• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 40. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych (druki nr 2675, 3189 i 3189-A) – trzecie czytanie.

  Proszę panią poseł Brygidę Kolendę-Łabuś o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

 • Szanowna Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych zgłoszono jedną poprawkę. Połączone Komisje: Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 22 lipca rozpatrzyły tę poprawkę i rekomendują Wysokiej Izbie jej przyjęcie.

  (Oklaski)

  (Głosy z sali: Brawo!)

 • Dziękuję, pani poseł.

  Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 3189.

  Komisje przedstawiają w dodatkowym sprawozdaniu poprawkę, nad którą Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności.

  W poprawce do art. 4 projektu ustawy wnioskodawcy proponują, aby ustawa weszła w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 426 posłów. Za było 285, przeciw – 137, 4 posłów się wstrzymało.

  Sejm poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad całością projektu ustawy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3189, wraz z przyjętą poprawką?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 414 posłów. Za było 273, przeciw głosowało 6 posłów, wstrzymało się 135.

  Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych.

  Bardzo proszę, pan poseł Piotr Paweł Bauć z wnioskiem formalnym.