzących z 1%, z jednoczesnym oznaczeniem, że jest to reklama z 1%, i zakłada jasne wydzielenie środków m.in. w sprawozdaniu. W ocenie Senatu środki te powinny być przeznaczone wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Jest to zapis kontrowersyjny, który może świadczyć o braku zaufania władzy ustawodawczej do organizacji pozarządowych. Taki stan rzeczy powoduje faworyzowanie w naszym mniemaniu dużych organizacji, które mogą pozwolić sobie na reklamę, nie wykorzystując środków z przekazanego na ich rzecz 1%. Może to doprowadzić do marginalizacji i całkowitego zaniku wielu małych organizacji, często działających lokalnie, które nie mają ani siły przebicia, ani takich środków finansowych, jakie mają ogólnopolskie duże organizacje pozarządowe. Ponadto, Wysoka Izbo, poprawki 12. i 13. dotyczące przepisów przejściowych mają na celu wcześniejsze powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego przy ministrze, przed wejściem całej ustawy w życie. Jest to naszym zdaniem także niezasadne. Będziemy w związku z tym przeciw poprawkom 7., 8., 11., 12. i 13. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Pan poseł Piotr Walkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub PSL zagłosuje zgodnie z rekomendacją komisji. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję.

  Pan poseł Artur Górczyński, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

  Senat złożył do tej ustawy 13 poprawek. W dużej mierze są to poprawki redakcyjne, które poprzemy, a jednocześnie będziemy głosować przeciwko przyjęciu poprawek 6., 7., 8. i 11., które dotyczą m.in. możliwości promowania czy też autopromowania się organizacji pożytku publicznego. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • I ja dziękuję.

  Pan poseł Edward Siarka, Zjednoczona Prawica.

 • Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Rzeczywiście, jeżeli idzie o ustawę o wolontariacie, kwestią w tej chwili bardzo istotną jest kwestia, która wywołuje wiele emocji i dyskusji wśród tych organizacji, które korzystają z 1% podatku i próbują pozyskać z tego tytułu jak najwięcej środków. Z jednej strony wydaje się, że te organizacje w jakiś sposób powinny mieć możliwość docierania z informacją odnośnie do pozyskiwania 1% podatku na działalność, która często służy w wielu aspektach lokalnym społecznościom i rozwiązuje nawet problemy społeczne, z drugiej strony możemy powiedzieć, że możliwość promocji w ramach tego 1%, wykorzystywania na to środków w ten sposób pozyskanych przez niektóre organizacje jest nadużywana. Dość przypomnieć, że są organizacje, które potrafią nawet 50% tych środków wydać na promocję. Wtedy generalnie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z patologią, że właściwie na siłę pozyskuje się środki z tytułu tego 1%, które nie służą później tej organizacji do realizacji celów chociażby statutowych. A powinny służyć. W związku z tym sprawa, jak się wydaje, że jest trochę taka nie do rozwiązania z zastosowaniem sposobu, który dzisiaj na podstawie tej ustawy można by wprowadzić, czy też że na pewno nie rozwiązują tego problemu tak do końca poprawki Senatu. W związku z tym uważamy, że póki co na dzień dzisiejszy należy raczej skupić się na tym, aby doprowadzić do sytuacji, że nie będzie ta forma promocji nadużywana z wykorzystaniem środków z 1% podatku, zastanowić się, w jaki inny sposób takie organizacje mogłyby się promować. To wymaga dalszych prac, które ten problem tych organizacji by rozwiązały.

  Natomiast wydaje się, że pójście w takim kierunku, że wszyscy dużą ilość tych środków będą wykorzystywali tylko na promocję, jest niewłaściwe, bo nie taka była nasza intencja, nie taka była intencja ustawodawcy. Środki pozyskane z 1% dochodu na organizacje pożytku publicznego powinny służyć celom statutowym, a nie promocyjnym. Stąd jesteśmy za odrzuceniem poprawek Senatu. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję.

  Pani poseł Zofia Popiołek, Ruch Palikota.

 • Dziękuję.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu koła Ruch Palikota rekomenduję nasze stanowisko.

  Jeżeli chodzi o poprawki od 1. do 11., to nasze stanowisko jest takie jak stanowisko komisji, natomiast w przypadku poprawek 12. i 13. ze względu na ich kontrowersyjność wstrzymujemy się od głosu. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję, pani poseł.

  Zamykam dyskusję.

  Do głosowania nad uchwałą Senatu przystąpimy w bloku głosowań.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 35. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

  Głosujemy nad poprawkami od 1. do 4.

  Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

  Komisja wnosi o ich przyjęcie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek od 1. do 4.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  (Poruszenie na sali)

  (Głosy z sali: Nie działa!)

  Jeszcze raz.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek od 1. do 4.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 431 posłów. Większość bezwzględna wynosi 216. Za było 2, przeciw – 428, wstrzymał się 1.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 5.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 5. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 426 posłów. Większość bezwzględna wynosi 214. Za było 4, przeciw – 421, wstrzymał się 1. Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 6.

  Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 6. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 420 posłów. Większość bezwzględna wynosi 211. Za było 268, przeciw – 151, wstrzymał się 1.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 7.

  Łączą się z nią poprawki 8. i 11.

  Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

  Komisja wnosi o ich odrzucenie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 7., 8. i 11.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 430 posłów. Większość bezwzględna wynosi 216. Za było 420, przeciw – 9, wstrzymał się 1.

  Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów.

 • Poprawka 9.

  Komisja wnosi o jej przyjęcie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 9. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 420 posłów. Większość bezwzględna wynosi 211. Za było 4, przeciw – 414, wstrzymało się 2.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 10.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 10. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 423 posłów. Większość bezwzględna wynosi 212. Nikt nie głosował za, przeciw głosowało 422, wstrzymał się 1.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 12.

  Łączy się z nią poprawka 13.

  Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

  Komisja wnosi o ich przyjęcie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 12. i 13.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 418 posłów. Większość bezwzględna wynosi 210. Za było 129, przeciw – 282, wstrzymało się 7. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.