• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 36. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druki nr 3758 i 3797).

  Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Krzysztofa Michałkiewicza.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej zawartej w druku nr 3758.

  Senat do ustawy, którą uchwaliliśmy, ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, wprowadził osiem poprawek. Dwie poprawki mają charakter merytoryczny, to są poprawki 1. i 4. Poprawka 1. wprowadza wyjątek od zasady, w myśl której w noclegowni i w schronisku dla bezdomnych nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, poprawka 4. natomiast dotyczy tego, że przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i świadczeniu pracy socjalnej w środowisku powinna być zapewniona obecność policji. Taką wersję próbowaliśmy uchwalić. Senat proponuje, żeby to było fakultatywne, żeby nie było to na wniosek. Komisje postanowiły zarekomendować przyjęcie 1. poprawki, natomiast odrzucenie poprawki 4. Pozostałe poprawki mają charakter legislacyjny, głównie redakcyjny lub uzupełniający. Komisje proponują, żeby poprawki 2., 3., 4. i 5. odrzucić, a poprawki 6., 7. i 8. przyjąć. Jednocześnie komisje proszą Wysoki Sejm, aby rozpatrywać łącznie poprawki zawarte w pkt 2, 3 i 5 oraz poprawki zawarte w pkt 7 i 8. Na tym sprawozdanie zakończyliśmy. Dziękuję za uwagę.

  (Oklaski)

 • Dziękuję.

  Wystąpienia klubowe i w imieniu kół.

  Otwieram dyskusję.

  Pan poseł Michał Stuligrosz, Platforma Obywatelska.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec uchwały Senatu Rzeczypospolitej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

  Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska będzie głosował za przyjęciem poprawek 1., 6., 7. i 8. oraz za odrzuceniem poprawek 2., 3., 4. i 5., a więc zgodnie ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Pan poseł Waldemar Andzel, Prawo i Sprawiedliwość.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko wobec sprawozdania komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

  Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej wprowadził do niej osiem poprawek.

  Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za przyjęciem 1. poprawki. Poprawka ta polega na wprowadzeniu wyjątku od zasady, w myśl której w noclegowni i schronisku dla bezdomnych nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Możliwość taka będzie występowała w szczególnie trudnych warunkach, takich jak np. klęska żywiołowa.

  Co do poprawki nr 4 zaproponowanej przez Senat Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za jej odrzuceniem. Czynności dotyczące przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego i świadczenia pracy socjalnej w środowisku powinny być przeprowadzane obowiązkowo w asyście Policji, jeżeli wystąpi o to kierownik ośrodka pomocy społecznej z własnej inicjatywy bądź na wniosek pracownika socjalnego. Chodzi o przypadki szczególne, w których zagrożone może być bezpieczeństwo pracownika socjalnego. Niedopuszczalny jest fakultatywny charakter pomocy Policji, tak jak to zaproponował Senat. Właściwy miejscowo komendant Policji powinien być zobowiązany do zapewnienia pracownikowi socjalnemu asysty Policji, jeżeli taki wniosek zostanie do niego skierowany.

  Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość opowiada się także za odrzuceniem poprawki nr 3.

  Pozostałe poprawki zaproponowane przez Senat, czyli 2., 5., 6., 7. i 8., służą ulepszeniu legislacyjnemu ustawy, dlatego też Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za ich przyjęciem. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję.

  Pan poseł Piotr Walkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował zgodnie z rekomendacją komisji. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję.

  Pan poseł Artur Górczyński, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

  Będziemy głosować zgodnie z rekomendacją komisji, ale chciałbym się odnieść do poprawki nr 4 złożonej przez senatora Platformy Obywatelskiej pana Roberta Dowhana.

  Szanowni państwo, od początku procedowania nad tą ustawą walczyłem o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom socjalnym podczas wykonywania czynności służbowych. Udało się wprowadzić taki zapis do tej ustawy.

  Panie senatorze, wymienię tylko kilka miast: Maków, Chełm, Oświęcim, Chorzów, gdzie doszło do ataków na pracowników socjalnych. Niestety skutkowały one również śmiercią pracowników. Dlatego przyłączam się do apelu Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej o publiczne przeprosiny za pana wypowiedź dotyczącą właśnie pracowników socjalnych.

  Mam wrażenie, że ostatnie wystąpienia senatorów jasno pokazują, że chyba pora zastanowić się nad reformą doboru członków Izby wyższej albo po prostu należy ją zlikwidować.

  Dziękuję wszystkim członkom Komisji Polityki Społecznej i Rodziny za takie podejście do sprawy i taką rekomendację co do poprawek. Będziemy, tak jak mówiłem, głosować zgodnie z rekomendacją komisji. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Pani poseł Zofia Popiołek, Ruch Palikota.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Stanowisko klubu Ruch Palikota jest zgodne z rekomendacją komisji. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Zamykam dyskusję.

  Do głosowania nad uchwałą Senatu przystąpimy w bloku głosowań.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 36. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

  Głosujemy nad poprawką 1.

  Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 429 posłów. Większość bezwzględna wynosi 215. Za było 3, przeciw – 425, wstrzymał się 1.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawkami 2., 3. i 5.

  Komisje wnoszą o ich odrzucenie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 2., 3. i 5.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 410 posłów. Większość bezwzględna wynosi 206. Za było 252, przeciw – 156, wstrzymało się 2.

  Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 4.

  Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 422 posłów. Większość bezwzględna wynosi 212. Za było 401, przeciw – 20, wstrzymał się 1.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 6.

  Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 6. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 423 posłów. Większość bezwzględna wynosi 212. Za było 22, przeciw – 400, wstrzymał się 1.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 7.

  Łączy się z nią poprawka 8.

  Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

  Komisje wnoszą o ich przyjęcie.

  Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 7. i 8.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 425 posłów. Większość bezwzględna wynosi 213. Za był 1 poseł, przeciw – 423, wstrzymał się 1 poseł.

  Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawki Senatu przyjął.